19 Mart 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30012

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AFRİKA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki başta dilbilim, edebiyat ve tarih olmak üzere sosyal, kültürel, ekonomik ve politik alanlarda uluslararası diyaloğu güçlendirmek ve faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye ile Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen her türlü ulusal ve uluslararası akademik faaliyete yönelik araştırma ve incelemeler yapmak ve elde edilen verileri ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak,

b) Afrika ülkeleri üzerine Türkiye'de ve dünyada yapılan araştırmalar hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde panel, sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek,

c) Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, valilikler, kaymakamlıklar ve büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlikte Afrika ülkelerine yönelik ortak araştırma ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Afrika ülkelerinin dışında bu alanda benzer faaliyet gösteren diğer Avrupa ve Amerika üniversiteleri ve düşünce kuruluşlarıyla koordinasyon içinde olmak; bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak, bilim adamı ve öğrenci değişim programları düzenlemek,

d) Alanında Türkçe, İngilizce ve Arapça yayın yapmak,

e) Afrika coğrafyasında farkındalık kazandırmaya ve bölgenin daha iyi tanınmasına yönelik mevcut ve kurulması planlanan lisans ve lisansüstü eğitim programlarını desteklemek,

f) Afrika konuları üzerinde uzmanlaşmak isteyen araştırmacı, akademisyen, bilim adamı, gazeteci, devlet adamı, bürokrat, stratejist ve uzmanların araştırmalarına katkıda bulunmak için ihtiyaç duydukları yayınlara ulaşmalarına yardımcı olmak,

g) Belirli periyodlarda Afrika literatürünün gelişimine destek olacak analiz raporları, bildiri kitapçıkları düzenlemek ve yetkililerle paylaşmak,

ğ) Amacıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve müdür yardımcılarından birisi Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak,

f) Merkezde planlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak,

g) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az altı ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oylar kabul veya red şeklinde verilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak,

ç) Çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen en çok 20 kişiden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır ve süresi dolan üyeler tekrar Danışma Kurulunda görevlendirilebilir. Süreleri dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişarî niteliktedir.

(3) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirme, dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.