15 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30008

YÖNETMELİK

Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kabulü, eğitimöğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrencinin Üniversiteye girişinden ilişiğini kesene kadar geçen süre içerisinde, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

b) Baş Koordinatör: Dönem koordinatörlerinin hazırladığı yıllık eğitim ve sınav programlarının organize edilmesinden sorumlu öğretim üyesini,

c) Bütünleşik Klinik Değerlendirme (BKD): Klinik/ameliyathane/laboratuvar çalışmaları, olgu ve seminer sunumları, ekip ve hasta yakınları ile iletişimleri konusunda öğretim üyesi tarafından staj sırasında öğrenciye verilen puanı,

ç) Dekan: Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

e) Ders Kurulu: Fakültede birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde; bir organ, sistem veya konunun birbirleriyle bağlantılı olarak tüm tıp alanlarını bütünleştiren bir düzen içerisinde, öğrenciye verilen teorik öğretim ve pratik uygulamaları,

f) Ders Kurulu Koordinatörü: Fakültede her Ders Kurulunda verilecek derslerin, uygulamaların ve sınavların koordinasyonundan sorumlu Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

g) Dönem: Fakültede altı yıllık eğitim süresinin her bir eğitim-öğretim yılını,

ğ) Dönem Koordinatörü: Fakültede her dönemde verilecek derslerin, uygulamaların ve sınavların koordinasyonundan sorumlu Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

h) Eğitim-Öğretim Kalite Komisyonu: Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetlerini düzenleyen ve geliştirilmesini sağlamakla görevli komisyonu,

ı) Fakülte: Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesini,

i) Fakülte Kurulu: Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

j) Fakülte Yönetim Kurulu: Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

k) Kredi (AKTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

l) Öğrenci: Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görmeye hak kazanan ve kayıtlı bulunan öğrenciyi,

m) Rektör: Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

n) Rektörlük: Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünü,

o) Seçmeli Ders Kurulu: Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim-öğretim programında yer alan, öğrenciler tarafından ilgi alanları dikkate alınarak seçilen ve başarmak zorunda olunan Ders Kurulunu,

ö) Seçmeli Staj: Beşinci ve altıncı dönem öğrencilerinin Dekanlık tarafından belirlenen anabilim dalları arasından seçerek aldığı stajı,

p) Senato: Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu,

r) Staj: Fakültedeki anabilim dalları tarafından verilen teorik ders, seminer ve uygulamalı eğitim olarak verilen çalışmaları,

s) Uygulamalı Ders: Laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik ve benzeri çalışmaları,

ş) Üniversite: Ömer Halisdemir Üniversitesini,

t) Üniversite Yönetim Kurulu: Ömer Halisdemir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversiteye Kayıt, Kayıt Yenileme ve Yatay Geçişler

Üniversiteye kayıt

MADDE 5 – (1) Fakültede öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde istenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptıramayan aday hakkını kaybeder.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Kesin kaydını yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde yeni kaydolduğu birimin eğitim-öğretim planındaki dersleri alarak işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrencinin; öğrencilik haklarının devam etmesi, eğitim, öğretiminin sürdürülmesi ve sınavlara girebilmesi için akademik takvimde belirtilen tarihler arasında katkı payını yatırarak ders kaydını yenilemesi gerekir.

(2) Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o döneme devam hakkını kaybeder ve izleyen dönem başında kaydını yeniler. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(4) Katkı payını yatırmayan öğrenci ilgili dönemdeki ders, laboratuvar ve stajlara devam edemez. Aile hekimliği dönemi çalışmalarına katılamaz ve sınavlara giremez.

Yatay geçişler

MADDE 7 – (1) Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Fakülteye eşdeğer eğitim yapan tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu öğrencilerin Fakültenin eğitim programına intibakları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

b) Yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, bir önceki yükseköğretim kurumunda geçen süre ile birlikte değerlendirilir ve dokuz yıllık azami süreye tabidir.

c) Yatay geçiş başvuruları, Fakültede yıl esasına göre eğitim-öğretim yapıldığı için, sadece dönem başında kabul edilir.

Ders muafiyetleri

MADDE 8 – (1) Ders muafiyetleri ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenci bu haktan her ders için bir kez yararlanabilir. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az 100 üzerinden 70 puan almak gerekir. Muafiyet sınavlarından alınan notlar EX ile gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilmez.

b) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, ilk kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim döneminin ilk iki haftası içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu dersler için bir defaya mahsus olmak üzere muaf olma isteğiyle Dekanlığa başvurabilir. Fakülte Yönetim kurulunca muafiyeti uygun görülen derslerden alınan notlar, 22 nci maddede belirtilen başarı notlarına dönüştürülerek transkriptte gösterilir.

c) Yatay geçişle gelen öğrenciler için muafiyet başarı değerlendirmesi, geldiği yükseköğretim kurumunun başarı değerlendirmesine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 9 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir.

