25 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30018

KANUN

KITA SAHANLIĞINDA BULUNAN SABİT PLATFORMLARIN GÜVENLİĞİNE

KARŞI YASADIŞI EYLEMLERİN ÖNLENMESİNE DAİR PROTOKOLE AİT

2005 PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6910                                                                                                    Kabul Tarihi: 2/3/2017

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından 14 Ağustos 2006 tarihinde Londra’da imzalanan “Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2017