18 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30011

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2015 tarihli ve 29326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı dersler (laboratuvar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri) hariç yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorunludur. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. İlgili fakülte/MYO yönetim kurullarının kararı ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve diğer yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınır.

(2) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl sonu sınavının ağırlığı %40’tan az ve %70’ten fazla olamaz. Yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıkları öğrencilere yarıyıl başında duyurulur. Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

(3) Normal öğrenim süresini doldurmuş olup, mezuniyeti için en fazla 3 dersi kalan öğrenciler, derslerin devam koşulunu sağlamış olmak kaydıyla ilgili fakülte/MYO yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak üç ders sınavlarına girebilir. GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları derslerden de üç ders sınav hakkını kullanabilir. Bu sınavlarda başarısız oldukları ve/veya şartlı başardıkları ders sayısını teke indiren öğrenciler üç ders sınavını takip eden tek ders sınavına girebilirler. Ancak birden fazla dersten F notu alarak başarısız olan öğrencilerin tekrar üç ders sınav haklarını kullanabilmeleri için söz konusu dersin/derslerin açıldığı yarıyılda ilgili derse/derslere kayıt yaptırmış olmaları zorunludur. Öğrencinin üç ders sınavı sonunda şartlı olarak başarılı olduğu ders veya dersler var ise ve GNO’su yeterli olmadığı için mezuniyet şartını yerine getiremiyorsa 21 inci madde uyarınca şartlı olarak başarılı oldukları bu derslere yeniden kayıt olabilecekleri gibi daha önceden alıp şartlı başarılı oldukları başka derslere de kayıt yaptırmayı da tercih edebilir. Üç ders sınavlarının mazeret sınavı hakkı yoktur.

(4) Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulunu sağlamış olmak kaydıyla ilgili fakülte/MYO yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci dersi yeniden almak zorundadır.

(5) Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı dersler (laboratuvar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri) için üç ders sınavı ve tek ders sınavı yapılmaz.

(6) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları, sınav evrakları ve değerlendirme formları bir hafta içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir. Başarı notları Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sınav evrakları iki yıl saklanır.

(7) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye o sınavdan sıfır (0) notu verilir ve ayrıca hakkında disiplin soruşturması açılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ilk paragrafı ve (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki (9) numaralı alt bent eklenmiştir.

“Bir dersten alınan A+ ile C arasındaki notlar dersin başarılı; D ve D+ notları dersin şartlı başarılı olarak tamamlandığını; F notu ise dersten başarısız olunduğunu gösterir. Ayrıca; not belgesinde geçici süre ile EL, I, NP ve not belgesinde görünen P, W, G, R harfleri kullanılır. Harflerin anlamları aşağıda gösterilmiştir.”

“5) P: Başarılı olunan kredisiz dersler ve başarı ile tamamlanan zorunlu stajlar için kullanılır, not ortalamalarına katılmaz.”

“9) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler F’ye dönüşür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2015

29326

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/8/2015

29459

2-

15/1/2016

29594

3-

8/11/2016

29882