22 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30015

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM – ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim, kayıt kabul, sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim, kayıt kabul, sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Birim: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

d) Bitirme projesi/bitirme tasarım projesi: Öğrencinin, mezun olmadan önce istenen mesleki düzeye ulaştığını göstermek amacıyla mezun olacağı program gereği alması zorunlu olan projeyi,

e) Çift anadal programı (ÇAP): Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin Üniversite içindeki iki lisans programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

f) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

g) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,

ğ) Dikey geçiş: Bir yükseköğretim kurumunun meslek yüksekokulundan mezun öğrencinin Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, lisans diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını, 

h) Gözetim listesi: Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 19 uncu maddede belirtilen ortalamaların altında olan öğrencilerin oluşturduğu listeyi,

ı) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

i) İlgili kurul: İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunu,

j) Ön koşullu ders: Kayıt olunabilmesi için daha önce bir veya birkaç dersin başarılması koşulu aranılan dersi,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) Rektörlük: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,

n) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

o) Yandal programı: Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde başka bir lisans programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge alabilmesini sağlayan programı,

ö) Yarıyıl: Bir akademik yıldaki güz veya bahar dönemini,

p) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunun ön lisans ve lisans programına kayıtlı olan öğrencinin Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,

r) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz ayları içerisinde yapılan eğitim-öğretim programını,

s)                YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ş) Yönetim Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Katkı Payı, Öğrenci Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 5 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Eğitim ve öğretim başladıktan sonra, öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini yatırmış olan Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılda ödemiş oldukları öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

Kabul esasları ve kesin kayıtlar

MADDE 6 – (1) Üniversiteye kayıt olabilmek için, ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve ön lisans ve lisans öğrenimiyle ilgili, ÖSYM’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak; özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara kayıt olabilmek için ise özel yetenek sınavında başarılı olmak ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuatın aradığı koşulları taşımak gerekir.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin, birimlere 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca kesin kayıt yaptırabilmesi için YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslarda yer alan koşulları ve ilgili diğer mevzuatın aradığı koşulları taşımak gerekir.

(3) Üniversiteye yerleşme hakkı kazanan adaylardan kesin kayıt için istenen belgelerin asılları veya asıllarını ibraz etmek koşulu ile Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan, yalan beyanda bulunan veya üniversiteye giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(4) Üniversitenin yurt dışındaki bir üniversite ile ortak düzenleyeceği programlara ait öğrencilerin kayıt işlemleri mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre yürütülür.

(5) Öğretim dili İngilizce olan programlara kayıt olan öğrencilere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversite tarafından düzenlenen ve tarihi ilan edilen İngilizce yeterlilik sınavına alınırlar. Güz yarıyılı başlangıç tarihine kadar Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda, Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler ile bu tarihe kadar Üniversite tarafından açılan İngilizce yeterlilik sınavlarından birinde başarılı olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans öğrencisi olurlar ve lisans öğrenimlerine başlarlar.

b) Söz konusu sınavlarda başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan öğrenciler ise süresi içinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına kayıt yaptırırlar ve İngilizce hazırlık programına devam ederler. Bu öğretim yılının sonunda yaz öğretimi dâhil, ilgili birimde öğretimine başlamaya hak kazanamayan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılının başında yapılan tüm İngilizce yeterlilik sınavlarına girebilirler. En geç güz yarıyılı başlangıcında yapılan İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olanlar güz yarıyılında öğrenimlerine başlayabilirler. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencilerin ikinci kez İngilizce hazırlık öğretimine devam etme hakları yoktur. Bu öğrenciler aynı eğitim ve öğretim yılında, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının, yürütülen İngilizce hazırlık öğretimi çerçevesinde yaptığı tüm yeterlilik sınavlarına girerler. Yaz öğretimi sonu sınavı son haklarıdır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencilerin program ile ilişikleri kesilir.

c) Söz konusu sınavlarda başarısız olan öğrenciler isterlerse, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı programlara yatay geçiş için başvuru yapabilirler.

