16 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30009

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA

KÜLTÜR VARLIĞININ YASA DIŞI İTHALİ VE İHRACININ, TRANSİTİNİN VE

MÜLKİYET TRANSFERİNİN YASAKLANMASI VE ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6845                                                                                                  Kabul Tarihi: 28/2/2017

MADDE 1 – (1) 19 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kültür Varlığının Yasa Dışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/3/2017