21 Mart 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30014

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET

ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi üretimin ve katma değerin artırılması, teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçiş hedefleri doğrultusunda Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü mal, hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları rekabete açık olacak şekilde belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, FATİH Projesi çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak olan her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 10 uncu maddesi ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Danışman: Denetim ve kontrollük gibi alanlarda danışmanlık yapan, etüt ve proje işleri, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, teknik müşavirlik, yapımla ilgili hizmet işlerinin tamamı ile denetim ve kontrollük gibi alanlar ve teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

ç) FATİH Projesi: Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesini,

d) Hizmet: FATİH Projesi kapsamında bilişim teknolojisi yazılımı, internet erişim imkânının sağlanması, dersler için çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin edilmesi ve benzeri hizmetler ile danışman tanımı kapsamında alınacak danışmanlık hizmetleri de dâhil olmak üzere satın alınacak olan her türlü hizmeti,

e) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturduğu iş ortaklığını,

f) İdare: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatını,

g) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek biri veya birileri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmesinin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ğ) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; ön yeterlik, idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı ile gerekli diğer bilgi ve belgeleri,

h) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiler ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış olan görevlilerini,

ı) İstekli: Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

i) İşletme işleri: Bu Yönetmelik kapsamında veri merkezi işletilmesi, çağrı merkezi işletilmesi, proje yönetim ofisi işletilmesi hizmetleri ve benzeri işlerin işletilmesi ile teknik, mali, hukuki müşavirlik dahil her türlü danışmanlık hizmeti alımları,

j) İş ortaklığı: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan grubu,

k) Mal: FATİH Projesi kapsamında satın alınacak olan etkileşimli tahta, tablet bilgisayar da dâhil her türlü makine, teçhizat ve donanıma ilişkin ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mallar ve hakları,

l) Pilot ortak: İş ortaklıklarında gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan grubun temsilcisini,

m) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

n) Standardizasyon: İşletme ve idame maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi veya mevcut sistemlerle uyumun sağlanması amacıyla kalite, marka, model veya üretici firma birliğinin sağlanması işlemini,

o) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları iş ortaklığını,

ö) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

p) Yapım: FATİH Projesi kapsamında satın alınacak olan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlara internet ve veri erişim hizmetlerine ilişkin ağ altyapısı veya diğer yapım işlerini,

r) Yapım müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları iş ortaklığını,

s) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

ş) Yerli malı: Yetkili mercilerce yerli malı olarak tanımlanan malları,

t) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler, İhale Komisyonu ve İhale Esasları

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) İdare, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) İhtiyaçlar, ilan yapılmak ya da davet edilmek suretiyle bir veya birden fazla alım kapsamında, bir veya daha fazla istekliden süre, miktar ya da kısımlar bakımından bölünerek de karşılanabilir.

(3) İhtiyacın özelliğine göre teknik şartlar, maliyet ile performans kriterleri ve sözleşme koşulları müzakere edilebilir ve gerekli hâllerde idare ile istekliler arasında iş birliği yapılabilir.

(4) Yerli üretim yapma şartı ile yerli katkı şartının öngörüldüğü alımlarda bu şartların nasıl yerine getirileceğine ilişkin hususlara ihale dokümanında yer verilir. Hizmet ve yapım işlerinde yerli istekliler lehine mal alımlarında ise yurt içinde üretilen malları teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

(5) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji transferine dayalı yerli üretimin geliştirilmesi, araştırma, geliştirme ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi, amaçlarına yönelik olarak altyapı, hizmet ve mal alımlarını içerecek şekilde proje bazlı yatırım yapılmasını gerektiren alımlarda yerli üretim, yerli katkı, yatırım, istihdam ve teknoloji transferi gibi şartların bir veya birkaçının yerine getirilmesi şartıyla alım garantisi verilebilir.

İhale komisyonu

MADDE 6 – (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda oluşan ihale komisyonunu yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir. İdarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından komisyona üye alınabilir.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale dokümanı, komisyon üyelerine ihale ilanı ya da davetten itibaren en geç üç gün içerisinde verilir.

