16 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30009

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA

SERBEST TİCARET ALANI TESİS EDEN ÇERÇEVE ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6833                                                                                                  Kabul Tarihi: 28/2/2017

MADDE 1 – (1) 22 Mart 2016 tarihinde İslamabad’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/3/2017