30 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30023

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün veya uzaktan eğitim yoluyla yürütülen, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora, sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrencinin; ders seçme ve bırakma işlemlerini onaylaması, teze yönlendirmesi ve tez danışmanlığı gibi bilimsel faaliyetlerine rehberlik etmesi için enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

ç) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

d) Enstitü: Giresun Üniversitesine bağlı enstitüleri,

e) Enstitü anabilim dalı/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,

f) Enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalı başkanını,

g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

ı) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği atanan, Üniversite kadrosu dışında görev yapan, yurt içi veya yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyesini, doktoralı öğretim görevlisini veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişiyi,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

k) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

l) Ortak lisansüstü program: Yurt içi veya yurt dışındaki üniversiteler ile iş birliği içinde yürütülen lisansüstü programı,

m)  Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı öğrenciyi,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

o) Rektörlük: Giresun Üniversitesi Rektörlüğünü,

ö) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir rapordan oluşan çalışmayı,

p) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,

r) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

s) Yabancı dil sınavı: YÖK ve ÖSYM tarafından yapılan veya eşdeğerliği kabul edilen sınavları,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul, Kayıt, İzinler, Özel Öğrenci,

Yabancı Öğrenci, Yatay Geçiş ve Bilimsel Hazırlık

Lisansüstü program açılması

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar; enstitülerin/fakültelerin anabilim ve anasanat dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Lisansüstü programlar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının talebi, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararıyla açılır.

(2) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim dalının başkanı, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(3) Birinci öğretimde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik; ikinci öğretimde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise tezsiz yüksek lisans programları yürütülür.

(4) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(5) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi, ilanı ve başvuru

MADDE 5 – (1) Enstitüdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmamasına, alındığı takdirde kontenjanların tespitine, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Öğrenci kontenjanları ve kontenjanlar ile ilgili özel şartlar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca hazırlanır, enstitü yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanarak, Rektörün onayı ile ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(3) Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Adaylar başvuru için ilanda belirtilen belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz teslim etmek zorundadırlar. Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının belirlenmesi durumunda ilgili öğrencinin, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine verilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir.

Tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diploması veya YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir. Not dönüşümlerinde YÖK’ün dönüşüm tablosu esas alınır.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 puan almış olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ve Senato tarafından belirlenen bazı anasanat/sanat dallarına başvuran adaylar için ALES şartı aranmaz.

(3) Yüksek lisans programlarına başvuru için yabancı dil puanı ve belgesi istenip istenmeyeceği ve programların taban puanları ilgili enstitü anabilim/anasanatdalı başkanlığı tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(4) Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların, müracaat edecekleri anabilim dalı program dilinde eğitim veren bir programın lisans ve/veya yüksek lisans programından mezun olmaları veya uluslararası işbirliği yapılan üniversitelerden kabul edilecek öğrenciler için Senatoca belirlenen bir puan veya ilgili eğitim dilinde yabancı dil sınavından en az 75 puan alınması zorunludur.

(5) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(6) Bir programa başvuran adaylar; ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklif edeceği jüri önerisini dikkate alarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınavına tabi tutulur.

(7) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yetenek sınavına/portfolyo incelemesine veya mülâkata/yazılıya alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın en az üç katı ile sınırlandırılır. Bu sayı, ALES veya eşdeğer puanın %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve yabancı dil puanının %25’inin toplamı alınarak belirlenir. ALES şartı aranmayan anabilim/anasanat dallarında bu sayının belirlenmesinde lisans bitirme ortalamasının %75’i ile yabancı dil puanının %25’inin toplamı esas alınır. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.

(8) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yapılacak yetenek sınavının/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %20’sinin ve yabancı dil sınavından alınmış olan puanın %10’unun toplamı alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; lisans not ortalamasının %65’i ve yapılacak yetenek sınavı/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %35’i alınarak hesaplanır.

(9) Hesaplanan puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Giriş başarı puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş başarı puanı 60 ve üzerinde olanlar belirlenen kontenjanlar dâhilinde programlara yerleştirilir. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınav notu ile lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Yetenek sınavına/portfolyo incelemesine veya mülâkata/yazılıya girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.

(10) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanının belirlenmesinde ALES puanının istenilmesi halinde ALES puanının %50’si, lisans bitirme not ortalamasının %50’si; ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not ortalamasının %100’ü dikkate alınır. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve en fazla ilan edilen kontenjan kadar kesin kayıt alınır. Giriş başarı puanı 55’in altında olan adaylar başarısız sayılır.

(11) Dört yıllık fakülte/yüksekokul bölümlerini/programlarını birincilikle bitiren adaylar için mezun oldukları alandaki tezli yüksek lisans programlarına ek kontenjan açılabilir ve sayısını enstitü yönetim kurulu belirler. Bu başvurular genel başvuru sıralaması dışında değerlendirilir. Adayların kabulünde asgari başvuru şartlarının yerine getirilmesi gereklidir. Adayların başarı puanları en yüksekten başlayarak sıralanır. Yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı notu 40’ın veya giriş başarı puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş başarı puanı 60 veya üzerinde, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı notu 40 veya üzerinde olanlar belirlenen kontenjanlar dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınav notu ile lisans bitirme not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Yetenek sınavına/portfolyo incelemesine veya mülâkata/yazılıya girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Kesin kayıt hakkı kazanan bölüm birincileri ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Kontenjan fazlası adaylar ise diğer başvurularla birlikte genel sıralamaya dâhil edilir.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların, yüksek lisans not ortalamasının en az 3,00 olması, bir tezli yüksek lisans diploması veya YÖK tarafından verilmiş denklik/tanınma belgesine sahip olmaları gerekir. Not dönüşümlerinde YÖK’ün dönüşüm tablosu esas alınır.

