17 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30010

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :   13/03/2017

Karar No    :   2017/09

Konu          :   İzmir ili, Konak ilçesi, Alsancak mahallesi

                        1823 ada 17 no.lu parsel İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 01.12.2016 tarihli ve 7896 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. mülkiyetindeki İzmir ili, Konak ilçesi, Alsancak mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 7.699,06 m² yüzölçümlü 1823 ada 17 no.lu parsele “Ticaret+Konut Alanı (TAKS:0.40, KAKS:3.50, Yençok: Serbest), Park ve Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İzmir Büyükşehir ve Konak Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

 İmar Planı Değişikliği