16 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30009

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK VE SAVUNMA STRATEJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GÜSSAGEM) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GÜSSAGEM): Selçuk Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve bölgesel güvenlik, savunma ve bu alanlara ilişkin olarak ortaya konulacak stratejileri ülke yararına göre belirlemek,

b) Ülke, bölge ve değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik adımlar atmak,

c) Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, bölgesel ve uluslararası uyuşmazlıklar ve uluslararası kuruluşlar üzerinde incelemeler ve araştırmalar yapmak,

ç) Stratejik yönetim çerçevesinde ülkenin geleceğini ilgilendiren konuları ve ortaya çıkan tehditleri saptamak, stratejileri planlamak, tasarlama ve uygulamaya ilişkin önerileri geliştirmek, araştırmalar yapmak.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Ülke güvenliğini ilgilendiren toplumsal, politik, askeri, iktisadi, eğitim, tarih, biyolojik ve elektronik konularda inceleme ve araştırma yapmak,

b) Bu konularda ortaya konulan görüşleri bilimsel tartışma ve işbirliği ortamı içinde değerlendirmek,

c) Ülke güvenliğini ilgilendiren konuları geçmişten geleceğe yönelik bir bakış açısı ile ele almak,

ç) Ülkenin güvenliği ile ilgili konularda bilgi ve verileri toplayarak inceleme yapmak,

d) Yapılan inceleme ve araştırmalara ilişkin yayınlar, raporlar, notlar hazırlamak,

e) Gerekli görülen yerli ve yabancı yayınlara abone olup bunları izlemek ve değerlendirmek,

f) Ülkenin güvenliğini ilgilendiren konular hakkında konferans, seminer, panel ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve Üniversite dışında yapılan bu tür faaliyetlere olanaklar ölçüsünde katılmak,

g) İhtiyaç duyulan hallerde, Üniversite dışından yerli ve yabancı, özel ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve proje yaptırmak,

ğ) Faaliyetlerin yürütülmesinde Üniversitenin diğer ilgili birimleri ile yakın bir eşgüdüm içinde bulunmak, karşılıklı bilgi alış-verişini etkin biçimde yerine getirmek,

h) Çalışmaların yürütülmesinde ülke güvenliği ile ilgili konularda çalışan, akademik kuruluşlar, kamu kuruluşları, enstitüler, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları ve basın-yayın organları ile temas kurmak,

ı) Küresel ya da bölgesel kapsamlı; Avrupa Birliği, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu gibi alanları kapsayan konularda araştırmalar yaparak, kongre ve sempozyumlar düzenlemek,

i) Özel ve kamu sektöründeki kurumlara danışmanlık ve Merkezin ilgi alanına giren konularda uygulamalı çalışmaların yapılması ve kitap, dergi, bülten, çalışma raporu ve benzeri yayımlar yaparak Merkezin ilgi alanına giren konularda lisans ve lisansüstü eğitime katkıda bulunmak,

j) Merkezin ilgi alanı ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırmacılarla işbirliği yapmak, araştırma projeleri ve araştırmacıları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından bir ya da iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona erer. Merkez Müdürü; görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olandan başlamak üzere birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak,

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek,

ç) Gerekli durumlarda uluslararası uzman görevlendirilmesini Rektöre iletmek,

d) Uluslararası güvenlik ve işbirliği anlaşmaları için hazırlıkları yapmak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin etkin biçimde çalışmasını sağlayacak her türden kararı almak ve uygulamak,

f) Çalışma guruplarının mevzuat çerçevesinde çalışmasını sağlamak ve uygun koşulları oluşturmak,

g) Çalışma guruplarının amaç ve görevleri doğrultusunda seçilmesini sağlamak ve koşulları oluşturmak, denetlemek,

ğ) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak ve denetlemek,

h) Tüm kurulların ve görevlilerin güvenlik ve gizlilik içinde çalışmasını sağlayacak önlemleri almak,

