29 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30022

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (l) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üsküdar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen bilimsel hazırlık, yüksek lisans, doktora programında yürütülen eğitim-öğretim, sınavlar, değerlendirme, özel öğrenci, yatay geçiş, öğrenci kabulü, kayıt, tez ve diplomalara ve doktoraya ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitüler için tanımlanan ve ilgili Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

b) Anabilim Dalı Başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim dalı için tanımlanan başkanı,

c) ALES: ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

d) Bitirme Projesi: Tezsiz Yüksek Lisans bitirme projesini,

e) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

f) Enstitü: Üsküdar Üniversitesine bağlı Enstitüleri,

g) Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki ana bilim dalı başkanları kurulunu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Müdür Yardımcıları, müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Managament Admission Test Sınavını,

ı) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations Sınavını,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan sayısal değeri,

k) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi: Tezli tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının ders alma, sınav, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, not ve harf değerlendirilmesi, sınav sonuçlarına itiraz ve benzeri ile bitirme projesi ve tez yazım kuralları, tezin jüri üyelerine dağıtılması, jüri sırasında ve jüri sonrası izlenecek yol ve benzeri süreç yönetimini belirleyen ilgili Enstitü Yönetim Kurulları tarafından ayrı ayrı hazırlanan ve üniversite senatosu tarafından onaylanan yönergeleri,

l) Doktora Yeterlik Komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü anabilim dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve bir yıl için görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

m) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

n) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerIendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

o) Akademik Takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce ilan edilen eğitim dönemini,

ö) Müdür: İlgili Enstitünün müdürünü,

p) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için ilgili Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

r) Öğrenci iş yükü: Ders saatlerinin yanı sıra atölye, klinik çalışması, ödev, sunum, sınava hazırlık, sınav, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı,

s) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ş) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi/sanatta yeterlik eserini,

u) Tez İzleme Komitesi: Enstitüye kayıtlı doktora yeterliliğini vermiş öğrencinin, doktora tez sürecini takip ve yönetmek amacı ile en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ü) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,

v) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

y) Uzmanlık alanı dersi: Tez çalışması yaptıran öğretim üyelerinin yaptırdığı tez çalışmaları alanında açılan dersi,

z) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

aa) Yatay Geçiş Komisyonu: Lisansüstü üniversite içi ve dışı yatay geçişlerde öğrencilerin ders muafiyetlerini incelemek üzere Enstitü Müdürü tarafından görevlendirilen komisyonu,

bb) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar, Programlara Başvuru, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

Lisansüstü programlar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar; enstitülerin anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

(2) İlgili anabilim dalı akademik kurulu enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla bir enstitü anabilim dalında o anabilim dalından farklı bir ad taşıyan bir başka lisansüstü programı da açabilir.

(3) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim dalının başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanmak üzere Rektörlük onayına sunulur.

(4)Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında açılacağı, anabilim dalının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(5) İkinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci öğretimde tezli yüksek lisans ve doktora programı açılmaz.

(6) Doktora programları, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yurtiçi ve yurtdışında birbirini tamamlayan doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(7) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülür.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 6 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni anabilim dallarının önerisi üzerine enstitü yönetim kurullarınca verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için ilgili Enstitü tarafından belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programından tezsize geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans programları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır.

(4) Her iki hâlde de öğrenci geçiş yaptığı programı tamamlamak için bu Yönetmelikte verilen azami süreyi aşamaz.

(5) Bu programlardan birinden diğerine geçebilmek için, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında geçiş bir kez yapılır.

(6) Dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan ve en az 21 kredilik yedi dersini ve en az bir seminerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci ikinci yarıyıl sonuna kadar yüksek lisans programına geçebilir. İlgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve yönetim kurulu kararıyla tez aşamasından devam edebilir.

