31 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30024

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİNİN KAZAKİSTAN

CUMHURİYETİNDEKİ TEMSİLİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ASTANA BÜYÜKELÇİLİĞİ İMKÂNLARINDAN YARARLANILARAK

GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN MUTABAKAT

MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6925                                                                                                           Kabul Tarihi: 7/3/2017

MADDE 1 – (1) 20 Ekim 2014 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Makedonya Cumhuriyeti’nin Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki Temsilinin Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçiliği İmkânlarından Yararlanılarak Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/3/2017