22 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30015

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK ATANAN TÜRK STANDARDLARI

ENSTİTÜSÜNÜN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ

KAPSAMINDA BULUNAN KORUYUCU DONANIMLAR

KONUSUNDA FAALİYET ALANININ GÜNCELLENMESİNE

DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde bulunacak onaylanmış kuruluşların belirlenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Onaylanmış kuruluş

MADDE 3 – (1) 1783 Onaylanmış Kuruluş kayıt numarası ile yetkilendirilmiş Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) Akreditasyon Sertifikası uyarınca faaliyet kapsamı güncellenmiş olup kurum;

a) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında yer alan Ayak ve Bacak Koruyucu Donanımları için AT Tip İnceleme Belgesi ( EC Type – Examination Certificate) (Modül-B), Üretimde AT Kalite Kontrol Sistemi (Article-11 B) (Modül D) ve Nihai Ürün AT Kalite Kontrol Sistemi (Article-11-A) (Modül E) kapsamında,

b) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde değerlendirilen karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardan; Genel Vücut Koruyucuları, El ve Kol Koruyucuları ve Baş Koruyucuları için Üretimde AT Kalite Kontrol Sistemi (Article-11 B) (Modül D) ve Nihai Ürün AT Kalite Kontrol Sistemi (Article-11 A) (Modül E) kapsamında,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 4 – (1) 12/8/2009 tarihli ve 27317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Ayak ve Bacak Koruyucuları Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ ile 7/1/2010 tarihli ve 27455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Sistem Belgelendirme Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Türk Standardları Enstitüsünün Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.