Lisansüstü programlara başvuru

MADDE 7 – (1) Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına ALES sonuçları ile lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyine göre yapılan başvurular kabul edilir. Ayrıca, doktora programlarında adaylarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi aranır. ALES puanı ve puan türü, programı açan anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerince enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabilecekleri Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak Senato, belirlenen programlar dışında da öğrencilerin başvuruda bulunabileceklerine karar verebilir.

(3) Rektörlük, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilir.

Yüksek lisans programlarına öğrenci başvuru koşulları

MADDE 8 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4 katsayı üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

b) ALES'ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.

c) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

ç) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla puanlar arası yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır.

(2) İlgili anabilim dalı veya anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.

Doktora programına öğrenci başvuru koşulları

MADDE 9 – (1) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca, yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner ve Tıp Fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen ve dört yıllık Eczacılık Fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler. Bu adayların lisans not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden en az 2.5 olması gerekir. Yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların yüksek lisans not ortalamasının 4 katsayı üzerinden en az 3.0, dört yıllık lisans diploması ile bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adayların lisans not ortalamasının 4 katsayı üzerinden en az 3.0 olması gerekir

b) Yüksek lisans diplomasına sahip olan veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi diplomasına sahip adaylar ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen ve dört yıllık Eczacılık Fakültesi mezunu adayların, ALES'ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların ALES'ten başvurdukları programın puan türünde en az 70 tam puan almaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçları, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde değerlendirilir. Tıp Fakültesi mezunu olup temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuranların TUS 'tan en az 50 tam temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS 'un temel tıp bilimleri I’inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, temel tıp bilimleri II nci bölümünden elde edilen standart puan ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlayan adaylarda, lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktoraya başvurdukları takdirde ALES koşulu aranmaz.

c) Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 60 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

ç) Adaylar, mülakatla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatla, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden doktora yapmak islediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

d) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Temel tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıp puanının % 50'si lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Sanatta yeterlik programlarına öğrenci başvuru koşulları

MADDE 10 – (1) Sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayın bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Ayrıca yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

b) ALES'ten sözel türde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir.

c) YDS'den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

ç) Adaylar, mülakatla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatla talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden sanatta yeterlik yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

d) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde enstitü/anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir.

e) ALES puanının katkısının % 50'den az olmaması koşuluyla, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının % 20'si, mülakat, yetenek sınavı, portfolyo inceleme sonucunun % 30'u dikkate alınarak, ilgili enstitü/anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrencilerin başvuru koşulları

MADDE 11 – (l) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurularında aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gerekir:

a) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyrukluların Türkçe bildiğine ilişkin sınavı başarmaları gerekir.

b) Doktora veya sanatta yeterlik için yabancı uyrukluların, anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS'den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

c) Eğitimini, denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki bir yüksek öğretim kurumunda tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir.

Bilimsel hazırlığa öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci maddelerine göre kabul edilen, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olanlar.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dahil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için alınan derslere göre öğrencinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlıkla geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre, bu Yönetmelikle belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Süresi içerisinde başarılı olamayan öğrencilerin kaydı silinir.

Özel öğrenci başvuru ve kabulü

MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14 – (l) İlgili yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim veya dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilgili enstitü lisansüstü programına başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim ya da dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Doktorada yeterlik aşamasına gelmiş olanlar yeterlilik sınavına tabi tutularak; yeterlilik sınavında başarılı olanların ise tekrar yeterlilik sınavına girmeksizin yatay geçiş başvuruları kabul edilebilir.

Lisansüstü programlara başvuru için gerekli belgeler

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara başvuru, akademik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

(2) Lisansüstü programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Tezli Yüksek Lisans ve Doktora için başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan aldığını gösteren son üç yılda alınmış ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

b) Doktora için yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

c) Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için lisans/yüksek lisans diplomasına eşdeğer lisans veya yüksek lisans diplomasının aslı veya üniversitece onaylı sureti; yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş öğrencilerden diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya üniversitece onaylı sureti,

ç) Diplomaya esas teşkil eden, genel akademik başarı not ortalamasını içeren ve programın tezli veya tezsiz olduğunu belirten öğrenci durum belgesi,

gerekir.