(3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası

MADDE 7 – (1) İhalesi yapılacak her bir alım için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Yaklaşık maliyet

MADDE 8 – (1) İhale yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir. İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hâllerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır. Bu yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(2) Yaklaşık maliyetin idarece hesaplanması esastır. Ancak işin özelliğinden dolayı, idarece hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet sunucularına hesaplatılabilir. Bu durumda teknik şartnamenin hazırlanması kapsamında yaklaşık maliyeti hesaplayan danışmanlık hizmeti sunucusu, o işin ihalesine katılamaz.

(3) Alımın özgün nitelikte ve karmaşık olması veya birden fazla alım türünün (mal, hizmet ve yapım işleri) aynı ihalede birleşmesinden ötürü teknik ve mali özelliklerin gerekli olan netlikte belirlenemediği hâller ile ihtiyacın niteliğinden ötürü yabancı ülkelerden doğrudan yapılacak alımlarda Bakan onayı alınmak suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilmeden alım gerçekleştirilebilir.

İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler ve yeterlik kuralları

MADDE 9 – (1) İhale dokümanında düzenlenmek şartıyla ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile meslekî ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak bilgi ve belgeler istenebilir.

(2) İhale konusu işin niteliğine göre istenilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı ve belgelerin taşıması gereken yeterlik kriterleri ihale dokümanında ve ihaleye ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

(3) Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği idare tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi hâlinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak alınmışsa geçici teminatları gelir kaydedilir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 10 – (1) 4734 sayılı Kanuna göre ihaleye katılamayacak olanlar, bu Yönetmelik kapsamında idare tarafından yapılan ihalelere katılamazlar.

(2) Yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak alınmışsa geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler

MADDE 11 – (1) İhale konusu alımın her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak işin özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

(2) Yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve yurt içi üretim, katma değer ve teknoloji kazanımına yönelik ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılacak alımlar ile ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması hâlinde teknik şartnameler istekliler ile müzakere edilebilir.

İş ortaklığı

MADDE 12 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle her türlü ihaleye katılabilir.

(2) İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar. İş ortaklıklarının sorumlulukları ve diğer hususlar idare tarafından ihale dokümanı ekinde verilen İş Ortaklığı Beyannamesine uygun olarak sunulur.

Alt yükleniciler

MADDE 13 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi hâlinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İhale aşamasında öngörülmemekle birlikte işin yürütümü aşamasında alt yüklenici çalıştırılması idarenin onayına tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Çerçeve Anlaşma

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında aşağıdaki ihale usulleri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Pazarlık usulü.

Açık ihale usulü

MADDE 15 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla teklif değerlendirme işlemi tamamlandıktan sonra geçerli teklif sahibi isteklilerle en az iki tur üzerinden fiyat görüşmesi yapılabilir.

Pazarlık usulü

MADDE 16 – (1) Pazarlık, ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla açık eksiltme veya kapalı yazılı teklif alma usullerinden biriyle ve idarece belirlenen tur sayısı üzerinden yapılabilir. İhale sürecinde açık eksiltme ve/veya kapalı yazılı teklif alma usulleri birlikte kullanılabilir. Pazarlık yöntemi ve usulü ihale dokümanında düzenlenir.

(2) Aşağıda belirtilen hâllerde pazarlık usulüne başvurulabilir:

a) Eğitim hizmetlerinin sürekliliğini etkileyebilecek özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

b) Açık ihalede teklif çıkmaması veya bu usulde yapılan ihalenin iptal edilmesi.

c) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması nedeniyle ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

ç) Yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve yurt içi üretim, katma değer ve teknoloji kazanımına yönelik ihtiyaçların karşılanması.

d) İhale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması, teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi, iş tanımı gereği alımın kapsamının birden fazla alım türünü (mal, hizmet ve yapım) içermesi.

e) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumunca güncellenen limit tutarının on katına kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde.

(3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde isteklilerden yeterlik belgeleri ve fiyat tekliflerinin birlikte verilmesi istenir.