(6) Üniversitede öğretim dili en az %30 İngilizce olan programlara kayıtlı iken yeniden ÖSYM’nin yaptığı sınava girip Üniversitenin aynı düzeydeki bir ön lisans ve lisans programına yerleştirilen öğrencilerde İngilizce yeterlilik şartı aranmaz.

(7) Üniversiteye kesin kabul kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan öğrenci adayları, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(8) İngilizce hazırlık öğretiminin uygulama esasları, Senato tarafından belirlenir.

(9) Yurt dışından öğrenci alımına ilişkin iş ve işlemler, Senato tarafından yürütülür.

(10) Daha önce öğrenim gördüğü üniversitelerdeki derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler derslerin başlamasından sonraki bir hafta içinde ilgili birimlerine başvururlar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmaz. İntibak işlemleri, ilgili intibak komisyonunca değerlendirilip birim yönetim kurulunca karara bağlanır.

(11) Özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerin kabul şartları ve kesin kayıt işlemleri ilgili birimce hazırlanıp Senato tarafından belirlenir.

(12) Özel öğrenci kabul şartları ve kesin kayıt işlemleri Senato tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme işlemi, derse kayıt ve mevzuatta belirtilen öğrencilerin katkı payı ödenmesini içerir. Üniversite öğrencileri her yarıyıl Senato tarafından belirlenen tarihlerde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerden mazereti birim yönetim kurulunca uygun görülenlerin kayıtları, akademik takvimde belirtilen süre içinde gecikmeli olarak yapılır. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, öğretim süresinden sayılır.

(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciye o yarıyıl içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Öğrenci işlemleri

MADDE 8 – (1) Üniversiteye kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili her türlü işlemlerine ilişkin kararlar birim yönetim kurullarında alınır. Öğrenciler bu kararlar için Rektörlüğe 15 gün içinde itirazda bulunabilirler.

Danışmanlık

MADDE 9 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığı tarafından bir öğretim üyesi ve/veya öğretim görevlisi/doktora derecesine sahip araştırma görevlisi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini kendi seçer ve danışmanın onayı ile kayıt tamamlanır.  Geçerli bir mazereti nedeniyle kayıt döneminde Üniversitede bulunamayacak olan danışman bu durumu bir yazı ile ilgili bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışman yerine geçici olarak kayıt süresince bir öğretim elemanı görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Kimlik kartı

MADDE 10 – (1) 6 ncı madde uyarınca kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilere, Üniversite öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı Rektörlük tarafından verilir.

(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kartın kaybedildiğine dair yerel veya ulusal bir gazetede ilan verilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde ilgili birime sunulması gerekir. Bu durumda öğrenciye yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir. Verilen bu kart için her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda ücret alınır.

Diploma ve mezuniyet belgeleri

MADDE 11 – (1) Üniversite tarafından verilen diplomalar ve mezuniyet belgeleri Senato tarafından düzenlenir.

(2) Öğrencilere diploma verilebilmesi için, katkı payı/öğrenim ücreti ve Üniversite ile ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 12 – (1) Üniversite içinden veya dışından Üniversite birimlerine yapılacak her türlü yatay geçiş, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Üniversite içinden yapılacak yatay geçiş kontenjanları, ilgili kurulca belirlenir ve Senato tarafından onaylanır. Üniversite dışından yapılacak yatay geçişler için kontenjanlar ise, YÖK tarafından belirlenir. İntibak işlemleri, ilgili yönerge hükümlerine göre intibak komisyonlarınca yapılır ve birim yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(3) Bu Yönetmelik uyarınca, öğretim dili İngilizce olan programlara yatay ve dikey geçiş yapacak öğrenciler, Senatonun kabul ettiği İngilizce başarı belgelerinden herhangi birini sunmak veya Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen İngilizce yeterlilik sınavını başarmak zorundadır. Bu belgelerden herhangi birini sunamayan ve/veya Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen İngilizce yeterlilik sınavını başaramayan öğrencilerin Üniversiteye yatay geçiş işlemleri yapılmaz.