Eşdeğerlikler

MADDE 16 – (1) Başvuruda aranan ALES ve YDS puanları yerine geçecek puanlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir:

a) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılabilir.

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, enstitü yönetim kurulunca YDS'ye eşdeğer sayılabilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Yüksek lisans ve doktora başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak üzere, enstitü anabilim dalı başkanı önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları bu Yönetmeliğin 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerini dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Kesin kayıt

MADDE 18 – (l) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Öğrenci kayıt işlemleri Üniversite Öğrenci İşleri Direktörlüğünce yapılır.

a) Türk uyruklu adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

l) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl süreli lisans öğreniminden sonra doktora programına kabul edilen adaylardan lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin, yüksek lisans yaptıktan sonra doktora programlarına kabul edilenlerden yüksek lisans diplomasının aslı ya da Üniversitece onaylı sureti; yabancı ülkelerdeki lisans programını veya yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerden ise diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti ile yetki belgesinin aslı ya da onaylı sureti,

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin; Temel Tıp bilimleri doktora programlarına kabul edilen Tıp Fakültesi mezunlarından ise TUS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti,

4) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

5) T.C. Kimlik numarası beyanı,

6) Son altı ayda çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda 2 adet fotoğraf,

7) Bir kurum adına burslu okuyacak adayların, burslu okuyacağına dair belgenin aslı veya onaylı sureti,

8) Üsküdar Üniversitesinde araştırma görevlisi olanlarla ilgili belge.

b) Yabancı uyruklu adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

l) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye'de tamamlamış olan yabancı uyruklulardan, bu fıkranın (a) bendinin (l) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

2) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi,

3) Türkçe bildiğine dair sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

4) YDS veya eş değer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,

6) İl emniyet müdürlüğünden alınan ikametgah belgesinin aslı veya onaylı sureti,

7) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,

8) İlgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren dekont,

9) Burslu adaylardan, burslu okuyacaklarına dair belgenin aslı veya onaylı sureti,

10) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

c) Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla yerleştirilen yabancı uyrukluların, Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, doğrudan kayıtları yapılabilir.

1) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında aslını veya onaylı suretlerini teslim etmiş bulunduğu belgeler tekrar istenmez.

2) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.

3) Adaylara, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (l) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde ve gerektiğinde (b) bendinin (10) numaralı alt bendindeki belgeleri tamamlamaları için enstitü müdürlüğünce uygun süre tanınır.

Kayıt yenileme

MADDE 19 – (l) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz, bahar ve yaz yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, öğretim ücretini ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez kendilerine öğrenci durum belgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez.

(2) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler azami süreye dahil edilir. İkinci öğretimde süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre kaydı silinir.

(3) Öğrencinin kayıt dondurma talebi ilgili anabilim dalının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Dondurulan süre, azami süreye dâhil edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Ders seçimi

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri tezsiz yüksek lisansta danışmanları, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte tez danışmanları tarafından, tez danışmanı atanmayan öğrenciler için ise, bu görev tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanının enstitüye bildirdiği öğretim üyeleri tarafından yürütülür.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.

(2) Öğrencilerin yaz dönemi, özel öğrencilik ve daha önceki lisansüstü programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi koşulları bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen danışman veya yetkili öğretim üyesinin görüşü, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 22 – (1) Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen danışman veya yetkili öğretim üyesi onayı ile yapılabilir.

(2) Danışmanın uygun görüşü olmak şartıyla, öğrenci altıncı haftanın sonuna kadar bir ya da birçok dersten çekilebilir ve bu dersler öğrencinin not çizelgesinde yer alır. Bu şekilde bırakılan ders yerine, o yarıyıl içinde, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilebilecek zorunlu sebepler dışında, öğrenci başka bir derse kayıt yaptıramaz.

