15 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30008

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Öğrencilere verilecek burslara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Üniversitenin fakültelerinde ya da yüksekokullarında burslu olarak okuyan bir öğrencinin bursunun devam etmesi için;

a) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

b) Öğrenim süresinin, hazırlık okulu hariç ön lisansta iki, lisansta ise dört yılı aşmamış olması,

gerekir.

(3) Disiplin cezası alan bir öğrencinin verilmiş olan tüm bursları, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten itibaren kesilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/7/2015

29421