14 Mart 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30007

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ÜLKE MASALARININ GÖREV VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN

(İHRACAT: 2012/7) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/2)

MADDE 1 – 15/11/2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülke Masalarının Görev ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2012/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.