16 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30009

KANUN

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI REASÜRANS ŞİRKETİ ANLAŞMA

HÜKÜMLERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6836                                                                                                  Kabul Tarihi: 28/2/2017

MADDE 1 – (1) 10 Şubat 2010 tarihinde İslamabad’da imzalanan “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Reasürans Şirketi Anlaşma Hükümleri”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/3/2017