25 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30018

KANUN

GEMİ ALACAKLISI HAKLARINA VE GEMİ İPOTEKLERİNE İLİŞKİN

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6940                                                                                                    Kabul Tarihi: 7/3/2017

MADDE 1 – (1) Cenevre’de imzalanan “Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine İlişkin Milletlerarası Sözleşme”ye katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2017