15 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30008

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anasanat dalı dersi: Geçme notu en az CB olan ve alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan aynı statüdeki dersleri başarma şartı aranılan dersleri,

b) Bölüm: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenci kabul eden eğitim programlarını,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmaları ifade eden değeri,

d) Fakülte: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

ğ) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersleri,

h) Rektörlük: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

j) Yaygın seçmeli ders: Öğrencilerin başka birimlerden alabilecekleri alan dışı seçmeli dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl ondört haftadan az olamaz. Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Fakültede eğitim-öğretim Üniversite akademik takvimine uygun olarak yürütülür.

Giriş ve kayıt şartları

MADDE 6 – (1) Fakülteye giriş için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Kayıt yapılacak öğretim yılında merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul eden bölümlerden birine, merkezi sınavla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmiş olmak veya Üniversite tarafından yurt dışından öğrenci kabulü hakkında belirlenen esaslara göre kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak bölümlerde, o öğretim yılı için geçerli sayılan puan ile şartlara sahip bulunmak ve yapılacak özel yetenek sınavını başarmış olmak,

c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek,

ç) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında kayıtlı olmamak.

(2) Fakülteye özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar ile öğrenci ön kayıt ve özel yetenek sınavı tarihleri Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir.

(3) Fakülteye özel yetenek sınavı ile öğrenci olarak kabul edilebilmek için kabul şartlarını taşıyan adaylar, Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilen komisyonlar tarafından yapılacak olan özel yetenek sınavlarında başarılı olmak zorundadırlar. Özel yetenek sınavları ile ilgili hususlar Senatoca belirlenir. Adaylar ilan edilen gün, saat ve yerde bu sınavlara girmek zorundadır.

(4) Özel yetenek sınavlarında başarı notu 100 üzerinden en az 60 puandır. Özel yetenek sınavlarında başarılı olan adayların, ÖSYM tarafından belirlenen yöntemle yapılan puan sıralamasına göre kesin kayıtları yapılır. Sınav notu 60 ve daha yüksek olup asıl listeye giremeyenler yedek listeye alınırlar. Kontenjan açığı olduğu takdirde, yedek sıralaması gözetilerek bu adayların da kesin kayıtları yapılır. Yedek listelerden yapılacak kesin kayıtlar için yedek ilanlarına, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihine kadar devam edilir. Sınav notu 60 puandan az olanlar hiçbir şekilde sıralamaya alınmazlar.

(5) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığıyla kayıt yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya Fakülte tarafından onaylı örneği kabul edilir. Kayıt için ilan edilen süre içinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan adaylar, bu haklarını kaybederler. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(6) İsteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden kayıt yapabilirler. Kayıt işlemini e-Devlet üzerinden yapan öğrencilerin, Üniversitenin internet sitesinde duyurduğu tarihlerde, duyuruda belirtilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma

MADDE 7 – (1) Öğrenci her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde ilgili mevzuat gereğince katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl programında yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıldaki öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için son başvuru tarihine kadar mazeretini belirten dilekçeyle başvurması kaydıyla, kaydının yenilenmesine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(4) Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

(5) Geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıt süresinin sonuna kadar başvurduğu takdirde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir veya iki yarıyıl için dondurulur. Öğrenci kaydını dondurduğu süre için katkı payı veya ikinci öğretim ücreti ödemekle yükümlü değildir.

(6) Kayıt işlemini e-Devlet üzerinden yapan öğrenciler, Üniversitenin internet sitesinde duyurduğu tarihlerde, duyuruda belirtilen belgeleri getirmeleri ve diğer şartları sağlamaları halinde ders kaydı yapabilirler.

Eğitim-öğretim programı, uygulama ve stajlar

MADDE 8 – (1) Fakültede dört yıllık lisans öğretimi yapılır ve ders geçme esası uygulanır. Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanarak en geç mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Fakültede eğitim-öğretim programı, teorik dersler ve/veya uygulamalardan, seminer, atölye, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Yapılması zorunlu olan staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde tutularak, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne uygun olarak belirlenir.

(4) Fakültede bir programdaki toplam ders kredisi, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, 240 AKTS’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders alma

MADDE 9 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Öğrenci, her yarıyıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl derslerinden de alır. Öğrencinin alt sınıflardan başarısız olduğu dersler dikkate alınarak, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslere öğrenci ve danışmanı birlikte karar verir.

b) Anasanat dalı dersinden başarısız olan öğrenci bir üst dönemdeki anasanat dalı dersini alamaz.

c) Genel ağırlıklı not ortalaması, ikinci yarıyıl sonunda 1,00’ın altında, üçüncü, dördüncü ve beşinci yarıyıl sonunda 1,50’nin altında; altıncı ve yedinci yarıyıl sonunda 1,80’in altında olan öğrenci bir üst yarıyıldan ders alamaz, alt yarıyıllardan başarısız olduğu dersleri tekrar eder.

ç) Öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,00 olması şartıyla bulunduğu yarıyıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadar bir üst yarıyıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

d) Öğrenci bir önceki eğitim-öğretim yılında BB’den daha düşük not aldığı dersi/dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

e) Kayıt donduran, süreli uzaklaştırma cezası nedeniyle dönem kaybeden, ders kaydı yaptırmayan veya başarısızlık nedeniyle bulundukları yarıyıldan ders alamayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler, bir üst yarıyıldan ders alamazlar.

f) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrencinin o dersten sorumluluğu kaldırılır ve o ders transkriptte yer almaz.

g) Fakültede öğrenciler, ilgili bölüm kurulunun uygun gördüğü hallerde ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler. Ayrıca öğrenciler, eğitim programlarında yer aldığı takdirde yaygın seçmeli dersler kapsamında bulunan, Fakültenin veya başka fakültelerin bölüm/programlarında yer alan dersleri alabilirler.

ğ) Fakültede, diploma denklik, çift ana dal/yan dal öğrencileri ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeretleri uygun bulunan öğrenciler dışında birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar.

Derslere devam

MADDE 10 – (1) Fakültede dersler, anasanat dalı dersleri, yardımcı sanat dalı dersleri, ortak zorunlu dersler ve kültür dersleri olmak üzere dört ayrı gruptan oluşur. Grupları oluşturan dersler ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca karara bağlanır ve eğitim-öğretim programında gösterilir.

(2) Fakültede bütün sınıflarda, bütün derslerden devam zorunluluğu olup öğrenci, derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır.

(3) Teorik derslerin %30’undan, Fakülte Kurulunca uygulamalı ders olarak tanımlanan derslerin ise %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavlarına alınmaz.

(4) Öğrenci, tekrarlanan derslerde daha önce devam şartını yerine getirmiş ise yeniden devam şartı aranmaksızın, ara sınav ve diğer sınavlara girer. Ancak uygulamalı derslerin tekrarında yeniden devam zorunluluğu vardır.

(5) Devamın denetimi Dekanlık tarafından uygun görülen bir yöntemle yapılır. Devamsız öğrencilerin durumu final sınavlarından önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.

Sınavlar

MADDE 11 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Söz konusu sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce Dekanlıkça tespit ve ilân edilir.

b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Final sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine ve bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına bölüm kurulları karar verir.

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan, anasanat dalı derslerinde CC ve daha düşük, diğer derslerde ise DC ve daha düşük not alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavı final sınavı yerine geçer ve ders başarı notunun belirlenmesinde aynı şekilde değerlendirilir. Bütünleme sınavları, final sınavlarının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrencilere dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavlarını takiben bir ay içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tek ders sınav hakkı tanınır. Öğrenciler, daha önce alınmamış ya da devam şartı yerine getirilmemiş bir dersten tek ders sınavına giremez. Tek ders sınavında ara sınav şartı aranmaz ve anasanat derslerinde en az CB, diğer derslerde en az CC alan öğrenci başarılı sayılır.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde Dekanlık tarafından ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

e) Muafiyet sınavı: Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı dil derslerinden, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yarıyıl başında açılan sınavdır. Bu sınavlara ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

f) Ek sınav: Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı bulunan başarısız oldukları bütün dersler için verilen ek final ve bütünleme sınavlarıdır.