(4) Üniversitenin lisans programlarına başvuran dikey geçiş öğrencileri, ÖSYM tarafından yerleştirilir. Dikey geçiş öğrencilerinin kayıt işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans ve Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 13 – (1) Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi 14 haftadır. Gerekli hallerde bu süre Senato tarafından değiştirilebilir. Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yaz öğretimi uygulama esasları, Senato tarafından düzenlenir. Öğretimin yapılacağı gün ve saatler Senato tarafından belirlenir. Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak gerektiğinde dersi veren birim tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca uygun görülen derslerin, ders ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir.

(2) 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami süre içinde diploma alamayan öğrencilerin, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK Başkanlığının kararları doğrultusunda ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Üniversitenin, eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Öğretim süresi ve şekli

MADDE 14 – (1) Üniversitenin birimlerinde kayıtlı öğrencilerin öğretim süresi ve şekline ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini yatıran öğrenciler dönem kaydı yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin öğrencilik hâlleri, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın devam eder.

b) Azami süreler sonunda eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler uygulanır:

1) Azami öğrenim süresi sonunda programında hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

2) Azami öğrenim süresi sonunda, (1) numaralı alt bent kapsamı dışında kalan son dönem öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu ek sınavlar en erken takip eden yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce kullandırılır. Bu sınavların sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir ve öğrenciye duyurulur. Bu sınavlardan aldıkları not o dersin başarı notudur. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

3) Azami öğrenim süresi sonunda veya (2) numaralı alt bent uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olan son dönem öğrencilerine sınırsız sınav hakkı verilir.

4) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beşe indiren son dönem öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.

5) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken ancak hiç almadığı ve/veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere en fazla beş olan son dönem öğrencilerine, dört yarıyıl ek süre verilir.

6) (4) ve (5) numaralı alt bentler uyarınca verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

7) İzledikleri programdan mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden geçerli not aldıkları halde ağırlıklı genel not ortalamasının 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyıl sonu/yılsonu sınav döneminden en geç iki hafta önce ilgili akademik birimine verir.

c) Öğretim; öğretim planında öngörülen dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme projesi/bitirme tasarım projesi ve benzeri çalışmalardan oluşabilir. Senatoda aksi kararlaştırılmadıkça, öğretim planlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerin ve derslere bağlı olarak yapılan proje, laboratuvar, arazi çalışması gibi akademik etkinliklerin süresi bir yarıyıldır.

ç) Öğretim dili % 30 İngilizce olan lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler, lisans öğrenimleri süresince öğrencisi oldukları programın öğretim planında bulunan derslerin en az % 30’unu İngilizce, öğretim dili % 100 İngilizce olan lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler ise Türkçe verilmesi zorunlu olan dersler hariç, lisans öğrenimleri süresince öğrencisi oldukları programın öğretim planında bulunan derslerin tamamını İngilizce derslerden almak zorundadırlar. Bölüm başkanlığının uygun görmesi durumunda öğrenciler derslerden bazılarını, Üniversitenin diğer bölümlerinin/programlarının öğretim planlarında yer alan, denkliği kabul edilen derslerden alabilirler.

Öğretim planları

MADDE 15 – (1) Üniversitenin birimlerindeki öğretim, YÖK tarafından belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle, ilgili kurul tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır. Bunlardan;

a) Öğretim planından en az 55 AKTS kredilik dersi başaran (minimum harf notu DD) ikinci sınıf,

b) Öğretim planından en az 110 AKTS kredilik dersi başaran üçüncü sınıf,

c) Öğretim planından en az 170 AKTS kredilik dersi başaran ise dördüncü sınıf,

öğrencisi olarak tanımlanır.

(2) Öğrenciler birinci yarıyılda bölümlerinin ders planında yer alan birinci yarıyıl derslerini almak zorundadırlar. Ancak, öğrenimlerine ikinci yarıyıl başında başlama durumunda olan bir yarıyıl hazırlık sınıfına devam etmiş öğrenciler açılan birinci yarıyıl derslerine ek olarak 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kredi sınırlarına uymak koşulu ile ön koşulsuz üst yarıyıl derslerini de alabilirler.

