14 Mart 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30007

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (HAUM): Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversiteye bağlı Veteriner Fakültesi başta olmak üzere Merkezin çalışma alanları ile ilişkili konularda eğitim veren enstitü ve fakülte öğrencileri ile öğretim elamanlarına uygulama imkânı sağlamak, gerçek ve tüzel kişilere konu ile ilgili eğitim vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üretime ayrılan alanlar ve tesislerde, Üniversitede mevcut olan veya kurulacak birimlerle hayvansal üretim gerçekleştirmek,

b) Bölge koşullarına uygun hayvan türlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma yapmak,

c) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda birim başına verimi ve toplam üretim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

ç) Çiftlik düzeyinde ekonomik analizler yapmak ve öneriler geliştirmek,

d) Başta Veteriner Fakültesi olmak üzere Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelecek araştırma projelerine materyal ve hizmet sağlamak,

e) Önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak,

f) Araştırma sonuçlarını üretime uygulamak, bu yolla elde edilen veriler ile anaç ve damızlık materyalini kamu ve özel kuruluşlara iletmek,

g) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge yetiştiricilerine önderlik etmek,

ğ) Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları düzenlemek,

h) Ulusal ve uluslararası olmak üzere kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği imkânlarını geliştirmek, ortak projeler üretmek, yayınlar yapmak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin Veteriner Fakültesinin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

e) Rektör ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından seçilecek altı kişi ile Müdür dâhil toplam yedi üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulu üye sayısının iki katı kadar adayı Rektörlüğe önerir. Rektör, bu isimler arasından altı üyeyi üç yıllığına görevlendirir. Görevi biten üye aynı usulle yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu olağan olarak iki ayda bir, olağanüstü olarak da, Müdürün veya Yönetim Kurulu üye tam sayısı salt çoğunluğunun isteği üzerine toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar yapmak,

b) Merkezin amacına ulaşması için yapılması gereken görevlerin icrasını planlamak,

c) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek,

ç) Üniversitenin Veteriner Fakültesi ve diğer ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, eğitim ve öğretim ile ilgili diğer ünitelere destek vermek için tedbirler almak,

d) Müdüre işlerin yürütülmesinde yardımcı olmak,

e) Merkezin yıllık bütçesini yapmak,

f) Bütçe ve döner sermaye kaynakları ile diğer kaynaklardan elde edilen gelirlerin harcamasına yönelik önerilerde bulunmak,

g) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak,

ğ) Merkezin ve Yönetim Kurulunun daha etkin çalışabilmesi için Müdürün başkanlığında faaliyet gösterecek üretim komisyonu ile eğitim ve araştırma komisyonlarını teşkil etmek, komisyonların raporlarını karara bağlamak,

h) Merkezin idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.