19 Mart 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30012

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yetki ve sorumluluklarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yetki ve sorumluluklarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim/Bölüm Koordinatörü: Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Devlet Konservatuarı ve Enstitülerde Erasmus+ ve Mevlâna Değişim Programlarıyla ilgili işleri yürütmekle görevli akademik personeli,

b) Çatı veya Proje Sahibi Kurum/Kuruluşlar: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını ve/veya Yükseköğretim Kurulu gibi projenin genel koordinatörü olan kurum/kuruluşları,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Değişim Programı: Öğrencinin uluslararası ikili anlaşmalar veya Erasmus+, Erasmus programı kapsamında anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmesini, bir kuruluşta staj yapmasını, öğretim üyelerinin ders vermesini, öğretim elemanları/personelin eğitim almasını, veya öğrencinin Mevlana Programı kapsamında anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmesini, öğretim üyelerinin ders vermesini veya öğrencinin Farabi programı kapsamında anlaşmalı bir üniversitede öğrenim görmesini,

d) Erasmus+ Programı: Öğrencinin kurumlar arası anlaşmalar yoluyla yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmesi, bir kurum/kuruluşta staj yapması, öğretim üyelerinin yurt dışındaki bir kurumda ders verme, öğretim elemanları/personelin eğitim alması gibi hareketlilik faaliyetlerini kapsayan Erasmus programını içinde bulunduran ve Avrupa Komisyonu tarafından 2014-2020 yılları arasında yürütülen eğitim ve gençlik programını,

e) Farabi Programı: Öğrencinin Farabi İkili Anlaşmaları yoluyla yurt içindeki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmesini kapsayan ve YÖK tarafından yürütülen programı,

f) Merkez: Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

g) Mevlana Programı: Öğrencinin Mevlana Değişim Protokolü yoluyla yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmesini ve öğretim üyelerinin ders verme hareketliliğini kapsayan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen programı,

ğ) MEYOK Koordinatörü: Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörünü,

h) Müdür: Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

ı) Rektör: Trakya Üniversite Rektörünü,

i) Rektör Yardımcısı: Trakya Üniversitesi Dış İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısını,

j) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

k) Türk Ulusal Ajansı: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını,

l) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

m) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, kültürel ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek, geliştirmek ve Üniversitenin yurt dışına açılma stratejisi çerçevesinde çeşitli faaliyetlerle destek olarak dünya standartlarında bilimsel faaliyet üretilmesi ve eğitim‒öğretim sunulmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Öğrenci ve akademik personel değişimi ilkeleriyle sürdürülen uluslararası program ve projeleri Üniversite adına yürütmek.

b) Uluslararası ortak eğitim programları ve projelerin Üniversite genelinde uygulanmasını sağlamak.

c) Üniversite ile diğer ülkelerdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında kültürel, sanatsal, bilimsel alanlar ile eğitim‒öğretim konularında işbirliğini geliştirmek.

ç) Öğrencilerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliklerinin arttırılmasına katkı sağlamak.

d) Uluslararası hareketlilik/değişim programları kapsamında gerçekleştirilecek projelerin yararlanıcıları için başvuru duyurularını, yabancı dil ve mülakat sınavlarını organize etmek ve yararlanıcıların seçimini yapmak.

e) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ile bu programların alt alanlarıyla ilgili olarak Türk Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus Hareketliliği ve diğer proje başlıkları konusunda yapılan teklif çağrılarının takibini yapmak, sözleşmelerin Rektör tarafından imzalanmasını sağlamak ve düzenli olarak Türk Ulusal Ajansına ara ve final raporları göndermek.

f) Yürütücü veya ortak olunan uluslararası projelerin yürütülmesine katkıda bulunmak ve projelerle ilgili birimlerin koordinasyonunu sağlamak.

g) Üniversiteye gelen yabancı öğrencilerin ve personelin resmî başvuru, kabul vb. işlemlerini yürütmek ve izlemek.

ğ) Çalışma alanına giren tüm ulusal/uluslararası eğitim, fuar, konferans, seminer vb. etkinliklerde üniversitenin temsiline katkıda bulunmak.

h) Yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversiteleri ve kuruluşları ziyaret edecek heyetlerin ve bu kapsamda Üniversiteye gelecek heyetlerin programlarını koordine etmek.