(2) Lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik (bütünleşik doktora) programına kabul edilecek öğrenci sayısına, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi alınarak, enstitü yönetim kurulu karar verir. Bu sayı doktora kontenjanının yarısını geçemez.

(3) Lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans bitirme not ortalamasının en az 3,50 olması kaydıyla bir lisans diploması veya YÖK tarafından verilmiş lisans eğitimi denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Diğer fakültelerden mezun olanların ise yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunları için 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek temel tıp puanı, diş hekimliği fakültesi mezunları için ise 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) puanı ALES yerine geçer. Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz.

(5) Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı, DUS puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, aday, anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan en az 55 veya muadili puan almış olmalıdır. Bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Temel tıp puanının, DUS puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.

(7) Doktora programlarına başvurularda; tezli yüksek lisans sonrası için başvurulan programın puan türünde ALES’ten 60 ve üzeri, lisans sonrası için başvurulan programın puan türünde ise 85 ve üzeri veya YÖK tarafından denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puan alınmış olması gerekir.

(8) Tezli yüksek lisans sonrası başvurularda yabancı dil sınavından en az 55 puan, lisans sonrası bütünleşik doktora programı için başvurularda ise en az 65 puan alınması zorunludur.

(9) Açılan programlara başvuran adaylar; ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı kararı ile teklif edeceği on kişilik jüri önerisini dikkate alarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınavına tabi tutulur. İlgili anabilim dalında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması halinde on kişilik jüri önerisi şartı aranmaz. Sınav usulüne ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

(10) Yetenek sınavına/portfolyo incelemesine veya mülâkata/yazılıya alınacak adayların sayısı, ilan edilen kontenjanın en az üç katı ile sınırlandırılır. ALES veya eşdeğer puanın %50’si, bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve yabancı dil puanının %25’inin toplanmasıyla elde edilecek puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.

(11) Doktora/sanatta yeterlik programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’si, bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanır.

(12) ALES şartı aranmayan programlarda giriş başarı puanı; lisans sonrası doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %65’i ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %35’inin toplamı alınarak hesaplanır.

(13) Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Giriş başarı notu 70’in altında olan adaylar sınavdan başarısız sayılır. Giriş başarı notu 70 ve üzerinde olanlar, en çok belirlenen kontenjanlar dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanır. Giriş başarı notunun eşit olması halinde sırasıyla ALES, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınav notu ile bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Yetenek sınavına/portfolyo incelemesine veya mülâkata/yazılıya girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi asıl ve yedek olarak enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt işlemleri enstitü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan ya da kesin kayıtta enstitüye teslim etmesi gereken belgeleri teslim etmeyen adaylar kayıt hakkını kaybederler. Bu adayların yerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ilan edilerek kabul edilirler. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Öğrenci kayıt yenileme ve katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 9 – (1) Güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde; tezsiz programlarda kayıtlı öğrenciler ikinci öğretim ücretini, uzaktan öğretim programında kayıtlı öğrenciler Senato tarafından belirlenen ders ücretini, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrenciler normal sürelerini aşmaları halinde katkı payını, yabancı uyruklu öğrenciler ise kayıtlı oldukları tezli/tezsiz ya da uzaktan öğretim programlarına ait Senato tarafından belirlenen ücretleri ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

(3) Öğrencinin dilekçe ile başvurması halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir.

(4) Eğitim-öğretim başladıktan sonra; Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyıl için yatırmış olduğu öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Kayıt dondurma

MADDE 10 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde başvurmak kaydıyla en fazla iki yarıyıl için enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydını dondurabilir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez.

Mazeret izni

MADDE 11 – (1) Hastalık raporu ya da enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilebilir mazereti olan öğrenciler, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde bildirmek kaydıyla, rapor süresince veya mazeretine uygun olarak verilecek süre zarfında izinli sayılırlar. İzinli öğrenciler raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremezler.

(2) Verilen izinler düşüldükten sonra devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar.

(3) İzin nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen mazeret ara sınavına alınırlar. Finalin mazereti bütünleme sınavıdır, bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Askerlik, yurt dışı eğitim, doğum, yurt dışı görev ve uzun süreli sağlık kurulu raporu ile belgelenen hastalık sebebiyle eğitime devam edilemeyen süreler öğrencilerin azami sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bu maddede belirtilen haller dışında kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Yeterlik/tez aşamasında iseler danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

Yatay geçiş, değişim programları ve programlar arası geçişle öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilan edilir.

(2) Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş bir öğrenci talep etmesi halinde, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitüde yürütülen aynı düzey lisansüstü programa yatay geçiş yapabilir. Geçiş için başvuran bir adayın bu Yönetmelikteki asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir. Başvuran adayların sıralanması, geldiği lisansüstü programa girişte sunduğu ALES puanının %50'si ve lisansüstü not ortalamasının %50'si esas alınarak yapılır. Eşitlik durumunda lisans not ortalaması dikkate alınır.

(3) Öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

(4) Enstitünün herhangi bir doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, varsa aynı bilim/sanat dalının (bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/anasanat dalı) tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Öğrencinin talebi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile geçişi uygun görülen öğrencinin programa intibakı yapılır.

