31 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30024

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA BEDELLERİ İLE SERTİFİKA BEDELLERİNİN

YETKİLENDİRİLMİŞ KURUMLARA ÖDENECEK

BÖLÜMÜ HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NUMARASI: 2017/3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 2017 yılında yürütülecek yetkilendirme sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun 29/12/2016 tarihli ve 2016/04 sayılı kararı ile ekteki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 24/2/2016 tarihli ve 29634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2016/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.