(3) Birinci yıl sonunda en az 60, ikinci yıl sonunda en az 120 AKTS kredilik dersi başaran (başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında almış olduğu dersleri başarmış olan), sınıfındaki ağırlıklı genel not ortalaması sıralamasında ilk % 20’lik dilimde yer alan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler çift anadal programına (ÇAP) başvurabilirler. Ayrıca bu öğrenciler 17 nci maddede belirtilen en fazla kredi sınırını aşarak sekiz yarıyıldan daha kısa sürede mezun olabilirler.

(4) Öğrenciler, öğrenimlerine; ön koşulsuz veya ön koşulunu sağladıkları dersleri çakışmamak, 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kredi sınırlarına uymak ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasındaki koşulları sağlamak suretiyle devam ederler.

(5) Öğretim planına dâhil olan staj çalışmaları, birimler tarafından her programın özelliğine göre hazırlanan esaslara göre yapılır.

(6) Üniversite binaları dışında yapılması gereken ders ve uygulamalar, yarıyıl süresince  yapılabileceği gibi, ilgili birimler tarafından özel esaslarda belirtilen sürelerde, bahar yarıyılının bitiminden sonra da yaptırılabilir.

Ön koşul

MADDE 16 – (1) Bir programa ait derslerin ön koşulları, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile tüm bölümlerin öğrencilerinin ortak olarak aldıkları derslerin ön koşulları ise Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Bir dersin ön koşulu olarak belirlenen ders/derslerden ön koşulun sağlanabilmesi için aranacak ders harf notunun DD veya üzeri olması gerekir. Ön koşul olarak belirlenen bir ders, kredisiz ise ön koşulun sağlanabilmesi için bu dersten başarılı olma (BL) şartı aranır.

(3) Ön koşullar, karar tarihini izleyen yarıyılda uygulanır.

Ders kaydı

MADDE 17 – (1) Ders kaydı aşağıdaki kriterlere göre yapılır:

a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde söz konusu edilen birinci yarıyıl öğrencileri, Yatay Geçiş, DGS ve ÇAP öğrencileri hariç olmak üzere, gözetim listesinde bulunmayan öğrencilerin, herhangi bir yarıyılda kredi yükü en az 22 AKTS,  en çok 35 AKTS kredi olmak zorundadır.

b) ÇAP öğrencileri her yarıyıl 50 AKTS kredilik ders alabilir.

c) Yatay Geçiş ve DGS öğrencileri kayıt oldukları ilk iki yarıyılda 45 AKTS kredilik ders alabilirler.

(2) Her öğrenci 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan çalışmalara aşağıda belirtilen sınırlar içinde kalarak yazılır:

a) Daha fazla kredi almak isteyen öğrencilerden; en az 2,50 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olanlar en fazla 40 AKTS kredilik ders, en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olanlar ise en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilirler.

b) Son sınıf öğrencilerinin kredi yükü, gözetim listesinde olmamak koşulu ile bu ortalamalara bakılmaksızın ilgili yönetim kurulu kararı ile arttırılabilir.

c) Gerekli hallerde bir yarıyılda alınması gereken en az 22 AKTS kredilik ders yükünün azaltılması yönünde ilgili yönetim kurulu kararı alınabilir.

(3) Öğrenci, yarıyılın başlangıcından itibaren bir hafta içerisinde danışmanının onayını alarak ders planındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse kayıt yaptırabilir, ayrıca ilk hafta içerisinde kayıt yaptırdığı bir dersten tümüyle çekilebilir.

(4) Öğrenci birinci yarıyıl hariç bir yarıyılda en fazla bir ders, ön lisans eğitimi süresince en fazla üç, lisans öğretimi süresi içerisinde en fazla yedi dersten çekilebilir.