(5) Aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/anasanat dalı) olmak koşuluyla tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçiş, adayın başvurusu üzerine ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

(6) Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Kabul edilmesi halinde, öğrencinin dosyası yeni programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir.

(7) Yatay geçişle kabul edilen öğrencinin intibakında önceki lisansüstü programda almış olduğu dersler ve notları transkriptlerinde gösterilir ve ortalamaya dâhil edilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, her yarıyılda en çok iki ders almak ve özel öğrenci olmak için başvuruda bulunabilirler. Başvurular enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak, asıl öğrenciler gibi, dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Bilimsel hazırlık dönemi öğrencileri kayıtlı oldukları programlarda özel öğrenci olarak ders alamazlar.

(4) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

(5) Özel öğrenciler, ders almak için Üniversite tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde kabul edilmesi için üç yılı geçmemiş olması gerekir. Muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yabancı uyruklu ya da lisans/yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrencilerin kabulü

MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, YÖK tarafından denkliği/tanınması kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, doktora ve sanatta yeterlik programına başvuranlarda anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden yabancı dil sınavından en az 55 puan almak ve enstitü yönetim kurulu tarafından ilgili program için belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularında bütünleşik doktoraya girecekler için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir bir belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur. Resmi dili Türkçe olan yabancı devlet uyruklu öğrencilerden ve lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

Bilimsel hazırlık programı uygulama esasları

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilen, ancak lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlara ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık dersleri aldırılır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen, ancak tezli yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlara, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık dersleri aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders olmak üzere ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bilimsel hazırlık dersleri lisans ya da kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü derslerden oluşur.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz.

(5) Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.

(7) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esas olmakla birlikte; bilimsel hazırlık programı devam ederken ilgili başkanlığın önerisi ile lisansüstü programına yönelik derslerden bir dönemde en fazla iki ders de aldırılabilir. Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamayan öğrenciler lisansüstü derslerini tamamlamış sayılmaz.

(8) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok iki yarıyıldır. Bu programda geçirilen süre, bir yılı aşmamak şartıyla bu Yönetmelikte belirtilen tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Ders seçimi

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler ders seçimlerini danışmanın onayıyla, danışmanı atanmayan öğrenciler ise danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla yaparlar.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü

MADDE 17 – (1) Her program kendi alanında açılan dersleri zorunlu dersler ve seçmeli dersler olarak iki gruba ayırabilir. İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı kararı ile zorunlu derslerden yüksek lisans için en çok iki ders, doktora/sanatta yeterlik için en çok iki ders ve bütünleşik doktora/sanatta yeterlik için en çok dört ders zorunlu ders sayısı olarak belirlenir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Öğrenci, toplam krediyi tamamlamak için alması gereken diğer derslerini danışmanı ile birlikte belirler. Bu dersler; seçmeli dersler grubundan veya program dışından ya da zorunlu dersler grubundan seçilebilir.

(2) Öğrenci, Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil, yüksek lisans için en çok iki ders, doktora/sanatta yeterlik için en çok üç ders alabilir. Ancak saydırılacak derslerin toplamı beşinci fıkra hükümlerine aykırı olamaz.

(3) Bilimsel hazırlık almayan yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ve danışmanın önerisi ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisans derslerinden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Disiplinler arası programlarda, ikinci fıkraya uygun olarak, öğrenciye kayıtlı olduğu program dışından yüksek lisans ve doktora için en çok dört ders, bütünleşik doktora için ise en çok sekiz ders aldırılabilir.

(5) Lisansüstü programlarda, saydırılacak ve başka programlardan alınacak derslerin toplamı hiçbir şekilde dördü, bütünleşik programlarda ise sekizi geçemez.

(6) Lisansüstü programların tümünde; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin verilmesi zorunludur. Doktora programına kaydolanlar, yüksek lisansta alıp başarmış olmaları halinde, bu kapsamdaki bir dersi yeniden almazlar. Aynı enstitü içinde ve birbirine yakın programlarda bu ders, ortak ders olarak açılabilir/seçilebilir ve anabilim dalı dersi olarak kabul edilir. Bu dersin, disiplinlerarası enstitülerde ortak ders olarak biri örgün ve biri uzaktan öğretimde olmak üzere açılması uygundur.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 18 – (1) Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri, 16 ncı maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

Eğitim-öğretim takvimi

MADDE 19 – (1) Lisansüstü akademik takvimi her yıl Senato belirler.

Derslerin açılması, kredi değerleri ve kredi transferi

MADDE 20 – (1) Açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapar. İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve bölüm kurulu kararı sonrasında ilgili enstitülere teklif edilen dersler enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır.

(2) Seminer ve kredili derslerin AKTS değerleri, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü kurulları tarafından belirlenir.

(3) Bir öğretim üyesinin; doktora programında ders verebilmesi için en az dört yarıyıl lisans/tezsiz yüksek lisans ya da iki yarıyıl tezli yüksek lisans; tezli yüksek lisans programlarında ders verebilmesi için ise en az iki yarıyıl lisans veya tezsiz yüksek lisans dersi vermiş olması gerekir.

(4) Her yarıyıl, bilimsel hazırlık programları hariç, açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumlu öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik unvanı almış öğretim görevlileri ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının yazılı görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri de ders vermek üzere görevlendirilebilirler.

(5) Enstitülerin lisans eğitimi olmayan anabilim dallarındaki enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, o anabilim/anasanat dalında ders veren mevcut dönemdeki öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik unvanı almış öğretim görevlilerinden oluşur. Mevcut dönemdeki öğretim elemanı sayısı beş kişiden az ise, bir önceki dönemde ders veren öğretim elemanları da kurula dâhil edilir.

