16 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30009

KANUN

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI STANDARDİZASYON, UYGUNLUK

DEĞERLENDİRMESİ, AKREDİTASYON VE METROLOJİ BÖLGESEL

ENSTİTÜSÜ TÜZÜĞÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6837                                                                                                  Kabul Tarihi: 28/2/2017

MADDE 1 – (1) 9 Mart 2009 tarihinde Tahran’da imzalanan “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/3/2017