Bitirme projesi/bitirme tasarım projesi

MADDE 18 – (1) Bitirme projesi/bitirme tasarım projesi, öğretim planlarında ön lisans programlarında dördüncü, lisans programlarında sekizinci yarıyıl dersi olarak yer alır. Öğrencinin, mezun olmadan önce, istenen mesleki düzeye ulaştığını gösteren bitirme projesini/bitirme tasarım projesini, mezun olacağı programdan yapması zorunludur.

(2) Proje konularının öğrencilere dağıtımı, birimlerin teklifi ile Senatonun onayladığı esaslarda gösterilen koşullara göre daha önceki yarıyıllarda da yapılabilir. Sekizinci yarıyılda bitirme tasarım projesi alamayan öğrenciler, bunu izleyen bir sonraki yarıyılda da bitirme projesi/bitirme tasarım projesi alabilirler.

Gözetim listesi

MADDE 19 – (1) Aşağıda gösterilen öğrenciler gözetim listesine alınır:

a) Birinci ve ikinci sınıfta olup herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1,80’in altında olan öğrenciler,

b) Üçüncü sınıfta olup ağırlıklı genel not ortalamaları 1,90’ın altında olan öğrenciler,

c) Dördüncü sınıfta olup ağırlıklı genel not ortalamaları 2,00’ın altında olan öğrenciler.

(2) Gözetim listesine alınan öğrencilerin bir yarıyıldaki kredi yükü en fazla 25 AKTS kredi olabilir. Bu öğrenciler, açıldığı takdirde, daha önce başarısız oldukları, şartlı başardıkları ve/veya ön şartlarını sağladıkları dersleri yarıyıl gözetmeksizin alabilirler. Gözetim listesinde iken ağırlıklı genel not ortalamalarını belirtilen düzeylerin üzerine çıkartan öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler.

(3) Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyle ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken, alt yarıyıllardan alınamayan derslerle, 17 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca öğrencinin çekildiği dersler ağırlıklı genel not ortalamasına katılmaz.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 20 – (1) Yabancı dil hazırlık programındaki notlar, sınavlar ve başarı durumu ile ilgili hususlar Senato tarafından düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır:

a) Ara sınav: İlgili eğitim-öğretim planında öngörülen derslerden yarıyıl içinde yapılan sınav veya sınavlardır.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Derslerin verildiği yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

c) Mazeret sınavı: Bir dersin ara/yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınavı ilgili birim tarafından belirlenen tarihte yapılır. Öğrenciler, mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek ilgili akademik birime başvuruda bulunmalıdır. İlgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi durumunda sadece bir defaya mahsus öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için devam ve varsa uygulama şartlarını yerine getirmiş, ancak tek ders sınavından aldığı nota göre mezun olma durumunda olan öğrencilere güz ve bahar yarıyılı ile yaz öğretimi sonundaki ilk iki hafta içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenen tarih ve saatte tek ders sınav hakkı tanınır. Ayrıca, mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde AGNO’ları 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de AGNO’larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili kurul kararıyla tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Bitirme projesi, atölye ve proje çalışması gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz. Öğrencinin eksik stajının olması, tek ders sınavına girmesi için engel teşkil etmez.

d) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ödev, yarıyıl içi proje ve benzeri çalışmalarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çekilmesine yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav veya çalışmadan sıfır not almış sayılır.

Notlar ve işaretler

MADDE 22 – (1) Ön lisans ve lisans seviyesindeki eğitim ve öğretimde, öğrencinin bir dersteki başarısı, bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak saptanır.

(2) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu harflerinin anlamları şunlardır:

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten (DC) ve (DD) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış kabul edilir.

c) Bir dersten (FD) veya (FF) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

ç) Bir dersten (VF) notunu alan öğrenci, yarıyıl sonu sınavına giremez ve başarısız kabul edilir.

(3) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır:

a) BL: Kredisiz olarak alınan dersten başarılı.

b) BZ: Kredisiz olarak alınan dersten başarısız.

c) T: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten 17 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir.