(4) İkinci fıkranın (ç) ve (d) bendi kapsamında yapılan alımlarda ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu, her bir istekli ile eşit sayıda görüşme yapar. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş nihai teknik şartnameye dayalı olarak açık eksiltme veya kapalı yazılı teklif alma usullerinde fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. Bu durumda ihaleye katılacaklar davet edilmek suretiyle belirlenir. Davet edilecek istekli sayısı ihale onay belgesinde düzenlenir. İlan yapılmayan ihalelerde, ihale dokümanı sadece İdare tarafından davet edilenlere satılır.

Çerçeve anlaşma

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik dâhilinde;

a) Çerçeve anlaşma yapılmak üzere ihaleye çıkılabilir.

b) Çerçeve anlaşma açık ihale usulü ile gerçekleştirilir.

c) Yapılan ilanda, yeterlik kıstaslarının yanı sıra tahmini ihtiyaç miktarı da belirtilir.

ç) Yapılacak çerçeve anlaşmalar kapsamında karşılanması planlanan tahmini ihtiyaç miktarlarına ilanda yer verilecek olup toplam yıl içinde kaç birim alım yapılabileceğine çerçeve anlaşmaya ilişkin ihale dokümanlarında yer verilir. İdare tarafından çerçeve anlaşmanın hazırlanmasında tip idari şartname, teknik şartname, tip standart formlar ve tip çerçeve anlaşma taslağı kullanılır. Teklifler, ihale dokümanlarında belirtilen şekilde değerlendirilir ve ihale karara bağlanır. İhale sonunda, ihale dokümanlarında belirtilen yeterlik kıstaslarını sağlayan tüm istekliler çerçeve anlaşma yapmaya davet edilir.

d) Anlaşmalı istekliler, durumlarında yeterlik şartlarını sağlayamayacak bir değişiklik olduğu takdirde bunu, en geç bir ay içinde idareye bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunmayarak teklif vermeye devam edenler hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulanır. Ayrıca çerçeve anlaşma yapılan istekli, çerçeve anlaşma süresi boyunca yılda bir kez yeterlik şartlarında değişiklik olup olmadığına dair bilgi ve belgeleri idareye sunar.

e) Yeterlik şartları devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği hâlde iki kez teklif vermeyenlerin çerçeve anlaşmaları feshedilir.

f) Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçten az olması hâlinde mevcut çerçeve anlaşmaları sona erer ve bu durum taraflara yazılı olarak bildirilir.

g) Çerçeve anlaşma yapılmış olması idareye, çerçeve anlaşmada belirtilen miktarlarda alımın bir kısmını veya tamamını alım yapma yükümlülüğü getirmez.

ğ) Çerçeve anlaşmanın süresi altmış aydan fazla olamaz.

h) Çerçeve anlaşma rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz.

ı) Çerçeve anlaşmaya istinaden yapılacak alımlar ile imzalanacak sözleşmelerin yöntemi ve usulü ihale dokümanında düzenlenir.

Doğrudan temin

MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hâllerde ihtiyaçlar doğrudan temin yolu ile karşılanabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumunca güncellenen limit tutarının on katına kadar olan alımlar.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıklarından, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan, bağımsız bütçeli kuruluşlardan, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait şirketlerden, üniversite ve araştırma enstitülerinden, üniversite akademik personelinden, bilimsel amaçlı kurulmuş vakıf, dernek ve diğer kuruluşlardan yapılacak alımlar.

d) FATİH Projesi kapsamında yapılacak taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

e) Gerçek ve tüzel kişilerce üretilen fikir ve sanat eserleri ve bu çerçevede idarece görevlendirilecek kurullar tarafından seçilecek eser ve ürün sahiplerinden yapılacak alımlar.

f) Özellikleri nedeni ile yabancı ülkelerden uluslararası standartlara uygun olarak sağlanması zorunlu olan her türlü mal ve hizmet alımları.

g) Ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine alımın ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması ve pazarlık usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan acil ihtiyaçlara yönelik alımlar.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda ilan yapılmaksızın, teminat alınmaksızın, ihale komisyonu kurma ve bu Yönetmelikte düzenlenen yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, sözleşme yapılmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir.