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez, kuruluş ve bilim insanlarıyla işbirliği yaparak projeler hayata geçirmek ve ortak çalışmaların yapılmasını sağlamak,

i) Her bir çalışma grubuna başkan seçmek,

j) İş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli sayıda çalışanı belirlemek,

k) Her ayın sonunda hazırlanan raporları ayrıntılı olarak ve yazılı ortamda Rektöre sunmak,

l) Her yılın Aralık ayının ilk 21 günü içinde yapılan araştırmalar, alınan kararlar hakkında bir rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

m) Küresel ve yerel gelişmeleri takip ederek gerekli analizlerin yapılmasını, her bir gelişme ya da değişme için atılacak adımların belirlenmesini sağlamak,

n) Merkezin, resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

o) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,

ö) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Rektör Yardımcıları, Selçuk Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünün yanı sıra Üniversitenin öğretim üyeleri veya Rektörün uygun göreceği alanında uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dokuz kişiden oluşur. Üniversite öğretim üyelerinin görev süreleri üç yıl, dışarıdan atanan alanında uzman kişilerin görev süreleri iki yıldır. Görevi sona eren üye, yeniden atanabilir. Yönetim Kurulu, Kurul Başkanı veya vekilinin çağrısıyla yılda en az iki kez çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ve görevleri doğrultusunda belirlenecek kararları incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak,

b) Araştırma, savunma ve güvenlik konularında düzenlemeler yapmak, kararlar almak,

c) Merkezin stratejik uygulamaları için görüş belirtmek ve uygulamaya geçişini izlemek, denetlemek ve onaylamak,

ç) Her bir Yönetim Kurulu üyesinin kendi alanına ilişkin mevcut değerlendirmelerini içeren ve olası gelişmeler hakkında her ay sonunda rapor sunmak,

d) Sunulan raporlar kapsamında yapılan çalışmalar, incelemeler ve gelişmelere ilişkin görüşlerini belirtmek ve rapor istemek,

e) Rektör ya da Müdür tarafından talep edilen konularda yapılacak araştırmalara ve/veya çalışmalara başkanlık etmek,

f) Yapılan toplantılarda kendi alanında üç aylık sürede yaşanan gelişmeler hakkında bilgi vermek,

g) Çalışma gruplarının faaliyetlerini değerlendirmek ve onaylamak,

ğ) Uluslararası işbirliklerine ilişkin rapor istemek, görüş belirtmek ve değerlendirmek,

h) Yılsonunda Merkezin aldığı kararları incelemek, araştırmaları değerlendirmek ve yılsonu faaliyet raporunu onaylamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda savunma ve güvenliğin niteliğine bağlı olarak belirlenen üniversitelerin öğretim üyeleri, diğer kamu kurumlarının alanında uzman olarak değerlendirilen temsilcileri içerisinden bir yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilir ve en fazla on beş kişiden oluşur. Rektörün ve Merkez Müdürünün önerisi doğrultusunda uluslararası üniversitelerden de Danışma Kuruluna beş kişiyi geçmemek üzere görevlendirme yapılabilir. Uluslararası görevlendirmeler de yurt içi görevlendirme sürecine tabidir.

(2) Danışma Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Danışma Kurulu üç ayda bir olmak üzere Merkez Müdürünün çağrısıyla ve Rektör ya da onun görevlendireceği Rektör Yardımcısı başkanlığında toplanır. Gerekli görülen durumlarda Danışma Kuruluna Rektör başkanlık eder. Danışma Kurulu kararları, Yönetim Kurulu tarafından onaylanırsa Merkez Müdürü tarafından uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yayın grubu

MADDE 13 – (1) Üniversite öğretim üyeleri ya da alanında uzman olmak koşulu ile dışarıdan, Merkez Müdürünün önerisiyle Rektörün belirleyeceği en fazla dokuz asil ve üç yedek üyeden bir yayın grubu oluşturulur.

