29 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30022

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

BİYOMEDİKAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede tıp, fen, mühendislik ve diğer yaşam bilimleri alanlarında araştırma potansiyelini belirlemek ve gelişmesine destek olmak, bu alanlarda kuramsal, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,

b) Üniversite bünyesindeki birimlerde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte laboratuvarların kullanımında eşgüdümü sağlamak ve araştırma-geliştirme olanaklarını geliştirmek, güçlendirmek,

c) Biyomedikal araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetişmesini desteklemek,

ç) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi/kamu kurum ve kuruluşları ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak, gerektiğinde danışmanlık hizmetleri sunmak,

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaları ve uygulamaları desteklemek, akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)  Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Biyomedikal yöntemlerinin uygulanması ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak için tıp, fen, mühendislik ve diğer yaşam bilimleri araştırmacıları ile koordinasyon sağlamak,

b) Biyomedikal çalışmalar için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarlarını kurmak, kurulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak, diğer ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği içinde uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak,

c) Biyomedikal konularda ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları ve birimler oluşturmak,

ç) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek ve/veya bunları desteklemek,

d) Öncelikle Üniversitenin Tıp Fakültesinde olmak üzere sağlık ve yaşam bilimleri alanında eğitim gören öğrencilere biyomedikal araştırmaları ve uygulamalarını tanıtmak ve eğitim vermek,

e) Sağlık alanında yapılan uygulamalar kapsamında kullanılabilecek ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

f) Sağlık uygulamalarında kullanılacak her türlü ürünün incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak,

g) Biyomedikal ile ilgili alanlarda her türlü yazılı, basılı, elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayımlamak,

ğ) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Tıp Fakültesinin öğretim üyeleri arasından, üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdüre, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını düzenlemek,

f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az ikisi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden olmak üzere dört öğretim üyesi ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir defa toplanır. Toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma grubu yöneticileri Müdür tarafından davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek,

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak,

ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek,

d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği önerilerini karara bağlamak ve işbirliği ilkelerini belirlemek,

f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek, ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek,

g) Müdürün önereceği veya Yönetim Kuruluna getireceği işler hakkında karar almak,

ğ) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az beş kişiden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirme, dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler, Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Birim yöneticisi ve çalışacak elemanlar Yönetim Kurulunun onayıyla ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle ve yeniden görevlendirilebilir. Birimlerin kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. 

(3) Çalışma ve proje grupları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Çalışma ve proje gruplarının kuruluş, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mekân, araç ve gereçler

MADDE 16 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.

(2) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve projeler kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, donanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.