ı) Üniversitede programlardan yararlanacak kişilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, rapor istemek ve değerlendirmek.

i) Uluslararası organizasyonlara üyelik başvurularını, bilgi güncellemelerini, yazışmaları yapmak ve izlemek, ulusal ve uluslararası ortaklar arasında işbirliğini desteklemek, organize ve koordine etmek.

j) Üniversitenin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik her türlü materyalin hazırlanmasına katkıda bulunmak; uluslararası ilişkiler alanına giren konularda üniversite içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi yaparak yazışma, haberleşme ve belge hazırlama konularında teknik destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür Üniversite bünyesinde görev yapan akademik personel arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanlarından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirir. Müdür Yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresinin bitimi ile sona erer. Müdür Yardımcıları, Müdürün görevde olmadığı hâllerde Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresinin altı ayı aşması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulana Başkanlık etmek.

c) Merkezin amaçları doğrultusundaki bilimsel ve idari işleri yürütmek, bütün etkinliklerin gözetim ve denetimini yapmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların yetkili kurulları tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer öğretim elemanı ile MEYOK Koordinatöründen oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(2) Danışma Kurulunca, Merkezin çalışmalarını yönlendirmek için tavsiye kararı alınır.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, bir Müdür Yardımcısı ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç yıl için seçilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdür tarafından toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik çerçevesinde ve kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin yıllık çalışma programını belirlemek ve gereksinimlerini tespit etmek.

b) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını mevzuata uygun olarak belirlemek.

c) Yurt içi ve yurt dışı kurum/kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ç) Üniversitenin yurt dışına açılma stratejisini destekleyici çalışmaları yürütmek, bu faaliyetlerin görünürlüğünü sağlamak ve gerekli hâllerde kurum içi bilgilendirmelerde bulunmak.

d) Merkezin personel ihtiyacını, fiziki eksikliklerini belirlemek ve Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

Program koordinatörleri

MADDE 11 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla; Merkez bünyesinde program koordinatörleri veya program rehberleri şeklinde alt birimler oluşturabilir.

(2) Alt birimlerin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Birim/bölüm koordinatörleri

MADDE 12 – (1) Birim/Bölüm Koordinatörleri, Birim/Bölüm öğretim elemanları arasından Birim Yöneticisi/Bölüm Başkanı tarafından seçilir. Koordinatörler, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Devlet Konservatuarı ve Enstitülerde Erasmus+ ve Mevlâna Değişim Programları ile ilgili işleri yürütür. Program koordinatörleri şunlardır:

a) Fakülte/Yüksekokul Değişim Programları Koordinatörü: İlgili fakülte/yüksekokul dekanı/müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından (tercihen öğrenci işlerinden sorumlu dekan/müdür yardımcısı) görevlendirilen öğretim üyesidir. Görevleri şunlardır:

1) Değişim programları ile ilgili gelişmeleri ve alınan kararları bölüm değişim programları koordinatörlerine iletmek.

2) Bölüm değişim programları koordinatörleri arasında eşgüdümü sağlamak ve alınan kararları uygulamak.

b) Enstitü Değişim Programları Koordinatörü: İlgili enstitü müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından (tercihen öğrenci işlerinden sorumlu enstitü müdür yardımcısı) görevlendirilen öğretim üyesidir. Görevleri şunlardır:

1) Değişim programları ile ilgili gelişmeleri ve alınan kararları enstitü anabilim dalı değişim programları koordinatörlerine iletmek.

2) Enstitü anabilim dalı koordinatörleri arasında eşgüdümü sağlamak ve alınan kararları uygulamak.

c) Bölüm/Anabilim Dalı/Program Değişim Programları Koordinatörü: İlgili bölüm/anabilim dalı/program başkanı tarafından öğretim üyeleri arasından (tercihen öğrenci işlerinden sorumlu bölüm/anabilim dalı/program başkan yardımcısı) görevlendirilen öğretim üyesidir. Görevleri şunlardır:

1) Değişim programlarını ilgili bölümde/anabilim dalında tanıtmak ve bu programlarla ilgili haberleri duyurmak, değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite tercihlerinde yardımcı olmak.

2) Üniversite Değişim Programları Koordinatörü, Değişim Programı Üniversite Koordinatörü, Fakülte Değişim Programları Koordinatörü, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Bölüm/Anabilim Dalı/Program Başkanlığı ile eşgüdüm halinde çalışarak programa katılmak isteyen öğrencilerin seçimini yapmak, kurumlar arası anlaşmaları düzenlemek ve yürütmek.

3) Değişim programlarından yararlanmaya hak kazanan öğrencilere ders seçimi konusunda yardımcı olmak ve eşdeğerliğini belirlemek.

4) Değişim programını tamamlayıp Üniversiteye dönen öğrencilerin değişim döneminde aldıkları derslerin eşdeğerliğinin yapılması konusunda Akademik Tanınma Belgesini hazırlamak.

5) Değişim programları yoluyla yurt dışından gelen öğrencilere ders seçimi konusunda danışmanlık yapmak.

6) Yurt dışından gelip öğrenimini tamamlayan öğrencilerin not döküm çizelgesini hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.