Lisansüstü sınav ve değerlendirme

MADDE 23 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(2) Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirmesinde uluslararası kredilendirme sistemleri içinden Senatonun belirlediği ilkeler doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(3) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin % 70'ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin % 80'ine devam etmiş olmaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu kararı ile ara sınav başarı koşulu da aranabilir.

(4) Öğrencinin derslerin tamamına devamı zorunludur. Ancak, teorik ya da uygulamalı derslerin %30’unu aşmaması ve haklı ve geçerli bir nedenin olması halinde devamsızlık olabilir.

(5) Devamsız öğrenci o dersin yarıyıl sınavlarına alınmaz ve kendisine DZ notu verilir.

(6) Devam yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği ilgili dersin öğretim elemanı tarafından takip edilir ve enstitü müdürlüğünce denetlenir.

Derslerde başarının değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar ile bunların yarıyıl sonu sınavına nasıl katılacağı anabilim dalı akademik kurullarınca düzenlenir, her yarıyıl başında ilan edilerek öğrencilere duyurulur ve öğrencilerin başarı durumu yarıyıl sonu sınav notuna katılır.

(2) Lisansüstü derslerin yarıyıl sonu sınavları, sınavı yapan öğretim üyesi veya üyeleri tarafından 4 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4 üzerinden en az 2.0 doktora öğrencilerinin ise en az 2.5 almaları gerekir.

(3) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile genel akademik başarı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.

(4) Puanlar enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki tabloda belirtilen değerler dikkate alınarak harf notuna çevrilir:

a)

Puan                             Harf Notu                    Katsayı

90-100                              AA                             4.0

85-89                                 BA                             3.5

80-84                                 BB                             3.0

75-79                                 CB                             2.5

70-74                                 CC                             2.0

65-69                                 DC                             1.5

60-64                                DD                             1.0

50-59                                 FD                             0.5

49 ve aşağısı                      FF                               0

b) Ayrıca, aşağıda belirtilen harf notlarından,

l) FF1: Sınava girme hakkı olduğu hâlde sınava girmedi, başarısız,

2) DZ: Derse girmedi veya devam koşulunu yerine getirmedi, başarısız,

3) G: Geçer (Kredisiz derslerden başarılı),

4) K: Kalır (Kredisiz derslerden başarısız),

5) E: Eksik,

6) MZ: Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu ya da yılsonu sınavına girmedi,

olarak adlandırılır.

(5) AKTS kullanılacak ise; enstitü yönetim kurulunca belirlenecek çizelgeye göre notlandırma yapılır.

(6) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere başarılı (BŞ), başarı ile sürdüremeyen öğrencilere başarısız (BŞZ) notu verilir. Doktora eğitiminde bu değerlendirme tez izleme komitesi raporlarına, yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine dayanılarak yapılır. Süresinde gelmeyen tez izleme komitesi raporları için başarısız notu verilir. Ayrıca, uzmanlık alan dersleri de BŞ ya da BŞZ olarak değerlendirilir. Yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde bu harf notları, sırası ile satisfactory (S), unsatisfactory (US) olarak yazılır.

(7) BŞ ve BŞZ notları genel akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.

(8) FF1 notu; bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek, ders, yeterlik, tez ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu hâlde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, yarıyıl ve genel akademik başarı ortalaması hesaplanırken (FP) notu olarak işleme alınır.

(9) FF2 notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not ortalaması hesabında (FP) notu işlemi görür.

(10) G notu; kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. Bu ders/dersler öğrenci durum belgesinde görünür, ancak alınan not akademik ortalamaya katılmaz.

(11) K notu; kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

(12) E notu; yarıyıl içerisinde başarılı olduğu hâlde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirmemiş öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından verilir. (E) notu almış bir öğrenci, notların tesliminden on beş gün sonra eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu (FF) notuna dönüşür. Mazeretinin uzun süreceği enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin (F) notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır.

(13) MZ notu; yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nedeniyle ders yeterlik, tez ve benzeri sınavlara giremeyen öğrencilere verilir. Öğrenciler (ML) notu verilen bir dersin yarıyıl sonu sınavına dersin ilk açıldığı yarıyılda girerler ve alınan not o yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

Akademik başarı not ortalamaları

 MADDE 25 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Bu hesaplama sonucunda, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı tüm derslerin kredi toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

(4) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel akademik başarı not ortalaması 3,75’in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.

Öğrencilik veya sınav hakkını saklı tutma

MADDE 26 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav gibi yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getiremeyen öğrencinin hakları, başvurusu üzerine Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde değerlendirilerek, enstitü yönetim kurulu kararıyla saklı tutulur.

(2) Öğrencilerin öğrencilik hakları art arda ya da aralıklı olmak üzere yüksek lisans süresi içinde en çok iki yarıyıl, doktora süresi içinde en çok dört yarıyıl saklı tutulabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonraki en geç iki hafta içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Enstitü yönetim kurulunca gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanı/elemanlarının görüşü alınarak sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç on beş gün içinde duyurulur.

Kayıt silme

MADDE 28 – (1) Aşağıdaki durumlarda enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrencinin kaydı silinir:

a) Dört yarıyıl sonunda genel akademik başarı not ortalamasının 2,00’den az olması,

b) Enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından bilimsel hazırlıkta alınması istenilen derslerin bir takvim yılında; alması gereken en az kredili ders yükünün tezli yüksek lisans programında dört, tezsiz yüksek lisans programında üç, doktora programında dört, lisans derecesi ile kabul edilen doktora programında altı yarıyılda tamamlanamaması,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde seminerin başarıyla tamamlanamaması,

ç) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olunması,

d) Doktora programında tez önerisinin ikinci kez reddedilmesi,

e) Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alınması, tez izleme komitesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alınması ve bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre başarısız notu verilmesi,

f) Jüri tarafından tezin veya düzeltilmiş tezin reddedilmesi,

g) Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinde iki kez başarısız olunması,

ğ) Bu Yönetmelikte belirlenen azami programı tamamlama süresi içinde tez sınavına girilmemesi,

h) Tez için düzeltme kararı verilen hallerde, verilen süre içinde tez sınavına girilmemesi,

ı) Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan ikinci öğretimde kayıt yenileme işleminin süresinde yerine getirilmemesi,

i) Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işleminin art arda veya aralıklı olarak iki defa yerine getirilmemesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, disiplinler arası nitelikle zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

Süre

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Kredili derslerini ve seminerini başarı ile bitiren, ancak tez sınavına dört yarıyıl sonuna kadar giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun veya danışmanın görüşü, anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(3) Tez çalışmalarına ikinci yarıyılda başlayan öğrenci, toplam süresi üç yarıyıldan az olmamak üzere tezli yüksek lisans programını daha önce de tamamlayabilir.

(4) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı akademik kurulu, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna; öğrencinin danışmanı ile beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.

(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Kurum dışından bir öğretim üyesinin jüri üyesi olması zorunludur.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak tez danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur, 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

(6) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

(7) Kabul edilmiş tezin tamamının veya özetinin enstitüde yayımlanması halinde yazara telif ücreti ödenmez.

Yüksek lisans diploması

MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş altı kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını ve enstitü tarafından islenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen programlarda öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Danışman atanması enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Bir danışmana düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, enstitü yönetim kurulunda, ilgili anabilim dalının özelliği de gözetilerek belirlenir.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(4) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Enstitü yönetim kurulunun önerisi ile enstitü kurulu disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(5) Lisans dersleri doktora programındaki ders yüküne ve ders kredisine sayılmaz.

(6) Lisans diploması ile doktora programına kabul edilen öğrenciler, lisans eğitimi sırasında almamış olması koşuluyla en fazla iki dersi kredili olarak lisans dersleri arasından seçebilirler.

