26 Mart 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30019

YÖNETMELİK

Kalkınma Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)’ndan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2014 tarihli ve 29082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde yer alan “ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde bir defa” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde “KPSS sonuç belgesinin” ibaresinden sonra gelen “aslı veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Giriş sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi Kurumun internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/8/2014

29082

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/1/2016

29606

2-

10/5/2016

29708