(2) Birinci fıkrada sayılan sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine Fakülte Kurulu karar verir.

(3) Gerekli görülen hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara ilan edilen zamanda ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile yönetimce istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

(4) Fakültenin bütün sınıflarında, anasanat dalı derslerinin ara sınav, final ve bütünleme sınavları, ilgili bölüm, anasanat ve/veya sanat dalı öğretim elemanları ile ilgili derslerin öğretim elemanları arasından ilgili bölüm kurulunun teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca oluşturulacak komisyonlarca yapılır. Fakülte Dekanı, anasanat dalı dersleri sınav komisyonlarının tabii başkanıdır. Dekanın bulunmadığı durumlarda ise ilgili bölüm, anasanat veya sanat dalı başkanı bu görevi yerine getirir.

(5) Ortak zorunlu derslerin okutulmasında, sınavlarının yapılmasında ve değerlendirilmesinde Üniversitede yürütülen genel uygulamalar geçerlidir.

(6) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını final sınavları başlamadan en geç on beş gün önce otomasyon sistemine girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadırlar. Final sınavı sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edilmesi gerekir.

(7) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Dekanlık tarafından en az iki yıl saklanır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 12 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak maddî hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine Fakültece yapılacak inceleme sonucu maddî hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınıp gerekli düzeltme yapılarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile durum kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir.

Başarı notunun tespiti

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin sınav notlarının değerlendirilmesinde Mutlak Değerlendirme Sistemi uygulanır. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu final veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı dikkate alınarak aşağıdaki tabloda karşılık gelen harf notuna göre belirlenir.

(2) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile Mutlak Değerlendirme Sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

Mutlak
Değerlendirme
Sistemindeki Not
Aralıkları

Başarı Notu

Harf
Notu
Karşılığı

AKTS Notu

Açıklaması

88-100

4,00

AA

A

Mükemmel

80-87

3,50

BA

B

Çok İyi

73-79

3,00

BB

C

İyi

66-72

2,50

CB

D

Orta

60-65

2,00

CC

E

Yeterli (Yardımcı sanat dersleri, ortak zorunlu dersler ve kültür derslerinde başarılı, ancak Anasanat dalı derslerinde başarısız.)

55-59

1,50

DC

-

Şartlı Geçer

50-54

1,00

DD

-

Şartlı Geçer

0-49

0,00

FF

FX

Derste Başarısız

0

0,00

F

F

Devamsız Başarısız

60-100

-

G

-

Geçer (Kredisiz derslerde başarılı)

0-59

-

K

-

Kalır (Kredisiz derslerde başarısız)

-

-

M

-

Muaf (Derecelendirme dışı)

 

(3) ikinci fıkradaki harf notlarının açıklamaları şunlardır:

a) AA, BA, BB, CB: Başarılı,

b) CC: Yardımcı sanat dersleri, ortak zorunlu dersler ve kültür derslerinde başarılı (Geçer), anasanat dalı derslerinde başarısız (Kalır),

c) DC, DD: Ortak zorunlu derslerde ve kültür derslerinde öğrencinin dönem ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı (Geçer), değilse başarısız (Kalır),

ç) FF: Başarısız,

d) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması sebebiyle final sınavına girme hakkı yok,

e) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı,

f) K (Kalır): Kredisiz derslerden başarısız,

g) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not olarak tanımlanır.

(4) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine ve bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına Fakülte Kurulu karar verir.