(6) Bir öğretim elemanı bir yarıyılda uzmanlık alan dersi, seminer, yüksek lisans tez çalışması, doktora tezi dışında yüksek lisans programlarında en fazla iki, doktora programlarında da en fazla iki dersi yürütebilir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile bu sayılar artırılabilir.

(7) Bir öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki son üç yılda yurt içi/yurt dışı bir yükseköğretim kurumundan kayıtlı olduğu lisansüstü programda aldığı derslerden kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalına ait olanlardan en çok dört ders, ilgili başkanlığın görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir. Daha önce mezun olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler bu kapsam dışındadır.

(8) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler, enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılır.

(9) Danışmanlar, lisansüstü programlarda danışmanlığını yaptığı her öğrenci için ikinci yarıyıldan itibaren uzmanlık alan dersi açar. Öğrenci, her yarıyıl kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersi enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine, danışmanla ya da enstitü ile ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersi altı AKTS olarak değerlendirilir.

(10) Tez/dönem projesi ve uzmanlık alan dersinin sonuçları her yarıyıl sonunda danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora programlarında üst üste iki dönem veya tezsiz yüksek lisans programları hariç diğer programlar için toplamda üç dönem tez/uzmanlık alan dersinden başarısız olan ya da ardışık iki dönemin herhangi birinde başarısız, diğerinde ise kaydını yenilemeyen öğrenciye başka bir danışman atanır. Atama işlemi, 24 üncü maddeye göre yapılır. Bu durumda, tez öğrencisi yeni bir tez konusu seçmek zorundadır.

(11) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığından talep edilen bilgi ve belgelerin enstitüye zamanında ulaştırılmaması halinde, söz konusu durum için enstitü yönetim kurulu tarafından resen karar alınır ve uygulanır.

Devam zorunluluğu

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ders dönemi sınavları, değerlendirme ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 22 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarından başka, dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen dönem sonu sınav programı ilgili başkanlıkça duyurulur.

(2) İlgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında öğrenciye ilan edilen değerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri ile öğrencinin başarısı değerlendirilir.

(3) Öğrenci başarısız olduğu bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir dersi seçebilir. Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek için başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.

(4) Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notunun hesaplanmasında dönem içi ve dönem sonu değerlendirme notunun ağırlığı ilgili öğretim üyesinin değerlendirme ve başarı kriterleri ile belirlenir. Dönem içi değerlendirme notunun ağırlığı en az %40, en çok %60 olabilir. Ara sınavlara ve/veya dönem içi çalışmalara katılmayan bir öğrenci final ve bütünleme sınavına giremez. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC, doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlikte başarı harf notu en az BB olmalıdır. Uzaktan öğretimde, gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi %20’den fazla olamaz.

(5) Kredili bir dersin başarı harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir edilir. Başarı harf notunun başarı notuna çevrilmesinde aşağıdaki çizelge esas alınır.

Harf Notu          Katsayı             Standart Puanlama            Başarı Derecesi

  AA                     4,00                        90-100                     Pekiyi

  BA                     3,50                         85-89                      İyi-Pekiyi

  BB                     3,00                         80-84                      İyi

  CB                     2,50                         75-79                      Orta-İyi

  CC                     2,00                         70-74                      Orta

   FF                     0,00                          0-69                       Başarısız

(6) Çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

a) (M) Muaf: İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencilerin muaf tutuldukları dersler için kullanılır.

b) (B) Başarılı: Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışmasının başarı ile tamamlanması hâlinde kullanılır.

c) (S) Sürüyor: Devam eden çalışmalar için kullanılır.

ç) (K) Başarısız: Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışmasının başarısızlığı durumu için kullanılır.

d) (D) Devamsız: Dersin devam yükümlüğüne ilişkin şartların yerine getirilmemesi durumunda kullanılır. FF notu olarak değerlendirilir.

e) G: Sınava Girmedi.

f) M, B ve K harf notları ortalamaya dâhil edilmez.

(7) GANO; her bir dersten elde edilen başarı notu değerinin o dersin AKTS kredisi ile çarpılması ve elde edilen sonucun derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesi ile bulunur. Her ders için elde edilen ağırlık puanlarının toplamı öğrencinin GANO’sunu oluşturur. Öğrencilerin kayıtlı olduğu program için aldığı ve başarılı olduğu veya saydırdığı kredili tüm dersler GANO hesaplanmasında dikkate alınır. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (G) notu verilir ve başarı harf notu (FF) olarak işlem görür. GANO’nun yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir. Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir. Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması gibi dersler başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir. (B) ve (K) notları genel ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

(8) Mezuniyet için GANO’nun; tezsiz/tezli yüksek lisansta en az 2,50; doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 3,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.

(9) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin başarı harf notu (FF) olarak işlem görür.

(10) Uzaktan öğretim programları, tezsiz yüksek lisans programlarının esaslarına tabidir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Öğrenciler tarafından sınav sonuçlarına itiraz maddi hata gerekçesi ile yapılabilir. Maddi hata itirazları en geç, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Enstitü yönetim kurulunca, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim eleman(lar)ının görüşü de alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç on beş gün içinde duyurulur.

Danışman atama ilkeleri

MADDE 24 – (1) Enstitü yönetim kurulu; ilgili enstitü anabilim/anasanatdalı başkanlığının önerisi ile her öğrenci için Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir danışman atar. Danışman atamada; öğrenci tercihi, öğretim elemanı uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri dikkate alınır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen kriterleri sağlayan doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi danışman olarak atanır.