Eğitim-öğretime başlama tarihi

MADDE 10 – (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur. Bir akademik eğitim-öğretim yılı toplam en az otuz iki haftadan oluşur. Genel sınav ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) Dönem 6 dışında, her dönemde en az 1 hafta yarıyıl tatili verilir.

Eğitim süresi ve kredi değeri

MADDE 11 – (1) Fakülte eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan 6 dönemden ibaret olup, her dönem 60 kredi olmak üzere toplam 360 kredidir. Bunlardan;

a) Temel tıp bilimleri ön lisans dönemi; birinci ve ikinci dönemleri,

b) Klinik bilimleri lisans dönemi; üç, dört ve beşinci dönemleri,

c) Aile hekimliği (ön hekimlik) dönemi; altıncı dönemi

kapsar.

(2) Altı yıllık tıp eğitimi programının azami eğitim süresi dokuz yıldır.

(3) Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri eğitim-öğretim süresi içine dahil edilir.

Derslere devam

MADDE 12 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

b) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te bir Ders Kurulundaki teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o Ders Kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz ve o Ders Kurulu sınavından sıfır almış olarak değerlendirilir. Bir Ders Kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, dönem sonunda o Ders Kurulundan mazeret sınavına alınır.

c) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı %30’u aşan öğrenciler, dönem sonu sınavına alınmazlar ve FF notu alırlar.

ç) Uygulamalı derslerde ve stajlarda, öğrencinin devamsızlığı %20’yi geçmemiş ise, öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o Ders Kurulunun pratik sınavına veya staj sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde, belirlenen gün ve saatte yapılır. Geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, o Ders Kurulunun uygulamalı derslerinde veya her anabilim dalının stajı için devamsızlık süresi %20’yi aşanlar, o Ders Kurulunun sınavına veya staj sınavına alınmazlar ve FF notu alırlar.

d) Bir dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için FH notu alırlar.

Haklı ve geçerli mazeretler

MADDE 13 – (1) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin Üniversite/resmi/özel sağlık kuruluşları tarafından verilen raporla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

b) Öğrenime Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,

ç) Öğrencinin birinci dereceden kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi,

d) Ekonomik sebeplerle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu resmi belgelerle ispatlaması,

e) Öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet veya tutukluluk hali,

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Öğrencinin eğitim-öğrenimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması nedeniyle öğrenimine bir süre ara verme durumunda kalması,

ğ) Uluslararası spor müsabakalarında Üniversiteyi ya da Türkiye’yi temsil etmesi, üniversiteler arası spor karşılaşmalarında Üniversite takımlarında yer alması, Fakülteyi veya Üniversiteyi bilimsel toplantılarda temsil etmesi,

h) Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunun onaylayacağı diğer mazeretler.

Mazeretle ilgili işlemler

MADDE 14 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin mazeretli sayılmasına, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez. Mazereti kabul edilen öğrencilerin, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile faydalanabilecekleri haklar mazeret sınavına katılma ve kayıt dondurmadır.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde müracaat etmek kaydıyla her defasında bir yılı geçmemek üzere normal öğretim süresinin yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Bu hak normal öğrenim süresi içinde kullanılabilir ve kayıt dondurma süresi azami öğrenim süresine dahil değildir. Öğrenci, kayıt dondurma süresi sonunda gerekli işlemleri yaparak öğrenimine devam eder. Öğrenciler mazeretli oldukları süre içinde sınava giremezler. Mazeretli olunan sürede sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi

MADDE 15 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, Dekanlık tarafından görevlendirilen Eğitim-Öğretim ve Kalite Komisyonu ile koordinatörler tarafından düzenlenir. Eğitim-öğretimin yürütülmesi ile ilgili organlar ve görevleri şunlardır:

a) Eğitim-Öğretim ve Kalite Komisyonu: Komisyon, Baş Koordinatör, Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinin başkanları, dönem koordinatörleri ile öğrenci temsilcisinden oluşur. Komisyona Baş Koordinatör başkanlık eder. Komisyonun görev süresi üç yıldır. Komisyon, çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde başkanın kararı kabul edilir. Mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyenin yerine Dekan yeni görevlendirme yapar. Komisyon, bir sonraki yılın eğitim-öğretim programını oluşturmak için anabilim dallarından müfredat önerilerini ve derslerde görevlendirilen öğretim üyeleri ile değerlendirir ve oluşturulan müfredat önerisini Fakülte Kuruluna sunar; tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri bildirimleri değerlendirir, Fakülte Kuruluna görüşlerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar ve bu konuda Fakülte Kuruluna bilgi sunar. Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında Dekanlığa bilgi verir.