(3) Mal veya hizmeti sunan tedarikçilerin üçten az olması hâlinde bu durum piyasa fiyat araştırmasına esas belgede tutanak altına alınarak alım gerçekleştirilebilir.

(4) Birinci fıkranın (a), (ç), (e) ve (f) bentleri kapsamında yapılacak alımlarda fiyat araştırmasına ve alıma esas olacak yaklaşık maliyet ilgililer tarafından yazılı olarak bildirilen teklif bedelleri esas alınarak tespit edilir ve doğrudan alım gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale İlanı, İhale Dokümanının Verilmesi

İlan süreleri ve duyuru şekli

MADDE 19 – (1) İhale ilan süresi en az yedi, en fazla yirmi sekiz gün olarak idare tarafından belirlenebilir.

(2) İhale konusu alımlar işin özelliğine göre bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için ihale tarihinden en az yedi gün önce aşağıdaki yerlerden biri veya birkaçı ile ilan edilmek suretiyle duyurulur:

a) Kamu ihale bülteninde yayımlamak.

b) İdarenin internet sayfasında yayımlamak.

c) Gerekli görülmesi hâlinde işin özelliğine göre Resmî Gazete, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan gazetelerde yayımlamak.

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 20 – (1) İhale dokümanlarında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İhaleyi yapan birimin adı, adresi, telefon ve varsa faks numarası veya kayıtlı elektronik posta adresi.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler.

ç) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ve yapım işlerinde işin yapılacağı yer.

d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

e) İhale dokümanının nerede görülebileceği.

f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

g) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

ğ) Geçici teminat istenmesi halinde geçici teminat oranı.

h) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve/veya mal alımında yerli malı teklif eden istekliler ile hizmet ve yapım işlerinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

İlanın uygun olmaması

MADDE 21 – (1) 19 uncu ve 20 nci maddeler hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan anılan maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

(2) Ancak 19 uncu maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması hâlleri hariç, yapılan ilanlarda 20 nci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarece ilanların yayınlanmasını takip eden beş gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir.

İhale dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 22 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre ihaleye katılıma ilişkin istenen zorunlu belge ve bilgilere yer verilir. Tek kalem ve/veya aynı neviden alımlarda ihale dokümanında belirtilen miktardaki alımın istekliler arasında paylaştırılacağı durumlarda bunlara ilişkin hususlar ile izlenecek yöntem ihale dokümanında açıkça düzenlenir.

(3) İhale konusu işin niteliği dikkate alınarak fiyat dışı unsurlara göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirleneceği alımlarda fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenlemelere şartnamelerde yer verilir.

İhale dokümanının verilmesi

MADDE 23 – (1) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı almaları zorunludur. İdare tarafından hazırlanan ihale konusu işe ait talimatları içeren idari şartnameler ile varsa teknik şartnameler, sözleşme tasarıları ve gerekli diğer belge ve bilgiler İdarece davet edilen isteklilere bedelli ve bedelsiz olarak verilebilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması veya ihalenin ertelenmesi

MADDE 24 – (1) İlan veya davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Dokümandaki değişikliklerin zeyilname ile düzeltilemeyecek nitelikte olması ve bu sebeple dokümanda esaslı değişiklik yapılması zorunlu olursa bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki davet/ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde davet/ilan olunur.

(2) Ancak ilan veya davet yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi hâlinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması hâlinde, ihale tarihi zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi hâlinde teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3) Ayrıca istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idare tarafından uygun görülmesi hâlinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere, son teklif verme gününden üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 25 – (1) Teklif mektubu ve istenmişse geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir veya kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun adı soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması hâlinde alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hâli hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(5) İstekliler teklif mektubunu sunmakla ihale dokümanında belirtilen bütün şartları kabul etmiş sayılır.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 26 – (1) Tekliflerin asgari geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde bu sürenin, teklif ve sözleşme şartları değiştirilmemek kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılması teklif sahiplerinden yazılı olarak istenebilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması isteklice kabul edilmezse teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

ALTINCI BÖLÜM

Teminatlara İlişkin Hususlar

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 27 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Devlet iç borçlanma senetleri.