(3) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl süreyle bir lisans programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından atanır.

(4) Doktora/sanatta yeterlik programında tez danışmanı, en az dört yarıyıl lisans/tezsiz yüksek lisans ya da iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş, en az bir yüksek lisans tezini birinci danışman olarak yönetmiş ve başarı ile tamamlatmış olan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından atanır.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışman gerektirdiği durumlarda, Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir kişi ikinci danışman atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci danışman olarak kabul edilir.

(6) Danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebinin ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alındıktan sonra enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır. Danışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin/doktoralı öğretim görevlisinin danışmanlığı altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci ve danışmanın birlikte talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde yüksek lisans öğrencileri için üç aya, doktora öğrencileri için altı aya kadar enstitü yönetim kurulu kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Üniversite ya da üst kurullarında yer değiştiren, bilimsel araştırma kurumlarına görevlendirilen ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(7) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı 12’dir. Bu sayının gerekçelendirilerek azaltılmasına veya %50’ye kadar artırılmasına ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur. Hali hazırda üzerinde 12’den fazla danışmanlığı bulunan öğretim üyelerine, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık atanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile yeni fikirler/çözümler geliştirme yeteneği kazanmasını veya sanatsal çalışmalar yapmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı; dersler, seminer, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

Tezli yüksek lisans programı süresi

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, tez önerisini vermeyen veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan, jürisi belirlenmek üzere tezini enstitüye teslim etmeyen veya tez savunmasına girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve ilgili programla ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve dersler ile tez konusunun belirlenmesi

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programında, tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, 24 üncü maddeye göre atanır.

(2) Tezli yüksek lisans programı bir öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS’den oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı (B) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.

(3) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirlediği program çerçevesinde, derslerin tamamlanacağı dönemde öğrenciye tez çalışmasına yönelik bir seminer dersi verilir.

(4) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanının uygun gördüğü tez önerisini en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye verir. Tez önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Öğrencinin talebi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez konusu değişikliği yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezi savunmaya alınmadan önce, danışmanın onayı alınarak enstitüye sunulur. İlgili enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmandan teslim alarak jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Öğrenci, danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek üzere yüksek lisans tezini enstitüye teslim eder.

(3) Tezli yüksek lisans için tez jürisi; uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışmanın kendisi ile birlikte önereceği beş öğretim üyesi arasından ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalından, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan yüksek lisans tezleri için jüri beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da jüri üyesi olarak atanır. Tez jürisi; enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen zorunlu sebepler dışında değiştirilemez.

(4) Jüri üyelerinin atanmasından sonra öğrenci, on beş gün içinde tezini jüri üyelerine teslim eder. Jüri üyeleri enstitünün yazılı davetiyle, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri, söz konusu tez hakkında kişisel raporlarını hazırlar. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, enstitünün ilgili anabilim/bilim dalı tarafından en az yedi gün önceden duyurulur. Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili başkanlık tarafından sınavı izleyen üç gün içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin gerekçeleri tutanağa eklenir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç üç ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen ya da düzeltme için verilen ek süre sonunda tez savunmasına gelmeyen/girmeyen bir öğrenci, yönetim kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmadığı takdirde, başarısız sayılır ve öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.

(8) İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı bilgisi en geç jüri toplanma süresinin son günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda enstitü yönetim kurulu resen yeni bir jüri belirler. Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili başkanlık tarafından tez savunma sınavına davet edilir.

(9) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu enstitü yönetim kurulu tarafından tespit edilir ve yedinci fıkra hükmü uygulanır.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı programda tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması halinde kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Yüksek lisans programlarında tezler programın eğitim dilinde hazırlanır ve tez savunması bu dille yapılır.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tez yazım kurallarına göre yazdığı yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanan öğrencinin, bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir. İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar mezun olamaz; öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilgili programla ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı öğrencinin mesleki konuda bilgi düzeyini arttırmak, yapılan araştırmalardan elde edilen bilgileri öğrenciye kazandırmak ve mevcut bilgilerin kullanımını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, dersler ve dönem projesinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans ders kredisi/sayısı ve süresi

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile 30 AKTS değerinde dönem projesi ile birlikte en az 90 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.

Proje danışmanı atanması ve derslerin belirlenmesi

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için proje danışmanı 24 üncü maddeye göre atanır.

(2) Danışman, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında öğrencinin aldığı dersleri sistemden onaylar.

(3) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla danışmanın önereceği en çok üç lisans dersini seçebilir. Bu dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Öğrenci, dönem projesi dersini alacağı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak, yarıyıl sonunda tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirlediği en az bir öğretim üyesi ve danışmanının da katıldığı bir oturumda seminer olarak sunmak zorundadır. Öğrencinin dönem projesi dersinin değerlendirmesi, başarılı (B) veya başarısız (K) şeklinde danışmanı tarafından yapılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 33 – (1) En az 60 AKTS değerinde on dersi ve 30 AKTS değerinde dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 34 – (1) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi tezsiz yüksek lisans programına ilişkin usullere tabidir.

(2) Tezli/tezsiz örgün yüksek lisans programı öğrencileri uzaktan öğretim programlarından ders alamazlar.

Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, Enstitünün ilan ettiği tarihler arasında enstitüye başvurmaları gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş koşulları şunlardır:

a) Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Ancak, dönem projesi dersini alma ve/veya başarma şartı aranmaz.

b) Öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz programda GANO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,50 olması gerekir.

c) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapacak öğrencinin ALES’ten, başvurduğu programın puan türünden en az 55 alması ve bunu belgelemesi gerekir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

d) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş için başvuran adayların sıralanmasında ALES veya eşdeğer puanın %50’si, derslerinin not ortalamasının %25’i ve yabancı dil puanının %25’inin toplamı alınarak belirlenir. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı; dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve savunması, tez çalışması, tez savunma sınavından oluşur.

Doktora programı ve süresi

MADDE 37 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az GANO’yu sağlayamayan öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını yüksek lisans sonrası doktora yapanlar için on iki yarıyıl sonuna kadar veya lisans sonrası doktora (bütünleşik doktora) yapanlar için dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına kaydolmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları ve aynı programda tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Doktora programı, yurt içi ve yurt dışı ortak doktora programı şeklinde de düzenlenebilir.

(6) Diş hekimliği ile ilgili doktora programlarının alan ve klinik çalışmaları, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ilgili enstitü tarafından karara bağlanır ve yürütülür.

Derslerin belirlenmesi ve danışman atanması

MADDE 38 – (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az seminer dersi dâhil 60 AKTS değerinde dokuz ders ile uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışması ile birlikte toplamda 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise; en az 120 AKTS değerinde seminer dersi dâhil on sekiz ders ile uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemini, tez önerisi ve tez çalışması ile birlikte toplamda 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı (B) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu; her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar 24 üncü maddeye göre bir danışman atar.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktara yeterlilik sınavının AKTS değeri 24’tür. GANO’su 3,00’ın altında olanlarda bu şart sağlanana kadar danışmanın uygun göreceği ders/dersler tekrar aldırılır. Bu derslerin alımı sırasında geçen süre, azami süreden kullanılmış sayılır.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin, yönetim kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmadığı takdirde mevcut danışmanı ile çalışması sona erer. Danışmanlığı ilgili anabilim dalı başkanlığına aktarılır. Öğrenciye talebi halinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eski danışmanı haricinde yeni bir danışman atanır.

(3) Doktora yeterlik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen süreler içinde yılda iki kez yapılır. Yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği dönemde ders kayıt sisteminden yeterlik aşamasını seçmelidir. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 

(4) Yeterlik sınavları; anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla tez danışmanlarının da görüşünü alarak sınav jürileri kurar. Yeterlik komitesinin önerdiği ve enstitü yönetim kurulunun onayladığı jüri; biri danışman ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden ve biri aynı anabilim/bilim dalından diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Jüri tarafından yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci altmış dakikayı geçmeyecek şekilde sözlü sınava alınır. Sözlü sınavı, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Sözlü sınavdan da başarılı olan öğrenci yeterlik sınavını başarmış sayılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız bulunursa ilgili doktora programı ile ilişiği kesilir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Öğrenci, ikinci fıkraya aykırı olmamak koşuluyla, yeterlik sınavına ilk girişi, mazeretsiz olarak ve bir defaya mahsus, dönem başında enstitü yönetimine yazılı başvuru yaparak erteleme talebinde bulunabilir. Ertelemenin kabul edilmesi ek bir dönem verilmesi anlamına gelmez.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın da görüşü alınarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz tez izleme komitesi oluşturulmayan öğrencinin danışmanlığı anabilim dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir danışman atanır.

(2) Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kalan iki üyenin biri ilgili anabilim/bilim dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya Üniversite içindeki başka bir anabilim/bilim dalından seçilir. Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına, özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında tez izleme komitesi üyelerinin farklı disiplinden olmasına ve ilgili disiplinin öğretim üyelerinin de görev almasına dikkat edilir. İkinci danışman komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(3) Yurt dışı ile yürütülen ortak programlarda, danışman veya ikinci danışman tez izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantısından önce ilgili başkanlığa iletir. Tez izleme komitesi gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

Tez önerisi savunması

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, söz konusu öneri ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez önerisi savunması izleyicilere açık olarak yapılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. İlgili başkanlık tez izleme komitesinin kararını gerekçeleri ile birlikte tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.

(4) Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve/veya tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Karar, ilgili başkanlık tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir. Başarısızlık durumunda gerekçeler de tutanağa eklenir.

(7) Tez izleme komitesinin belirlenen aralıklarda toplanmaması durumunda tez izleme komitesi sonucu başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi toplanarak ya da toplanmadan üst üste iki kez veya toplamda üç kez başarısız sonucun oluşması halinde öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 42 – (1) Öğrencinin doktora tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanan tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Doktora tezi savunmaya alınmadan önce, danışmanın onayı alınarak enstitüye sunulur. İlgili enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmandan alarak jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin ilk isim olduğu, tez konusu ile ilgili en az bir adet bilimsel makalesinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca doçentlik sınavında kabul edilen alan indekslerinde ya da Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi veri tabanında taranan ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması, doktora tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

(4) Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek üzere doktora tezini enstitüye teslim eder.

(5) Doktora tez jürisi; uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışmanın tez izleme komitesi üyeleri ile birlikte önereceği beş öğretim üyesinden ve ilgili anabilim/bilim dalı başkanlığının önereceği beş öğretim üyesi içinden, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Doktora jürisi, tez izleme komitesi ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca, birisi Üniversite içinden, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan doktora tezleri için jüri yedi asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da jüri üyesi olarak atanır. Tez jürisi enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen zorunlu sebepler dışında değiştirilmez.