ç) E: Proje, bitirme projesi/bitirme tasarım projesi ve benzeri çalışmalarda, çalışmasını belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF notu verilir.

(4) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Not               Harf Karşılığı Başarı Notu                  Harf Notu           Katsayı

90-100         Mükemmel                                              AA                  4,00

80-89           Çok iyi                                                     BA                  3,50

70-79           İyi                                                            BB                   3,00

65-69           Orta                                                          CB                   2,50

60-64           Yeterli                                                      CC                   2,00

55-59           Şartlı Başarılı                                           DC                  1,50

50-54           Şartlı Başarılı                                           DD                  1,00

30-49           Başarısız                                                  FD                   0,50

0-29             Başarısız                                                   FF                   0,00

                     Başarısız (Vizesiz)                                   VF                   0,00

(5) Başarı notu değerlendirilmesi, ham başarı notu ile birlikte sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurulmak suretiyle notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak bağıl değerlendirme sistemine göre yapılır. Bu değerlendirme sonunda, her öğrenciye dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıda katsayıları belirtilen harf notlarından biri, yarıyıl sonu başarı notu olarak, tablonun ilk sütununda yer alan sınırlar dikkate alınmaksızın takdir olunur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere FF notu verilir. Ayrıca bağıl değerlendirme ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 23 – (1) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, 14 üncü maddede belirtilen hükümler saklı kalmak koşulu ile daha önce alıp başardığı dersleri tekrar alabilir. Bu dersler için son alınan notlar geçerlidir. Öğrencinin Üniversitede aldığı derslerin bütün notları ve işaretleri öğrenim belgesinde gösterilir.

Değerlendirme

MADDE 24 – (1) Derslere % 70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere % 80 oranında devam zorunludur. Bu şartları sağlayamayan öğrencilere VF notu verilir. Devam koşulunu sağlamayan öğrenciler ve/veya dersi veren öğretim elemanının ders için belirleyip bölüm başkanlığının onayı ile yarıyıl başında ilan ettiği şartları sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(2) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Her yarıyılın ilk haftasında, o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda olacağı gibi hususlar göz önünde bulundurularak dersi veren öğretim elemanı tarafından ders katalog formu üzerinden önerilir. İlgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzerine kesinleşir ve ilan edilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyılın son haftası içerisinde ilan edilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan fazla olamaz. Özel durumlarda ilgili kurul kararı ile bu oranlar değiştirilebilir. Yarıyıl içi çalışmalarının her birinin başarı notuna katkısı, yarıyıl sonu sınavının katkısından fazla olamaz.

(5) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, yarıyıl sonu sınavlarının tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde dersi veren öğretim elemanı tarafından açıklanır. İlgili yönetim kurulu gerektiğinde dersi veren öğretim elemanından, dersle ilgili başarı durumu değerlendirmesini yeniden isteyebilir.

(6) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan, ilgili yarıyılda disiplin cezası almamış o yarıyılda en az 25 AKTS kredilik ders almış ve başarmış öğrenciler ile en az sürede mezun durumuna gelmiş olan öğrenciler, sadece mezun olduğu yarıyılda kredi limiti aranılmadan;

a) Yarıyıl sonu not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi,

b) 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi,

olarak tanımlanırlar.

(7) Bu değerlendirmeler not belgesinde yarıyıl bazında belirtilir. Herhangi bir yarıyılda not belgesinde FD, FF ve/veya VF bulunan öğrenciler not ortalamalarını tuttursalar dahi o yarıyılda onur veya yüksek onur öğrencisi olamazlar.

(8) Öğretim elemanları, ara sınav ve yarıyıl sonu ile performansa dayalı çalışmaların sonucunu akademik takvimde belirtilen sürelerde öğrenci işleri otomasyon programı üzerinden ilan etmek zorundadır.