(2) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların idarenin hesabı bulunan bankalara yatırılması zorunludur.

(3) İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci uygun teklif sahibi isteklinin geçici teminatları İdarece saklı tutulur ve diğer isteklilere ait teminatlar ise iade edilir.

(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(5) Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Geçici teminat, kesin teminat ve ek kesin teminat

MADDE 28 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 1’inden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.

(2) Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az % 2 oranında kesin teminat alınır. Alınacak kesin teminat oranı ihale dokümanında belirtilir.

(3) Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için verilen kısmi teklifler birinci ve ikinci fıkralarda düzenlenen hususlar çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilir.

(4) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen ve iş artışı yapılan işlerde, fiyat farkı veya iş artışı olarak ödenecek bedelin o sözleşme için belirlenen kesin teminat yüzdesi oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden veya ilk hak edişten kesinti yapılmak suretiyle ek kesin teminat alınır.

(5) İhaleye, mevzuat gereği teminat vermesi mümkün olmayan isteklilerin katılması hâlinde, bu durumun yazılı ve gerekçeli olarak açıklanması şartıyla bu isteklilerden teminat alınmaz. Yine özellikli durumlarda ve gerekçe belirtmek suretiyle Bakan onayı ile teminat alınmamasına karar verilebilir. Bu durumlarda kesin ve ek kesin teminatlara karşılık olmak üzere düzenlenecek her hak edişten % 2 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonur.

Kesin teminat veya ek kesin teminatların geri verilmesi

MADDE 29 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

a) Yapım işlerinde, varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı,

b) Yapım işleri dışındaki işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi hâlinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hâllerde ise tamamı,

yükleniciye iade edilir.

(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

(3) İşin konusunun piyasadan hazır hâlde alınıp satılan mal alımı olması hâlinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

Teminat mektupları

MADDE 30 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ve teklif geçerlik süreleri dikkate alınmak suretiyle geçici teminat mektuplarının süresi İdarece belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması hâlinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanmış standart teminat mektubu formuna uygun olarak düzenlenen teminat mektubu örneği kullanılabilir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

İhale Süreci ile İlgili Hükümler

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 31 – (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 25 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile istenmişse geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 32 – (1) İhale komisyonu, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla teklif mektubu ve alınmışsa geçici teminat mektubunun taşıması zorunlu hususlar hariç tekliflerde belge veya bilgi eksikliği bulunması hâlinde, iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilerek isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmasını yazılı olarak ister. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve ihale dokümanında belirtilen oran uygulanmak suretiyle alınmışsa geçici teminatının tamamı veya bir kısmı gelir kaydedilir.

(2) Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile alınmışsa geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak istenen belgelerle ilgili olarak idare tarafından standart form düzenlenmiş ve buna göre belge verilmesi şartnamelerde öngörülmüş ise şekil şartlarına uymamakla birlikte düzenlenen belgelerde istenen bilgilerin yer alması kaydıyla istekli veya düzenleyen yetkili merciden kaynaklanan eksik veya fazla bilgiler, tekliflerin esasını değiştirmemesi, idareyi bağlayıcı ve/veya ihale şartnamesine aykırı olmamak kaydıyla değerlendirme dışı bırakılmaz. Bunlara ilişkin varsa eksik bilgi ve belgeler tamamlattırılır.

(3) İsteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması hâlinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından düzeltilir. Düzeltilmiş teklif tutarı istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen üç iş günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi hâlinde teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve alınmışsa geçici teminatın tamamı veya ihale dokümanında belirtilen oran uygulanmak suretiyle geçici teminatın bir kısmı gelir kaydedilir.