b) Dönem Koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemin eğitim programının bütünlüğü ve düzenli bir şekilde yürütülmesi ile sınavların koordinasyonundan ve sınav sonuçlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesinden sorumlu, Eğitim-Öğretim ve Kalite Komisyonu başkanı tarafından önerilen ve Dekan tarafından her bir dönem için atanan Fakülte öğretim üyesidir.

c) Ders Kurulu: Fakültede ilk üç dönemde derslerin, konu bütünlüğünü esas alıp hücreden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verilen dersler grubudur.

ç) Ders Kurulu Sorumlusu: İlgili Ders Kurulunun eğitim programının bütünlüğünün ve sınavlarının düzenli bir şekilde yürütülmesini, sağlamak üzere dönem koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve ilgili dönemin koordinatörü tarafından önerilen, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

d) Staj: Öğretim programı kapsamında, Dönem 4, Dönem 5 ve Dönem 6’da ilgili anabilim dalları tarafından ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve sağlık durumları, klinik durumlar, hasta ve yakınlarının yönetimi bakımından öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirdikleri kuramsal ve uygulamalı derslerdir.

e) Staj Sorumlusu: İlgili stajın eğitim-öğretim programının bütünlüğünü ve sınavlarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve staj sınavı sonuçlarını öğrenci otomasyon sistemine girmekten sorumlu olarak çalışan Dönem Koordinatörüne bağlı öğretim üyesidir. İlgili stajın anabilim dalı başkanının önerisi üzerine Dekan tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarı ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Fakültedeki eğitimin ölçme ve değerlendirmesi için yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ders Kurulu uygulaması olan dönemlerde; Ders Kurulu sınavı, mazeret sınavı, yılsonu genel sınavı, yılsonu genel bütünleme sınavı.

b) Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde staj sınavı ve staj bütünleme sınavı.

(2) Sınavlar; klasik, test usulü ve karışık yazılı, sözlü, uygulamalı veya bu usullerden birkaçı bir arada uygulanmak üzere yapılır.

(3) Karışık yazılı sınavlar test ağırlıklı sınavlardır. Derslerin özellikleri dikkate alınarak çoktan seçmeli, boşluk doldurma, tanım, cümle tamamlama gibi sorulara yer verilerek yapılır.

(4) Milli ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir.

(5) Ders Kurulu sistemi olan birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde tüm sınav tarihleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ders programı ile ilan edilir.

(6) Herhangi bir nedenle ertelenen veya öne alınması gereken sınav tarihi Dekanlık tarafından duyurulur.

(7) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle Ders Kurulu sınavına giremediği için FH notu alan veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencileri ders/ders kurullarının mazeret sınavına alınırlar. Dönem 4 ve Dönem 5’te stajlarda öğrenciler devam etmediği süreyi anabilim dalının belirleyeceği zamanlarda tamamladıkları takdirde mazeret sınavına alınırlar. Mazeret sınavına katılmayan öğrenci için ikinci kez mazeret sınavı yapılmaz. Staj, genel ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Dönem geçme

MADDE 17 – (1) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir yılının başarılmış olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön şartlı olmadığı saptanan, ortak ve zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri ve uygulamaları, stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez.

Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te okutulan dersler ve sınavlar ile ilgili hükümler aşağıdaki şekildedir:

a) Ders Kurulu sınavı: Her Ders Kurulu sonunda yapılan sınavdır. Ders Kurulu sınavında alınan nota Ders Kurulu notu denir. Sınav sonuçları, en geç yedi gün içinde ilan edilir.

b) Genel sınav: Her akademik yılın sonunda, son Ders Kurulu sınavının bitiminden en erken otuz, en geç kırk beş gün sonra, o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır.

c) Bütünleme sınavı: Genel sınavın bitiminden en erken on beş, en geç otuz gün sonra o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu genel sınavında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.