Mazeretler

MADDE 25 – (1) Mazeretlerin kabulü ile ilgili olarak Senato tarafından belirlenen esaslarda tanımlanan istisnai durumlarda, yarıyıl içi sınavlarına geçerli mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavına alınırlar. Öğrencilerin mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir. Bu durumda olan öğrencilerin mazeretli olduğu yarıyıl içi sınav notu mazeret sınavından aldığı nottur.

(2) Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler mazeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içinde ilgili birime başvururlar. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca geçerli kabul edilen öğrenciler, yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içerisinde yapılacak yarıyıl sonu mazeret sınavına girebilirler.

Yarıyıl sonu sınav dönemi

MADDE 26 – (1) Her yarıyıl sonunda bir sınav dönemi vardır. Sınav dönemi içinde ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek nedenlerle sınavı yapılamayan dersler için o sınav dönemine süre eklenir.

(2) Arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bir arazi çalışmasının sonucuna bağlı olan derslerin sınavları arazi çalışmalarının bitiminde de yapılabilir. Bitirme projesi/bitirme tasarım projesi, yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sonu sınav dönemlerinde veya onu izleyen hafta içinde yapılır.

 (3) Yarıyıl sonu sınav programları akademik birimler tarafından, sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak, arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde veya Üniversite binaları dışında yapılabilir.

Sınav şekli

MADDE 27 – (1) Yarıyıl sonu sınavları yazılı olarak yapılır. Ancak bölümlerden gelecek istek üzerine ilgili kurullar sınavın sözlü veya sözlü-yazılı veya proje değerlendirme ve/veya sunum olarak yapılmasına karar verebilir. Bu yöndeki karar yarıyılın başında öğrencilere verilen başarı değerlendirme formunda ilan edilir. Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde, sınavı kimin yapacağı bölüm başkanı tarafından belirlenir. Sınavların düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için ilgili birimdeki bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir.

(2) Sınav için gerekli belgeler ve dersi veren öğretim elemanının izin verdiği araçların dışında, kayıt fonksiyonlu hesap makinesi, cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarım cihazları ile sınava girmek yasaktır. Yasak olarak belirtilen bu cihazlarla sınava girdiği tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz kabul edilir.

(3) Sınavların programları/sonuçları akademik takvimde belirtilen sürelerde ilan edilir.

(4) Sınav evrakları ve başarı notu değerlendirmesinde kullanılan proje vb. tüm materyaller sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süre ile dersi veren öğretim elemanı tarafından saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenci, bir dersteki başarı durumu sonucuna, dersin sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde, öğrencisi olduğu birime yazılı olarak başvurarak maddi hata itirazında bulunabilir. İlgili birim, söz konusu itirazı ilgili öğretim elemanına yazılı olarak iletir. İlgili öğretim elemanı üç iş günü içinde itirazı değerlendirir ve ilgili birime sonucunu bildirir.

(2) Dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine işlenerek kesinleştirilen derslerin başarı notlarına ilişkin her türlü değişiklik birim yönetim kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

Birim kredisi/AKTS

MADDE 29 – (1) Birim kredisi/AKTS öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünden hesaplanan krediyi ifade eder.

(2) Ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer, atölye ve bitirme projesinin/bitirme tasarım projesinin öğretim bakımından değerlendirilmesi birim kredisi üzerinden yapılır. Derslerin ve seminerlerin, bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati, bir kredidir. Uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftada bir saati, yarım kredi olarak kabul edilir. Senato kararı ile sertifika almaya yönelik dersler kredisiz olarak açılabilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 30 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması; öğrencinin almış olduğu tüm derslerin AKTS kredilerinin başarı notları ile çarpımının toplam değerinin ortalamaya katılan başarı notu T, E, BL, BZ olan dersler hariç AKTS kredisi toplamına bölümünü ifade eder ve öğrenim belgelerinde virgülden sonra iki hane ile gösterilir.