(6) Jüri üyelerinin atanmasından sonra öğrenci, on beş gün içinde tezini jüri üyelerine teslim eder. Jüri üyeleri enstitünün yazılı davetiyle, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri, söz konusu tez hakkında kişisel raporlarını hazırlar. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, enstitünün ilgili anabilim/bilim dalı tarafından en az yedi gün önceden duyurulur. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar ilgili başkanlık tarafından sınavı izleyen üç iş günü içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç altı ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunur.

(9) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin ilgili doktora programı ile ilişiği kesilir.

(10) İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı bilgisi en geç jüri toplanma süresinin son günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda enstitü yönetim kurulu resen yeni bir jüri belirler. Öğrenci, en geç on beş gün içinde, enstitü yönetim kurulunca resen atanan jüri üyelerine tezini teslim eder. Kurulan yeni jüri en geç bir ay içinde toplanır. Birinci danışman haricinde bir katılım engeli oluşması halinde, diğer yedek üye/üyeler toplantıya çağrılır. Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üye/üyeler (tez izleme komitesi üyeleri hariç) yerine yedek üye/üyeler ilgili başkanlık tarafından tez savunma sınavına davet edilir.

(11) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu enstitü yönetim kurulu tarafından tespit edilir ve dokuzuncu fıkra hükmü uygulanır.

(12) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 37 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(13) AKTS kredilerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen fakat azami öğrenim süresi sonunda, danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek üzere tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve bu öğrencinin ilgili doktora programı ile ilişiği kesilir.

(14) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre azami süresinden sayılır.

(15) Doktora programlarında tezler programın eğitim dilinde hazırlanır ve tez savunması bu dille yapılır.

Doktora diploması

MADDE 43 – (1) Doktora tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tez yazım kurallarına göre yazdığı doktora tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla doktora diploması almaya hak kazanan ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilen öğrencinin doktora tezi, ilgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir. Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar mezun olamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilgili doktora programı ile ilişiği kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak ya da özgün ve nitelikli bir sanat eserinin ortaya konulmasını, üstün bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeye yönelik bir sanat eseri oluşturmasını sağlamaktır. Sanatta yeterlik çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime/sanata yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel/sanatsal yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana/sanata uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Sanatta yeterlik programı ve süresi

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programında; yüksek lisans derecesi aldıktan sonra başlayan öğrenciler için programın normal süresi sekiz yarıyıl, azami süresi on iki yarıyıldır. Lisans derecesi aldıktan sonra başlayan öğrenciler için programın normal süresi on yarıyıl, azami süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az GANO’yu sağlayamayan öğrencinin ilgili program ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını yüksek lisans sonrası girenler için on iki yarıyıl sonuna kadar, lisans sonrası girenler için on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kaydolmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları ve aynı programda tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu öğrencinin azami süresini kullanmış olması halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli koşulları sağlaması amacıyla bir yarıyıl ek süre verilir. 

(5) Sanatta yeterlik programı, yurt içi ve yurt dışı ortak sanatta yeterlik programı şeklinde de düzenlenebilir.

(6) Sanatta yeterlikte, doktora tezi yerine sergi, konser, resital veya proje şeklinde sanatta yeterlik çalışması yapılabilir. Sanatta yeterlik programı, doktora programı esaslarına tabidir.

Danışman atanması ve derslerin belirlenmesi

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmaları ve tez savunma sınavından oluşur. Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; en az seminer dâhil 60 AKTS değerinde dokuz ders ile uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışması ile birlikte toplam 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise; 120 AKTS değerinde seminer dâhil on yedi ders ile uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemini, tez önerisi ve tez çalışması ile birlikte toplamda 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı (B) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu; en geç birinci yarıyılın sonuna kadar 24 üncü maddeye göre bir danışman atar.

(3) Sanatta yeterlik programlarında birinci danışman atamada, öğretim üyesinin daha önce en az bir tezli yüksek lisans öğrenci tezini birinci danışman olarak yönetmiş ve başarı ile tamamlatmış olması şartı aranır.

Sanatta yeterlik sınavı

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konularda bilgi derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve en az 3,00 GANO ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. GANO’su 3,00’ın altında olanlarda bu şart sağlanana kadar danışmanın uygun göreceği ders/dersler tekrar aldırılır.

(2) Sanatta yeterlik sınavı her yarıyıl bir kez olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği dönemde ders kayıt sisteminden yeterlik aşamasını seçmelidir. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer.

(3) Yeterlik sınavları; anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığından oluşan yeterlik komitesince düzenlenir. Komite; sınavları hazırlamak, uygulamak, yapmak, yaptırmak veya değerlendirmek amacıyla tez danışmanlarının da görüşünü alarak sınav jürileri kurar. Jüri; biri danışman ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden ve biri aynı anabilim/anasanat dalından seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır ve öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verilir. Jüri tarafından yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci altmış dakikayı geçmeyecek şekilde sözlü sınava alınır. Sözlü sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Sözlü sınavdan da başarılı olan öğrenci yeterlik sınavını başarmış sayılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan ancak sözlü sınavda başarısız olmuş öğrenci bir sonraki yeterlik sınavında sadece sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda başarılı bulunursa yeterlik sınavını geçmiş sayılır. Başarısız bulunursa ilgili programla ilişiği kesilir. Yazılı ve sözlü sınavlarda öğrenciye, sanatta yeterlik yaptığı anabilim dalıyla ilgili sorular sorulur. Sınav sonuçları, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından gerekçeli karar ile birlikte başarılı ya da başarısız olarak enstitüye bildirilir.