(2) Ders Kurulu sınavı soruları, kurulda yer alan derslerin toplam saati oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir Ders Kurulu teorik sınavında soru sayısı 10 ve üzerinde olan her ders için ayrı, altında olan dersler için bu soruların sayısının toplamına baraj uygulanır. Baraj sınırı %50’dir. Ders Kurulu teorik sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alınması halinde; o dersten alınan puan ile ilgili dersin Ders Kurulu sınavındaki puanının %50’si arasındaki puan farkı, teorik sınav toplam puanından düşülerek öğrencinin o derse ait sınav notu belirlenir. Ders Kurulunda pratik/beceri sınavı yapılmamışsa Ders Kurulu teorik sınav notu, Ders Kurulu sınav notudur. Ders Kurulunda sözlü sınav, pratik sınav, mesleksel beceri uygulamaları sınavı gibi pratik sınav yapılmış ise Ders Kurulu teorik sınav notunun %85’i ve Ders Kurulu pratik sınavı notunun %15’inin toplamı Ders Kurulu sınav notudur.

(3) Ders kurulları ortalama notu, bir dönemde her Ders Kurulu sınav notu ile ilgili Ders Kurulu ders saatinin çarpımı ile elde edilen puanların toplamının, ilgili dönemde yer alan toplam ders kurullarında yer alan toplam ders saatine bölünmesi ile elde edilen nottur.

(4) Genel ve bütünleme sınavı soruları, dönemde yer alan derslerin toplam saati oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu başarı notu, beşinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesaplanır.

(5) Dönem sonu başarı notu, ders/ders kurulları ortalama notunun %50’si ile genel sınavda alınan notun %50’sinin toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, genel sınavdan alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır. Öğrencinin bir üst döneme geçebilmesi için, genel sınavdan en az elli alması ve dönem sonu başarı notunun yüz tam puan üzerinden en az altmış olması gerekir. Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı, yüz tam puan üzerinden en az altmış almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu seksen ve üzerinde olan Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden genel sınava girmek isteyenler, genel sınavdan en az on beş gün önce yazılı dilekçe ile başvurmaları halinde genel sınava alınırlar. Dönem sonu başarı notu hesaplanmasında son girilen sınav esas alınır.

(6) Geçme notunu alamayan, genel sınava girmesi gerekirken girmeyen öğrenci, o yıl başarısız kabul edilir ve dönemde kalmış sayılır.

Dönem 4 ve Dönem 5 sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Staj notu, staj sonu sınavı puanı ile bütünleşik klinik değerlendirmelerden alınan puanlar kullanılarak hesaplanır.

(2) Staj sonu sınavında başarılı olabilmek için aşağıdaki koşulların tamamını sağlamış olmak gerekir:

a) Teorik yazılı sınavından yüz üzerinden en az altmış puan almış olmak.

b) Staj sonu pratik/sözlü/uygulama sınavından yüz üzerinden en az altmış puan almış olmak.

(3) İkinci fıkradaki koşulların tamamı ayrı ayrı sağlandığında staj sonu pratik/sözlü/ uygulama sınavından alınan notun %60’ı, teorik sınav notunun %25’i, BKD’nin %10’u ve hekimliğe hazırlık stajı uygulandı ise burada alınan puanın %5’i toplanarak staj başarı notu hesaplanır. Hekimliğe hazırlık stajı uygulanmadı ise BKD’nin katkısı %15 olarak kabul edilerek staj notu hesaplanır.

(4) Staj notları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından Dönem Koordinatörüne bildirilir ve sonuçlar Dönem Koordinatörünce otomasyon sistemine girilir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 20 – (1) Dönem 4 ve Dönem 5’te staj sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınav veya sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler azami süre içerisinde, bu staj veya stajları bir sonraki ders döneminde tekrar eder. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır.

(2) Dönem 4 ve Dönem 5’te o dönemin eğitim-öğretim planında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan bir üst döneme geçilemez. Ancak takip eden eğitim-öğretim yılında staj tekrarını başarı ile tamamlayan öğrenci, devam eden dönemin stajına başlayabilir. Staj tekrar sınavında başarısız olan ve bu nedenle bütünlemeye kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde, dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden, ilgili dersin bir sonraki staj sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Başarılı oldukları takdirde devam eden dönemin stajına başlayabilirler.

