16 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30009

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GAMBİYA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA ALANINDA SANAYİ VE TEKNİK

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6850                                                                                                  Kabul Tarihi: 28/2/2017

MADDE 1 – (1) 11 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında Sanayi ve Teknik İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/3/2017