(4) Geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması hâlinde;

a) İhale komisyonu;

1) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını,

2) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

3) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre değerlendirir.

b) Bu fıkranın (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinden birine veya birkaçına göre yapılan değerlendirme sonucunda verilen tekliflerin uygun olması, yeterli ödeneğinin olduğunun veya sağlanacağının talep birimince teyit edilmesi ve ihale yetkilisince uygun görülmesi hâlinde ihale sonuçlandırılabilir.

(5) İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(6) Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmayacağı hususuna ihale dokümanında yer verilir. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla ihale komisyonu aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi sonuçlandırabilir. Aşırı düşük teklif sorgulama yapılması hâlinde değerlendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin idari şartnamede düzenleme yapılır.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 33 – (1) İhale yetkilisi, ihale süreci içerisinde herhangi bir aşamada gerekçelerini belirtmek suretiyle veya ihale komisyonu kararı üzerine verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi hâlinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İsteklilerce talep edilmesi hâlinde iptal gerekçeleri İdarece bildirilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 34 – (1) 32 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli veya istekliler üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.

(2) İhale dokümanında fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitine ilişkin hususlar ihale dokümanında belirtilebilir.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli/istekliler üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli veya istekliler ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli/isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

(6) İhale yetkilisi, ihale kararını en geç otuz gün içinde onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve şikâyetler

MADDE 35 – (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç beş gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

(2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere bildirim yapılır.

(3) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren beş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelere yönelik olarak İdareye şikâyet başvurusunda bulunulabilir.

(5) İlana yönelik şikayetler ilk ilan tarihini, ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik şikayetler dokümanın satın alındığı tarihi izleyen on gün, ilan yapılmadan gerçekleştirilen pazarlık usulü ihalelerde ise ihale dokümanının alımını izleyen beş gün içinde ve bu süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların İdarece ihale tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikâyet üzerine yapılan inceleme sonucunda tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus ertelenir. Alınan kararlar tüm istekli olabileceklere bildirilir.

(6) İhale kararının tebliğini müteakip beş gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce ihaleye teklif veren istekliler tarafından İdareye ihale kararıyla ilgili olarak şikâyet başvurusunda bulunulabilir. Şikâyet başvurusu İdarece 5 gün içinde incelenerek şikâyetin reddine, düzeltici işlem belirlenmesine veya ihalenin iptaline karar verilir. Alınan karar 5 gün içinde tüm isteklilere bildirilir.

(7) Şikâyetler ile ilgili olarak İdare tarafından verilen kararlara karşı Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamaz; doğrudan idari yargı mercilerinde dava açılabilir.

Sözleşmeye davet, sözleşme yapılmasında isteklinin ve idarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 36 – (1) İhale üzerinde kalan istekli, beş günden az olmamak kaydıyla on güne kadar süre verilerek sözleşmeye davet edilir. Davet yazısı kapsamında ilgili mevzuat gereği ödenmesi gereken vergilerin ödendiğine dair belgeler ile kesin teminat ve 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeler istenir.

(2) Yabancı istekliler için birinci fıkradaki sürelere on iki gün ilave edilir.

(3) İhale üzerinde kalan istekli veya istekliler, kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra alınmışsa geçici teminat iade edilir.

(4) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda İdare, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalayabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanabilmesi için birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen beş gün içinde, birinci fıkrada belirtilen süre ve usule göre sözleşmeye davet gerçekleştirilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de kesin teminat vermemesi ve sözleşme yapmaması hâlinde varsa geçici teminatı irat kaydedilerek ihale iptal edilir.

(5) Bu sorumluluklara uyulmaması hâlinde ayrıca 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

(6) İdare, birinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi hâlinde ihale üzerinde bırakılan istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde varsa geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 37 – (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler İdarece hazırlanır ve İdare ile yüklenici tarafından imzalanır. Sözleşme imzaya sunulmadan önce yüklenicinin yasaklılık teyidi sorgulaması yapılarak sözleşme ekine konulur. Yüklenicinin iş ortaklığı olması hâlinde, sözleşmeler iş ortaklığının bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(2) Sözleşme süresi içerisinde teknik şartnameye ilişkin hususlarda belirli aralıklarla güncel durum değerlendirilerek sunulan ürüne/hizmete ilişkin üretime yönelik olarak iş artış ve eksiliş oranlarını geçmemek kaydıyla sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir veya ihtiyaç halinde ek sözleşme düzenlenebilir.