(5) Öğretim elemanı birinci fıkradaki yöntemle bulunacak puanın, ikinci fıkrada belirtilen tablodaki harf notu karşılığının daha altındaki bir harf notu karşılığını, başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 14 – (1) Ağırlıklı not: Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) Dönem Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin o yarıyıl kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(3) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin Fakülteye kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu esas alınır.

(4) Mezuniyet Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla genel ağırlıklı not ortalaması, mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

Başarı denetimi

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin anasanat dalı derslerinden başarılı sayılabilmeleri için en az CB, yardımcı sanat dalı derslerinden, ortak zorunlu derslerden ve kültür derslerinden başarılı sayılabilmeleri için en az CC almaları gerekir. Öğrencilerin kültür ve ortak zorunlu derslerden DC ve DD notları ile başarılı sayılabilmeleri için dönem ağırlıklı not ortalamalarının en az 2,00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Anasanat dalı ve yardımcı sanat dalı derslerinden şartlı geçiş yoktur.

(2) Şartlı geçer DC, DD notları ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu süre sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem, öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri, eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 17 – (1) İlgili mevzuata göre dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretini ödememesi ve kayıt yenilememesi sonucu Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile veya aşağıdaki hallerde, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olmak.

b) Yazılı olarak Fakülte ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunmak.

Mazeretler

MADDE 18 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde dekanlığa yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için, sağlık raporlarının Üniversite sağlık kuruluşlarından veya yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.

(2) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı, 10 uncu maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda alırlar. Bu şekilde kaybedilen süre, eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazereti bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dâhil edilmez.

c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremez. Raporlu olduğu süre içinde sınava giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

Yatay ve dikey geçişler, çift ana dal ve yan dal eğitimi

MADDE 19 – (1) Fakülteye yapılacak yatay ve dikey geçişler ile Üniversitenin birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift ana dal ve yan dal eğitimi, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Birden fazla anasanat dalı olan bölümlerde, öğrencilerin anasanat dalı değişiklikleri ancak birinci sınıfın güz ve bahar yarıyılları sonunda öğrencinin talebi, bölüm kurulunun teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir.

Mezuniyet

MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki son sınavın günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, bitirme ödevi ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Tek ders sınavında başarılı olan öğrenciler hariç, mezuniyetleri bir sonraki akademik yarıyıla taşan öğrencilerin ise o yarıyıla ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmesi gerekir.

Eser bırakma

MADDE 21 – (1) Fakültede tüm bölümlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerin, bütün yarıyıllarda anasanat dalı dersleri ve yardımcı sanat dalı derslerindeki yarıyıl sonu çalışmalarının Fakülteye bırakılması ile ilgili kararı bölüm kurulları verir. Yarıyıl sonu çalışmalarını tam olarak teslim etmeyen öğrenciler bu derslerden başarısız kabul edilirler.

(2) Fakülteye bırakılan çalışmalar ile ilgili düzenlemeler ve eserlerin ne şekilde değerlendirileceği Dekanlıkça kararlaştırılır.

Diplomalar

MADDE 22 – (1) Fakültede eğitimini başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diploma ve mezuniyet belgeleri Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

(2) Fakültenin ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı ve bu derslerin ağırlıklı not ortalaması 2,00 olan öğrenciye, programdan ayrılmak istemesi halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(3) Bir yarıyıl sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, o yarıyıl sonuna kadar alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olan ve dönem ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üstünde olan öğrenciler, yarıyıl yüksek onur öğrencisi; 3,00 ila 3,49 arasında olan öğrenciler ise yarıyıl onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye o yarıyıl sonunda Dekanlıkça yarıyıl yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

(4) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3,00 ila 3,49 arasında olan öğrenciler ise, diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır.

(5) Öğrenciye, diploması ile birlikte diploma eki, diploma ekinde belirtilen diploma yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge, not döküm belgesi (transkript) verilir. Not döküm belgesinde tekrar alınmış derslerin sadece geçer notu olan dersler gösterilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 23 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya varakası Fakülte binasında ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Fakültenin ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 24/2/2014 tarihli ve 28923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.