Aile hekimliği dönemi eğitim esasları

MADDE 21 – (1) Tıp eğitiminin altıncı yılındaki aile hekimliği dönemi eğitiminin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) Aile hekimliği dönemi eğitimiyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kontrolünde çalışır.

b) Aile hekimliği öğrencileri, eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve diğer bilimsel aktivitelere katılmak zorundadır.

c) Bu dönemde öğrencinin başarı durumu, her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda; tıbbi ve becerisi yanında; hasta ve hasta yakınları ile ilişkisi, görevine bağlılık derecesi, mesleki bilgisi, işbirliği yeteneği, işe ilgisi, devamı, toplantılara katılımı ve ilgisi göz önünde tutularak 22 nci maddedeki notlar üzerinden değerlendirilir.

ç) Aile hekimliği dönemi kesintisiz elli iki haftalık bir dönemdir. Bu dönem, Fakülte Kurulu kararı ile belirlenecek dilim ve sürelerde yapılır.

d) Aile hekimliği dönemi, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Seçmeli staj Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren tıp fakültelerinde de yapılabilir. Kurum dışında yapılan stajların denkliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Seçmeli staj çalışması aile hekimliği döneminde zorunlu olarak yapılan klinik dallarda uygulanmaz. Seçmeli staj alanları her yıl Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler seçmeli staj tercihlerini eğitim-öğretim yılı başlamadan en az iki hafta önce Dekanlığa dilekçe ile bildirmek zorundadır. Yurt içindeki tıp fakültelerinin aile hekimliği dönemi öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile stajların biri veya birkaçını Fakültede yapabilir.

e) Aile hekimliği döneminde başarılı olmak için bu dönemdeki stajlarda Fakülte Kurulu tarafından belirtilen sürelerde bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller nedeniyle eksik kalan çalışmalarını da başarıyla tamamlamaları gerekir. Başarısız olmaları halinde öğrenciler, bu dilimleri tam süre ile tekrar eder. Seçmeli stajlarda başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları stajları değiştirmek isterlerse yeni staja tam süre devam eder.

Başarı notu

MADDE 22 – (1) Başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır ve sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ders başarı notları ve katsayıları aşağıdaki şekildedir:

Başarı Notu            Katsayı           Puanı

AA                         4,0                 90-100

BA                         3,5                 80-89

BB                         3,0                 70-79

CB                         2,5                 65-69

CC                         2,0                 60-64

FF                          0,0                 < 60

(2) Başarı notlarından bazılarının açıklaması aşağıdaki şekildedir:

a) EX: Üniversitenin yaptığı muafiyet sınavında başarılı.

b) NA: Ders/Ders Kurulu ve stajlara devam ve/veya uygulama şartı yerine getirilmediğinden başarısızlık olup, FF notu gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

c) FH: Mazeretli devamsız Dönem 1, 2 ve 3’te bir Ders Kurulunda Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış öğrencilere verilen nottur. Öğrenci o Ders Kurulunda mazeret sınavına alınır.

ç) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC ve EX notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(3) Ders/ders kurulları ile stajlara devam etmeyen öğrencilere NA notu verilir. Bu öğrenciler ilgili ders/ders kurulları ile staj sınavlarına alınmazlar.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde, öğrenciler maddi hata gerekçesi ile Dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz üzerine Baş Koordinatör, Dönem Koordinatörü ve Ders Kurulu/Staj Sorumlusundan oluşan komisyon tarafından yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. Yedi günlük sürenin bitiminden sonra, gerek öğrencinin itirazı üzerine, gerekse dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından talep edilecek not değişiklikleri işleme konulmaz. Süresi içerisinde yapılan not değişikliği talepleri de, değişiklik için öngörülen son başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Öğrenciler teorik sınav sorularına itirazlarını, dilekçe ekinde sundukları güncel tıp kitaplarındaki bilimsel verileri ile birlikte, sınavı takip eden ilk iki gün içerisinde, yazılı olarak Dekanlığa yapabilirler.

(3) Sınavları Rektörlük tarafından merkezi olarak yapılan ortak zorunlu derslerin sınavlarına yapılan itirazlar, Üniversitenin Merkezi Sınav Birimi tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diplomalar

Diplomalar

MADDE 24 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim-öğretim süresinin ilk iki dönemini başarı ile tamamlayanlardan, Üniversiteden ilişikleri kesilenlerin istemesi halinde, Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde, aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye iade etmek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yapılmaz.

b) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim-öğretim süresinin ilk beş dönemini başarı ile tamamlayanlardan Üniversiteden ilişikleri kesilenlerin, istemesi halinde, Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde kayıt sırasında alınan diplomayı Üniversiteye iade etmek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yapılmaz.

c) Tıp Doktoru Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim-öğretim süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıp Doktoru Diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.