22 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30015

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VEYA KONSOLOSLUK

MENSUPLARININ AİLE FERTLERİNİN GELİR GETİRİCİ İŞLERDE

ÇALIŞMALARI HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6888                                                                                                    Kabul Tarihi: 1/3/2017

MADDE 1 – (1) 20 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik veya Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/3/2017