(3) Hizmet alımlarında, hizmetin aksamamasını teminen ihale yetkilisinden onay alınmak kaydıyla yeni ihale yapılıp sözleşmeye bağlanıncaya kadar sözleşme süresi altı aya kadar mevcut sözleşme birim fiyat ve şartlarıyla uzatılabilir.

(4) FATİH Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak yazılım, donanım, dijital içerik alımı, internet erişim hizmetleri sağlanması, ağ altyapısı, AR-GE merkezi, veri merkezi kurulumu ve bunlara ilişkin her türlü bakım, onarım ve işletme işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir.

Avans işlemleri

MADDE 38 – (1) İhale veya onay belgesi ve sözleşmede belirtilmesi kaydıyla 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde teminat mektubu karşılığı avans verilebilir.

(2) Avans verilmesi durumunda, alınacak avans teminat mektuplarının süresi, mahsup süresi göz önünde bulundurularak İdarece belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Süreci ile İlgili İşlemler

Sözleşmede yer alması gereken hususlar

MADDE 39 – (1) Sözleşmede aşağıda sayılan hususlardan uygun olanlarına yer verilir:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

f) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı.

ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

h) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

ı) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

i) Garanti istenilen hâllerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

j) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

k) Yatırım, ar-ge ve yerlilik şartları.

l) Gecikme hâlinde alınacak cezalar.

m) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

n) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

o) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

ö) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

p) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

r) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

s) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

ş) Anlaşmazlıkların çözümü.

t) İhale konusu işin niteliğine göre öngörülecek diğer hususlar.

Fiyat farkı, iş artışı ve eksilişi

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir.

(2) İş artışının veya eksilişinin uygun görülmesi hâlinde sözleşme bedelinin yüzde ellisine kadar oran dâhilinde artırma veya sözleşme bedelinin yüzde yirmisine kadar oran dâhilinde eksiltme yapılabilir.

(3) İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(4) Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

Mücbir sebepler ve idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek hâller

MADDE 41 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmî veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenen benzeri diğer hâller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere İdare tarafından birinci fıkrada belirtilen hâllerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için;

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili mercilerden alınacak belgelerle belgelendirilmesi,

zorunludur. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi hâlinde hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

(3) İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen süreler içinde yerine getirememesi veya sonradan meydana gelen yüklenicinin kusuru olmaksızın İdareden kaynaklanan nedenlerle sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hâlinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 42 – (1) Teslim edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin muayene ve kabul işlemleri, İdarece kurulacak en az üç kişilik mahalli veya merkezi muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Sözleşme konusu iş yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

(2) Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması hâlinde, imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla ihale dokümanlarında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususu ile taahhüt edilen yerlilik oranının sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi amacıyla İdarece belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

(3) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir.

(4) Muayene ve kabul işlemleri ile ara denetimlerin usul ve esasları ihale dokümanında belirtilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sürelerin hesabı ve tebligatlar

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte yazılan sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hâllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Yapılacak her türlü tebligat hakkında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında elektronik tebligat yapılabilir.

Diğer hususlar

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihaleler ile sözleşmelerde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları, 11 inci ve 17 nci maddeleri ve dördüncü kısmında yer alan hükümleriyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun üçüncü kısmında yer alan hükümler uygulanır.

(2) Bu Yönetmelikte yapılan düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla yönerge ve benzeri düzenlemeler çıkarılabilir.

(3) Bu Yönetmelikte düzenlenmemiş hususlarda 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uygulanabilir ve tip şartname, sözleşme tasarıları ile standart form düzenlenmesinde Kamu İhale Kurumunca yapılan düzenlemeler esas alınabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.