15 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30008

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ CEZA, İNFAZ HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Ceza, İnfaz Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına, yönetimine, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesi Ceza, İnfaz Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (CİKAUM): Ankara Üniversitesi Ceza, İnfaz Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ceza ve ceza muhakemesi hukuku, infaz hukuku ve kriminoloji ile ilişkili tüm konuları ve bu arada uluslararası suçlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve eki protokolleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve özellikle Bireysel Başvuru yoluna ilişkin tüm konuları, tüm yönleriyle, disiplinlerarası bir çerçevede tespit etmek, tanımlamak, ele almak, araştırmak, incelemek ve yayınlamak; bu alanda nitelikli eleman ve uzman yetiştirilmesi ve istihdamı için çalışmalar yapmak; bu kapsamda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bağlantı kurmak, işbirlikleri geliştirmek ve bunlara danışmanlık hizmeti vermek, Türk Ceza Hukuku mevzuatının Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlaştırılması konusunda çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve mesleki toplantı ve organizasyonlar düzenlemek sureti ile Türkiye’de ceza politikası oluşturulmasına etkin katkıda bulunmaktır.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, mesleki kuruluşlar, özel kurum ve kuruluşlar ve konunun uzmanı gerçek kişiler nezdinde gerekli her türlü temasta bulunmak, işbirlikleri gerçekleştirmek, bilimsel etkinlikler, araştırma, inceleme, eğitim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak; bu gibi çalışmalara katılmak ve bunları desteklemek; bu konularda bilimsel raporlar hazırlamak ve projeler yürütmek.

b) Türk ve yabancı bilim adamlarına, uzmanlara konferanslar verdirmek, seminerler düzenlemek.

c) Ulusal ve uluslararası kolokyum, sempozyum, konferans ve kongreler düzenlemek, bu nevi kongre ve konferanslara ve benzeri çalışmalara iştirak etmek.

ç) Özel uzmanlık, bilgi veya deneyim kazandırmayı amaçlayan eğitim, öğretim veya sertifika programları düzenlemek.

d) Kamu yararına olacak şekilde hukuki bilgilendirme etkinliğinde bulunmak ve Üniversite öğrencilerinin hukuk uygulamasına yönelik çalışmalar yapabilmelerine ve hukuk teorisiyle ilgili bilgilerini uygulamayla pekiştirmelerine yardımcı olmak için, bu Yönetmelik çerçevesinde hukuk klinikleri kurmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokoller yapmak suretiyle hukuk klinikleri alanında programlar yürütmek.

e) Yayınlanmış eserlerin tasnif ve dokümantasyonunu yapmak, bu çerçevede ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak suretiyle bir uzmanlık kütüphanesi oluşturmak ve ilgililerin yararlanmasına açmak, çalışma alanında ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak.

f) Türkçe ve yabancı dillerde süreli-süresiz bilimsel yayınlar yapmak.

g) Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili olarak öğrencileri araştırmalara yöneltmek ve onların bu araştırmalarını desteklemek.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarına, mesleki kuruluşlara, özel sektör gerçek ve tüzel kişilerine danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

h) Bu fıkrada sayılan tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken disiplinlerarası bir yaklaşım içinde; hukuk, ekonomi, işletme, muhasebe, finans, kamu maliyesi, anayasa hukuku, idare hukuku, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku gibi bilim dalları ve Üniversitenin diğer akademik birimlerinde Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili olarak işbirliği yapmak ve çalışma konularına giren alanlarda akademisyen, uzman ve uygulamacılardan, bireysel ya da kurumsal destek almak.

ı) İlgili kurum ve kuruluşlarca istenen diğer çalışmaları yapmak.

i) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici veya sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlardan yararlanmak ve işbirliği yapmak.

j) Ceza ve tutukevlerindeki personel ve hükümlülerin eğitilmesi suretiyle bu kurumlardaki insan hakları standartlarının yükseltilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

k) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve eki protokolleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatları hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru ve yargılama usulü hakkında danışmanlık yapmak.

l) Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yoluyla verdiği kararlar hakkında bilimsel araştırma yapmak ve bireysel başvuru ve usulü hakkında danışmanlık yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçer. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek.

c) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

ç) Bir sonraki yıla ait çalışma planını hazırlayarak Yönetim Kurulunun inceleme ve onayına sunmak.

d) Merkezin personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Rektörlüğe iletmek.

e) Çalışma planını ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

f) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

g) Gerekli hallerde Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri arasından, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ile istekleri halinde Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı tarafından önerilen, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında üç ayda bir toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti, tayini ve seçimi ile ilgili hususlarda karar almak.

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak, bir sonraki yıla ait çalışma planının esaslarını tespit etmek ve onaylamak.

ç) Araştırma ve uygulama projelerini, hukuk kliniklerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma gruplarının da katkıları ile değerlendirmek, konuyla ilgili olarak görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

e) Üniversite birimleri veya öğretim üye ve elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlere ilişkin esasları belirlemek.

f) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen hususların yerine getirilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilen on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinden üçü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Diğer Danışma Kurulu üyeleri ise Merkezin etkinlik alanları ve disiplinlerarası uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi veya diğer fakültelerin veya istekleri halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personeli arasından Yönetim Kurulunun teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar. Danışma Kurulu üyeliği sona erenler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hallerde ve yılda en az bir kez olmak üzere Müdür tarafından belirlenen bir tarihte Müdür başkanlığında toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında öneriler sunar, yürütülen araştırma ve eğitim faaliyetlerinde danışmanlık yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.