(5) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(7) Öğrenci, beşinci fıkraya aykırı olmamak koşuluyla, yeterlik sınavına ilk girişi, mazeretsiz olarak ve bir defaya mahsus, dönem başında enstitü yönetimine yazılı başvuru yaparak erteleme talebinde bulunabilir. Ertelemenin kabul edilmesi ek bir dönem verilmesi anlamına gelmez.

Sanatta yeterlik tez izleme komitesi

MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın da görüşü alınarak ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz tez izleme komitesi oluşturulmayan öğrencinin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir danışman atanır.

(2) Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kalan iki üyenin biri ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat/bilim/ sanat dalından seçilir. Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına, özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında tez izleme komitesi üyelerinin farklı disiplinden olmasına ve ilgili disiplinin öğretim üyelerinin de görev almasına dikkat edilir. İkinci danışman komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(3) Yurt dışı ile yürütülen programlarda, danışman veya ikinci danışman tez izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantısından önce ilgili başkanlığa iletir. Tez izleme komitesi gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

Tez önerisi savunması

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, söz konusu öneri ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez önerisi savunması izleyicilere açık olarak yapılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. İlgili başkanlık tez izleme komitesinin kararını gerekçeleri ile birlikte tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.

(4) Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve/veya tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Karar ilgili başkanlık tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir. Başarısızlık durumunda gerekçeler de tutanağa eklenir.

(7) Tez izleme komitesinin belirlenen aralıklarda toplanmaması durumunda tez izleme komitesi sonucu başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi toplanarak ya da toplanmadan üst üste iki kez veya toplamda üç kez başarısız sonucun oluşması halinde öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 50 – (1) Öğrencinin sanatta yeterlik tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanan tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik tezi savunmaya alınmadan önce, danışmanın onayı alınarak enstitüye sunulur. İlgili enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin doçentlik sınavında kabul edilen kriterlere göre yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş bir makalesinin olması veya dinleti, performans, sergi, defile, çalıştay veya proje uygulamaları gibi kişisel bir etkinlik yapmış olması sanatta yeterlik tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

(4) Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek üzere sanatta yeterlik tezini enstitüye teslim eder.

(5) Sanatta yeterlik tez jürisi; uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışmanın tez izleme komitesi üyeleri ile birlikte önereceği beş öğretim üyesinden ve ilgili anasanat dalı başkanlığının önereceği beş öğretim üyesi içinden, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Sanatta yeterlik jürisi, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca, birisi Üniversite içinden, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan sanatta yeterlik tezleri için jüri yedi asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da jüri üyesi olarak atanır. Tez jürisi enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen zorunlu sebepler dışında değiştirilmez.

(6) Öğrenci, en geç on beş gün içinde, enstitü yönetim kurulunca atanan jüri üyelerine tezini teslim eder. Jüri üyeleri enstitünün yazılı davetiyle, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri, söz konusu tez hakkında kişisel raporlarını hazırlar. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, enstitünün ilgili anabilim/bilim dalı tarafından en az yedi gün önceden duyurulur. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar ilgili başkanlık tarafından sınavı izleyen üç iş günü içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç altı ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunur.

(9) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin ilgili program ile ilişiği kesilir.

(10) Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üye/üyeler (tez izleme komitesi üyeleri hariç) yerine yedek üye/üyeler ilgili başkanlık tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi/girememesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu enstitü yönetim kurulu tarafından tespit edilir ve dokuzuncu fıkra hükmü uygulanır.

(11) İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı bilgisi jüri toplanma süresinin en geç son günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda enstitü yönetim kurulu resen yeni bir jüri belirler. Öğrenci, en geç on beş gün içinde, enstitü yönetim kurulunca resen atanan jüri üyelerine tezini teslim eder. Kurulan yeni jüri en geç bir ay içinde toplanır. Birinci danışman haricinde bir katılım engeli oluşması halinde, diğer yedek üye/üyeler toplantıya çağrılır.

(12) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 45 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(13) AKTS kredilerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen fakat azami öğrenim süresi sonunda, danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek üzere tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve ilgili programla ilişiği kesilir. 

(14) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre azami süresinden sayılır.

(15) Yabancı dilde yürütülen sanatta yeterlik programlarında tezler ilgili dilde hazırlanır ve tez savunması bu dille yapılır.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanan ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilen öğrencinin sanatta yeterlik tezi, ilgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir. Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anasanat/sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar mezun olamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilgili program ile ilişiği kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Elektronik ortam kullanılarak sınavların yapılması

MADDE 52 – (1) Lisansüstü programlarda tez izleme/savunma sınavı, salt çoğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışında bulunması durumunda sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

Özel anlaşmalar

MADDE 53 – (1) Üniversite ile resmi veya özel kurum/kuruluşlar arasında yapılan ve Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde de lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla öğrenci kabul edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan azami program süreleri, 20/4/2016 tarihinden önce lisansüstü programlara kayıt olan öğrenciler için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren işlemeye başlar.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 8 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(4) Bu Yönetmelikte 2016-2017 güz yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrenciler hakkında; 15 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki bilimsel hazırlık, 28 inci maddenin ikinci fıkrası ve 42 nci maddenin üçüncü fıkrası ile 50 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki tez savunma sınavı için ön yayın şartına ilişkin hükümler uygulanmaz.

(5) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine intibakı hususunda oluşacak tereddütleri gidermeye ve gerekli kararları almaya Senato yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.