29 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30022

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk  Üniversitesine bağlı olarak kurulan Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ATATÖMER) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ATATÖMER): Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin müdürünü,

c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

ç) Yönetim Kurulu: Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Atatürk  Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türk dilinde araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmek, ilgili yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak,

b) Türkiye Türkçesinin yabancı veya ikinci dil olarak öğretimine yönelik araştırmalar yaparak yöntem ve teknikler geliştirmek, bunları uygulamak,

c) Çeşitli kurslar ve seminerler düzenlemek suretiyle talep edenlere Türkiye Türkçesi öğretmek,

ç) Dünyanın çeşitli bölgelerindeki Türk ve akraba topluluklarından gelen ve Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, bu öğrencilerin ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenimlerini kolaylıkla takip edebilmelerine yönelik kurslar açmak,

d) Merkez tarafından yürütülen eğitim programı, kurs ve seminerleri başarıyla bitirenlere; Merkez tarafından yapılan sınavlarda başarılı olanlara ve Yönetim Kurulunun belirlediği başarı şartlarını yerine getiren kursiyerlere sertifika vermek ve ayrıca Türkçe dil seviyesini ölçmek ve değerlendirmek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak,

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek,

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak; ses ve görüntü içeren materyaller hazırlamak,

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ğ) Dil sınavları düzenlemek,

h) Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek,

ı) Türk dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak,

i) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak,

j) Türk dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak,

k) Türk dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek,

l) Gerektiğinde Türk dili içerikli servis derslerini yürütmek,

m) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek,

n) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek,

o) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ile iş birliği yapmak,

ö) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek,

p) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetler için gerekli araç, gereçleri, yayınları, menkul ve gayrimenkulleri temin etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez, aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili ana bilim dallarında görevli Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği üç aday arasından Rektör tarafından en fazla iki kişi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları bu sıfatları dolayısı ile oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen dördü öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Üst üste üç yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak.

f) Merkezin öğretim programlarına ilişkin esasları belirlemek.

g) Birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde bulunmak.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak ve bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 11 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere oluşturulacak çalışma birimlerinin yetkilileri, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir. Müdür, bu birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine istinaden Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 18/6/1994 tarihli ve 21964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.