31 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30024

KANUN

İSVİÇRE KONFEDERASYONU İLE AVUSTURYA CUMHURİYETİ ARASINDA

VİYANADA ULUSLARARASI GÖÇ SİYASALARI GELİŞTİRME

MERKEZİ KURULMASI VE İŞLEYİŞİNE DAİR ANLAŞMAYA

KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6993                                                                                                           Kabul Tarihi: 9/3/2017

MADDE 1 – (1) “İsviçre Konfederasyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Viyana’da Uluslararası Göç Siyasaları Geliştirme Merkezi (UGSGM) Kurulması ve İşleyişine Dair Anlaşma”ya katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/3/2017