(2) Yayın grubu, Selçuk Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin yayınlarının yayın ilkeleri, standart kuralları ve genel formatı ile ana konusunun belirlenmesi; gerektiğinde özel sayılar yayımlanması; makale temini, gönderilen makalelerin seçimi ve ön değerlendirmelerinin yapılması, hakem havuzu oluşturulması, makaleler için hakemlerin belirlenmesi ve gelen hakem raporlarının değerlendirilmesi dahil olmak üzere yayın sürecinin tüm aşamalarında Merkez Sekretaryasına yardımcı olmak; diğer güncel uluslararası konularda yapılabilecek çalışmalarla ilgili uzman görüşlerini bildirmek ve Merkezin gerçekleştirmeyi planladığı yuvarlak masa, beyin fırtınası, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre ve diğer bilimsel toplantılar ile diğer faaliyetleri için önerilerde bulunmakla görevlidir.

(3) Yayın grubuna Merkez Müdürü veya Merkez Müdürünün bulunmadığı durumlarda Merkez Müdürünün vekili başkanlık eder. Yayın grubu üyeleri bir yıllık süreler için belirlenir ve görevleri aynı sürelerle uzatılabilir. Yayın grubu her iki ayda bir toplanır. Yayın grubu, gerekli görüldüğünde, Merkez Müdürü ya da vekili tarafından özel toplantılar için çağrılabilir.

Sektörel çalışma grubu

MADDE 14 – (1) Merkezin tıp, sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonomi, çevre mühendisliği, ziraat mühendisliği, tarih, biyoloji ve kimya alanlarında olmak üzere her biri en çok beş kişiden oluşan ve üyeleri Merkez Müdürü tarafından önerilen; Rektör tarafından atanan çalışma gruplarıdır. Her bir çalışma grubu birer yıllık olmak üzere görevlendirilir. Gerekli görülen hallerde çalışma gruplarının görevlerine devam etmesi, aynı atama usulüyle yeniden uzatılabilir. Grup çalışmalarını Merkez bünyesinde ve gerekli olduğu hallerde gizliliğe azami dikkatle Merkez Müdürünün belirlediği sıklıkta yapmak zorundadır. Her bir çalışma grubu üyesi, mal bildiriminde bulunmak ve gizlilik taahhüdü vermek zorundadır. Çalışma grupları içinden grup başkanı Merkez Müdürü tarafından belirlenir. Çalışma grupları yaptıkları faaliyetlere ilişkin olarak aylık rapor vermekle yükümlüdür. Her rapor Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve onaylanır. Çalışma grubunun görevleri şunlardır:

a) Kendi ilgi alanlarına göre yapılacakları içeren bir araştırma önerisi hazırlamak,

b) Öneri kapsamında talep edilenleri takvime bağlanmış olarak Yönetim Kuruluna sunmak,

c) Her bir çalışma için yapılan araştırmaların tüm aşamalarına ilişkin raporları Merkez Müdürlüğüne yazılı olarak sunmak,

ç) Çalışma grubunun ilgili olduğu alanda ortaya çıkan her gelişmeyi sürekli olarak takip etmek, izlemek, değerlendirmek ve bu değişme ve gelişmelere göre çalışmaları yapmak,

d) Her ay sonunda yapılan izleme faaliyetlerinin sonuçlarını yazılı olarak Merkez Müdürlüğüne sunmak,

e) Haftada en az üç gün olmak üzere Merkezde oluşturulan çalışma ortamlarında fiilen bulunmak ve çalışmaları gizlilik içinde yürütmek,

f) Üçüncü kişilerle ve bilimsel teknolojik kurumlarla anlaşmalar yapmaya yönelik projeleri hazırlamak,

g) Ulusal ya da uluslararası üniversiteler, resmî kurumlar, bilim ve düşünce kuruluşları ile ticari diğer girişimler arasında yapılacak anlaşma ve çalışmalarda Merkez Müdürü tarafından verilecek görevleri yapmak.

Sekretarya

MADDE 15 – (1) Selçuk Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Sekretaryası hizmetin gerektirdiği sayıda personelden oluşur.

a) Merkez Sekreteri, uygun personel arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

b) Merkez Sekreteri, Yönetim Kurulunun raportörlüğü görevini yürütür.

c) Sekretarya hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Rektörlük tarafından yeterli sayıda idari memur, bilgisayar işletmeni, diğer statülerde personel bu birimlerde görevlendirilir.

ç) Sekretarya bünyesinde, çeşitli konularda araştırmalar yapmak üzere Çalışma grupları kurulabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.