Öğretimi bitirme

MADDE 31 – (1) Kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen zorunlu derslerle, ders planında yer alan toplam AKTS kredisini sağlayacak şekilde seçmeli dersleri ve stajları, bitirme projelerini başaran,  DD ve DC notları dâhil olmak üzere ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2,00 düzeyine çıkarmış öğrencilerle; bu Yönetmelikte belirtilen stajlar dâhil, bütün çalışmaları başarmış ve aldığı kredilerin % 100 İngilizce programında, Türkçe verilmesi zorunlu dersler hariç, tamamını İngilizce alarak tamamlamış öğrenciler, öğrenimini bitirmiş/tamamlamış sayılır ve kendilerine 11 inci maddede belirtilen diploma verilir. % 100 İngilizce programa yatay geçiş yapan öğrencilerin İngilizce kredisi bakımından öğrenimlerini bitirmeleri/tamamlamaları sadece geçiş yapılan programdaki dersler dikkate alınarak yapılır.

(2) Kayıtlı oldukları programları yukarıda belirtilen şekilde tamamlayanlara, aldıkları ders, proje, laboratuvar çalışmasını, bitirme projesi/bitirme tasarım projesi ve benzeri çalışmalarını, başarı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını, gözetim, iyi durum, onur ve yüksek onur listelerinde olduklarını gösteren bir öğrenim belgesi/transkript verilir.

(3) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında toplam 120 AKTS, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında toplam 240 AKTS kredisini başarı ile tamamlaması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenime ara izni ve mazeretler

MADDE 32 – (1) Senato tarafından kabul edilen esaslara göre, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde ilgili öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrenci mazeretli kabul edilebilir.

(2) Öğrenime ara iznine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 33 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenci, kayıtlı olduğu birime yazılı olarak başvurur. İlgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(3) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve YÖK onayı ile dört yıl üst üste kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilebilir.

Anlaşmalı yurt dışı üniversitelere gönderilen öğrenciler

MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencilerin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin, uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların AKTS kredileri, Senato kararı ile kayıtlı olunan diploma programındaki yükümlülükleri yerine sayılabilir. Öğrencinin değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam AKTS kredisinin üçte birinden fazla olamaz. Değişim programındaki öğrenciler katkı paylarını Üniversiteye öderler. Başvuru koşulları, kabul şartları ve başarı notlarının Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı Senato tarafından belirlenir.

Yaz öğretimi, çift anadal ve yandal programları

MADDE 35 – (1) Yaz öğretimi, çift anadal ve yandal programlarında uyulacak esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisans öğrencilerine ön lisans diploması verilmesi

MADDE 36 – (1) Bağlı bulunduğu lisans programından ilişiğinin kesilmesi durumuna gelen ve dördüncü yarıyıl sonuna kadar öğretim planında bulunan zorunlu ve seçmeli ders kredilerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan ve dördüncü yarıyıl sonu itibarıyla ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00’ye ulaşmış olan öğrencilere başvurması halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması alınabilmesi için % 30 veya %100 İngilizce öğretim şartı aranmaz.

Tebligat

MADDE 37 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak veya Üniversite tarafından öğrenci adına tanımlanmış kişisel e-posta adresine gönderilmek veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından verilen e-posta adresini aktif durumda tutmak, e-postalarını düzenli olarak takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır.

(3) Öğrencinin e-postalarını takip etmemesi, duyuruların gönderildiği e-posta adresinin aktif olmaması nedeniyle okunmamış tebligatlar veya yanlış/eksik adres beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Öğrencilerin genelini ilgilendiren yönetmelik, yönerge, senato esasları, akademik işlemler ve değişiklikler ve sair işlemler ile ilgili düzenlemeler, Üniversitenin/birimin resmi internet sitesinde yayımlanır. Öğrenci bu duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Engelli öğrenciler

MADDE 38 – (1) Yönetim Kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu, engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Disiplin

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Akdeniz Üniversitesine bağlı iken Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlanan birimlerde eğitim gören (2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı) öğrenciler de bu Yönetmeliğe tabidir.

(2) 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı öğrencilerin bu Yönetmeliğe intibakına ilişkin iş ve işlemlerin düzenlenmesinde Senato yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili birimlerin kurul kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 5/6/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.