24 Mart 2017 Tarihli ve 30017 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/9953  İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/9)

 

KURUL KARARI

—  Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020) ile İlgili 13/03/2017 Tarihli ve 2017/3 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 23/2/2017 Tarihli ve 2014/2792 Başvuru Numaralı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

––  Yüksek Seçim Kurulunun 22/03/2017 Tarihli ve 368 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


24/03/2017 tarihli ve 30017 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Tebliğler yayımlanmıştır.