16 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30009

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İLE

IRAK CUMHURİYETİ TİCARET BAKANLIĞI ARASINDA SERBEST

BÖLGELER ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE YÖNELİK MUTABAKAT

ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6839                                                                                                  Kabul Tarihi: 28/2/2017

MADDE 1 – (1) 15 Ekim 2009 tarihinde Bağdat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/3/2017