16 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30009

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ADAYUM) teşkilat, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,

b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez (ADAYUM): Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; acil durum ve afet yönetimi hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, bu konuda etkinlik gösteren kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği vermek, afet risklerinin azaltılması konusunda farkındalığı artırmak üzere faaliyetler düzenlemek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda; araştırma, geliştirme, inceleme ve uygulama çalışmalarını yürütmek ve projeler yapmak,

b) Üniversitenin ilgili birimleri ile birlikte Merkezin amacı ve faaliyet alanı kapsamındaki konularda önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmak,

c) Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte panel, seminer, konferans, kongre ve benzeri toplantılar düzenlemek,

ç) Merkezin amacı doğrultusunda bilimsel ve eğitsel çalışmalarda bulunarak, rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar hazırlamak,

d) Merkezin amacı ve faaliyet alanları kapsamında mesleki ve hizmet içi kurs ve sertifika programları düzenlemek,

e) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,

f) Afetler konusunda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim ağı kurmak, ortak çalışmalar yürütmek ve karşılıklı eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

g) Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel afet veri tabanı oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla veri paylaşımında bulunmak,

ğ) Afet konusunda bilgi birikimi oluşturmak, bu bilgi birikimini çeşitli iletişim kaynaklarını kullanarak yaymak, toplumda farkındalık ve afet bilinci oluşturmak,

h) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; acil durum ve afet yönetimi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin bu Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

d) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili raporu, Yönetim Kurulunca onaylanan bir sonraki yılın etkinlik planını ve buna bağlı bütçeyi Rektörün onayına sunmak,

e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az dört kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulunun da önerilerini dikkate alarak, Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin idari, mali ve bütçe gereksinimlerini belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, acil durum ve afet yönetimi ve afet zararlarının azaltılması ve bu konularda bilinçlendirme ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hallerde yılda en az iki kez olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.