Süre

MADDE 39 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az altı en fazla sekiz yarıyıl lisans derecesi ile kabul edilenler için en az sekiz, en fazla on yarıyıldır. Doktora programı belirtilen en az süre içinde tamamlayabilmek için tez önerisi kabulünden sonra altı ay ara ile yapılacak en az iki tez izleme komitesi ara toplantısından başarılı olunması gerekir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başlayan ve kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak sekiz yarıyıl sonuna kadar tez sınavına giremeyen, lisans derecesi ile doktora programına başlayan, kredili derslerini, seminerlerini ve diğer öğrenim etkinliklerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak on yarıyıl sonuna kadar tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile jüri önünde tez sınavına girmek için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için öğrencinin bilimsel faaliyetlerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak, tez danışmanını enstitüye önerir. Tez danışmanları öncelikle profesör ve doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanı önerisi yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Bir danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim dalının özelliği de gözetilerek enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine, Yüksek Öğretim Kurulunun belirlediği sayıları aşmayacak şekilde enstitü kurulunda belirlenir. Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğine yönelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınavın tarih ve saati anabilim dalının bildirimi ile enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Kredilerini ve seminerini/seminerlerini tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler başvuruları üzerine yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, Farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Enstitü yönetim kurulu, yeterlik sınavlarının yapılış şekli ve değerlendirilme koşullarını belirleyebilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan ya da koşullarını yerine getirdiği hâlde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tekrar sınava girmek zorundadır. Bu sınava da girmeyen veya bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

Tez izleme komitesi

MADDE 42 – (l) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir, ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; tez danışmanını ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere en az yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 44 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitüler tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü tez sınavına girmek zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı tez savunmasında jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak tez danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süresi 60-120 dakikadır. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak mümkünse aynı jüri önünde yeniden tez sınavına girer. Bu sınav sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

(5) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

(6) Kabul edilmiş tezin tamamının veya özetinin enstitüde yayımlanması halinde yazara telif ücreti ödenmez.

Doktora diploması

MADDE 45 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş altı kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden, enstitü yönetim kurulunun istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 46 – (l) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve uygulamalar ile sergi, proje, resital, konser, temsil veya Enstitü/anabilim dalı başkanlığı akademik kurulunun önerdiği, enstitü yönetim kurulunun onayladığı diğer çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü/anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az altı, en fazla sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en az sekiz, en fazla on yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

(2) Kredili derslerini ve uygulamalarını yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci dört yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci altı yarıyılda başarı ile bitirdiği hâlde, tez veya sergi veya proje çalışmasını yüksek lisans ile kabul edilen öğrenci sekiz yarıyıl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili Enstitü/anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Sanatta yeterlik danışmanı atanması

MADDE 48 – (1) Enstitü/anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalarının yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman en geç birinci yarıyıl sonunda atanır. İkinci tez danışmanı üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(2) Sanatta yeterlik danışmanı öncelikle profesör ve doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından seçilir.

(3) Danışman, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 49 – (1) Kredili ders ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olan sanatta yeterlik adayı, yaptığı sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen kurallara uygun bir biçimde yazmak ve söz konusu çalışmayı sanat dalının niteliğine göre jüri önünde sunmak ya da sergilemek ve sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı tez savunmasında jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu eser ve/veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde, kişisel raporlarını hazırlayarak, sanatta yeterlik danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve süresi 60-120 dakikadır. Sınav dinleyiciye açık olarak yapılır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri dinleyiciye kapalı olarak sergi, proje, resital konser, temsil ve benzeri çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü/anabilim dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak çalışmasını, mümkünse, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği durumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan öğretime ve sınavlara ilişkin diğer konularda; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Disiplin işleri

MADDE 52 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 8/1/2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İstisna

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’nda ve Üniversiteler Arası Dil Sınavı (ÜDS)’nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.