23 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30016

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TÜV TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİNİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2012/10)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2017/9)

MADDE 1 – 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüv Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/10) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.