26 Mart 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30019

YÖNETMELİK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birlik, borsalar ve şubeleri tarafından elektronik ortamda verilecek belgeleri, Birlik bünyesinde tutulan, kayıtları borsalar tarafından oluşturulan ve güncellenen veri tabanı ve merkezi bilgi sistemi ile düzenlemeye, elektronik olarak imzalamaya ve ilgilisine iletmeye yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür.