23 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30016

YÖNETMELİK

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Karayolları Genel Müdürlüğünde görev yapan memurların görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karayolları Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından, 5 inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme ve 8 inci maddede sayılan kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki kadro ve görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından; aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

c) Genel Müdür: Karayolları Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,

d) Genel Müdürlük teşkilatı: Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatını,

e) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

f) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet grupları içinde belirtilen unvanları,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve/veya görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle üst kadro ve/veya görevlere atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

h) Hizmet birimi: 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yer alan merkez teşkilatı hizmet birimleri ile taşra teşkilatı bölge müdürlükleri ile atölye müdürlüğünü ve ikmal müdürlüğünü,

ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki kadro ve görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselmeye tabi görev grupları ve kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselmeye tabi görev grupları ve kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube müdürü, ikmal müdürü, atölye müdürü.

2) İkmal müdür yardımcısı, atölye müdür yardımcısı, müdür yardımcısı.

3) Şef.

b) Teknik hizmetler grubu:

1) Başmühendis.

c) Hukuk hizmetleri grubu:

1) Hukuk müşaviri.

ç) Araştırma ve eğitim hizmetleri grubu:

1) Uzman, araştırmacı, eğitim uzmanı, APK uzmanı.

d) Savunma hizmetleri grubu:

1) Sivil savunma uzmanı.

e) İdari hizmetler grubu:

1) Ayniyat saymanı, muhasebeci.

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, veznadar.

f) Destek hizmetleri grubu:

1) Bekçi, hizmetli.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Genel Müdürlükte en az iki yıl hizmeti olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) İdari şube müdürlüklerinde şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Genel Müdürlük idari şube müdürlüklerinde müdür yardımcısı, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı veya idari servis şefi olarak en az iki yıl çalışmış olmak.

b) Sağlık hizmetleri şubesi müdürlüğünde şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Genel Müdürlük idari şube müdürlüklerinde müdür yardımcısı, APK uzmanı, idari servis şefi veya daire tabibi olarak en az iki yıl çalışmış olmak.

c) Kreş ve gündüz bakımevi şubesi müdürlüğünde şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Genel Müdürlük idari şube müdürlüklerinde müdür yardımcısı, idari servis şefi, çocuk gelişimcisi veya eğitim uzmanı olarak en az iki yıl çalışmış olmak.

ç) Teknik şube müdürlüklerinde şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Genel Müdürlükte atölye müdür yardımcısı, ikmal müdür yardımcısı, teknik şube müdürlüklerinde müdür yardımcısı, başmühendis veya teknik servis şefi olarak en az iki yıl hizmeti bulunmak.

d) İdari şube müdürlüklerinde müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Genel Müdürlükte uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı veya idari servis şefi olarak en az iki yıl hizmeti bulunmak.

e) Teknik şube müdürlüklerinde müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Genel Müdürlükte teknik servis şefi olarak en az iki yıl hizmeti bulunmak.

f) İkmal müdürü ve atölye müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Mühendis kariyerine haiz olmak,

3) Genel Müdürlükte atölye müdür yardımcısı, ikmal müdür yardımcısı, teknik şube müdürlüklerinde müdür yardımcısı, başmühendis veya teknik servis şefi olarak en az iki yıl hizmeti bulunmak.

g) Atölye müdür yardımcısı ve ikmal müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) Mühendis kariyerine haiz olmak,

2) Genel Müdürlükte başmühendis veya teknik servis şefi olarak en az iki yıl hizmeti bulunmak.

ğ) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Mühendis kadrosunda bulunmak ve bu kadrolarda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

h) Genel idare hizmetleri sınıfında şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak. Ancak, ana hizmet, danışma ve denetim ile yardımcı hizmet birimleri dışındaki kadrolara ve/veya büro şefi olarak atanacaklarda en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Memur veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında en az altı yıl hizmeti bulunmak.

ı) Teknik servis şefi olarak atanabilmek için;

1) Mühendis, mimar, şehir plancısı, matematikçi, fizikçi, istatistikçi, ekonomist, jeomorfolog, arkeolog, grafiker, biyolog kadrolarında en az altı yıl hizmeti bulunmak.

i) Uzman ve eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İdari servis şefi olarak en az iki yıl hizmeti bulunmak.

j) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukat olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

k) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İdari servis şefi olarak en az dört yıl hizmeti bulunmak.

l) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İdari servis şefi olarak en az dört yıl hizmeti bulunmak.

m) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili en az iki dönem ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da Genel Müdürlük veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olmak.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, mühendis, mimar, şehir plancısı, matematikçi, fizikçi, istatistikçi, ekonomist, muhasebeci, jeomorfolog, arkeolog, grafiker, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, mütercim, biyolog, çocuk gelişimcisi, hemşire, sağlık teknikeri, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, çocuk eğitimcisi.

Unvan değişikliği sınavı sonucuna göre atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucuna göre unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, matematikçi, fizikçi, istatistikçi, ekonomist, muhasebeci, jeomorfolog, arkeolog, grafiker, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, biyolog, çocuk gelişimcisi, hemşire, sağlık teknikeri, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, çocuk eğitimcisi kadrolarına atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların mütercim tercümanlık bölümünden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak.

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (B) düzeyinde başarılı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar

Sınav kurulu

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

(2) Sınav kurulu Genel Müdürlük onayı ile oluşturulur.

(3) Sınav kurulu; Genel Müdürün veya bir Genel Müdür Yardımcısının ya da İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının başkanlığında daire başkanları veya şube müdürleri arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek üyelerle toplam beş kişiden oluşur. Aynı usulle her üyenin yedeği belirlenir. Sınav kuruluna Genel Müdür Yardımcısının başkanlık etmesi halinde, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir üye sınav kuruluna alınır. Sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Atamalar Şubesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılmaz.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Sınav kurulu, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Duyuru ve başvuru

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az bir ay önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(2) Unvan değişikliği sınavlarına sadece Genel Müdürlüğün kendi personeli başvurabilir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları kadro durumu, personel planlaması ve hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurarak Genel Müdürlükçe uygun görülen bir tarihte yaptırılır.

(4) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlüğün intranet/internet sitelerinde ilan edilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. Yazılı sınavın konuları ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları sınav duyurusunda belirtilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 15 – (1) Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlüğün intranet sitesinde ilan edilir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları duyurusunda ilan edilen boş kadrolara bu başarı puanı esas alınarak atama yapılır.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısının yarısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(4) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 16 – (1) Sınavlar mücbir sebep hallerinde ertelenebilir.

(2) Sınavlara girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanak ile belirlenir. Ayrıca ilgili kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

(3) Sınavların yaptırıldığı kurum tarafından düzenlenecek bir tutanakla sınavı geçersiz sayılanlar hakkında ayrıca disiplin işlemi de uygulanır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları sınav kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğün intranet/internet sitelerinde ilan edilir.

(2) İlgililer, ilandan itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç bir ay içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı soru tespit edilmesi durumunda, hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Sınavda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanma

MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre en geç üç ay içinde atanır.

(2) Genel Müdürlük tarafından tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması veya atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara veya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atanma yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana atananlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.

(6) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasındaki geçişler ve sınavsız atama

MADDE 20 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atama yapılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere unvan değişikliği suretiyle atanabilirler.

(3) Avukat unvanlı kadrolardan hukuk müşaviri unvanlı kadrolara atanma görevde yükselme sınavına tabi değildir.

Naklen ve açıktan atamalar

MADDE 21 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen Genel Müdürlükte belli bir süre çalışmış olmak şeklindeki şartın dışında kalan tüm şartlar aranır.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ve görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları sonucunda atama yapılan unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Engellilerin sınavları

MADDE 25 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 29/3/2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim şartı istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.