13 Mart 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30006

YÖNETMELİK

Toros Üniversitesinden:

TOROS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toros Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim öğretime ve yapılan sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Toros Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün öğretim ikinci öğretim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavını,

c) Anabilim/Anasanat Dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ana bilim dalı için tanımlanan ve enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan ana bilim dalını; söz konusu öğretim programı bir sanatla ilgili ise anasanat dalını,

ç) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde 7 nci ve 8 inci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

d) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), yüksek lisans programları için üç yılı (altı yarıyılı), doktora programları için altı yılı (on iki yarıyılı), lisans sonrası doktora programları için yedi yılı (on dört yarıyılı),

e) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en fazla iki yarıyıl süren ders tamamlama eğitimini,

f) Doktora Yeterlik Komitesi: İlgili ABD kurulu tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kuran komiteyi,

g) Doktora yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliğini ölçmeye yönelik sınavı,

ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulduğu proje çalışmasını,

h) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,

ı) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

i) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İlgili enstitü yönetim kurulunu,

j) GMAT: Uluslararası sınavlardan biri olan Graduate Management Admission Test sınavını,

k) GRE: Uluslararası sınavlardan biri olan Graduate Record Examination sınavını,

l) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği atanan, farklı ABD/ASD'de veya yurtiçi/yurtdışı herhangi bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyesini,

m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

n) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,

o) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,

ö) Mütevelli Heyeti: Toros Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

p) Öğrenci: Lisansüstü öğretim amacıyla enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

r) Öğrenci İşleri: Toros Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

s) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ş) Özel öğrenci: EYK kararıyla geçici kaydı yapılarak ders alma izni verilen ve izin verilen derslerin faaliyetleri dışında öğrencilik haklarından yararlandırılmayan öğrenciyi,

t) Rektör: Üniversite Rektörünü,

u) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir rapordan oluşan çalışmayı,

ü) Senato: Üniversite Senatosunu,

v) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel ve/veya sanatsal bir çalışmayı,

y) Tez çalışması: Öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrencisine bilimsel çalışma alanındaki bilgi, görgü ve tecrübelerini aktardığı, bilimsel etik hakkında bilgilendirdiği, çalışma disiplini ve güncel literatürde araştırma yapma becerisini kazandırdığı ve öğrencinin tez, sergi veya proje çalışmasının bilimsel temellerini oluşturduğu haftada 3 saat teorik olarak açılan, öğrenciye hitap eden, öğretim üyesinin etkin olarak katıldığı, haftalık ders programında günü, yeri ve saati belirlenmiş, EYK' nin danışman atamasını onaylamasıyla başlayan ve yarıyıl ve yaz tatillerinde de olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eden, sınav ücreti ödenmeyen teorik dersi,

z) Tez yazım esasları: Tezlerin yazım şeklini, sunuluşunu ve çoğaltılmasını açıklayan Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen ve Senato tarafından onaylanan esasları,

aa) TİK: Tez İzleme Komitesini,

bb) Ulusal kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

cc) Üniversite: Toros Üniversitesini,

çç) Üniversite Yönetim Kurulu: Toros Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

dd) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Lisansüstü programlar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; örgün öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen tezli yüksek lisans; örgün öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen tezsiz yüksek lisans ile doktora, sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora programlarından oluşur. Doktora programları, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim olarak açılamaz.

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi

MADDE 6 – (1) Açılacak lisansüstü programlar; güz ve bahar olmak üzere yarıyıl esasına göre düzenlenir. Programların içeriğine göre yaz dönemi uygulaması da yapılabilir. Program açma teklifleri Yükseköğretim Kurulunun ilgili kararları çerçevesinde, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Diğer yükseköğretim kurumları ile ortak programlar da açılabilir.

(2) İlgili ABD/ASD kurulunun talebi, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla mevcut ABD ve ASD’den farklı bir ad taşıyan bir başka lisansüstü program da açılabilir.

(3) Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya ana bilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası bir ABD/ASD kurulabilir. Bu tür bir ABD/ASD başkanı, ilgili dekanların görüşleri alınarak, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır.

(4) İkinci lisansüstü öğretim programları, sadece tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve sanatta yeterlik eğitimi yapılamaz.

(5) Doktora programları, yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ABD/ASD kurulu önerisi Enstitü Kurulunun ve Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(6) Kurumların/kuruluşların uzman kadrolarını oluşturmaya yönelik olarak, ilgili kurum, kuruluş ve Üniversite arasında eğitim veya işbirliği protokolü imzalanması halinde, bu kurum veya kuruluşta çalışan lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans programlarına, yüksek lisans diplomasına sahip adayların doktora programlarına kabulünde 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine veya ilgili diğer mevzuata aykırı olmaması şartı ile eğitim veya işbirliği protokolünde belirlenen koşullar geçerlidir.

(7) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 7 – (1) ABD/ASD Başkanları, ABD/ASD kurulunun görüşünü, mevcut öğretim üyesi ile üzerlerindeki öğrenci yükünü ve araştırma olanaklarını dikkate alarak öğrenci kontenjanlarını enstitüye önerir. Önerilen kontenjanlar EYK kararı ile kesinleşir. Enstitü, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programları, Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan edilmek üzere Rektörlüğe sunar. Her yarıyıl başlamadan önce yılda bir veya iki defa ilan verilebilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü

MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler,

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği/tanınması kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

b) Doktora ve sanatta yeterlik programına başvuranlardan ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak,

c) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için ALES’ten 55.00, veya GRE’den 149, veya GMAT’tan 450 puan almış olmak,

ç) EYK tarafından ilgili program için belirlenen diğer şartları yerine getirmek,

kaydıyla ilgili ABD/ASD kurulunun görüşü ve EYK kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilirler.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularında doktora programına başvuracak adaylar için noter onaylı tezli yüksek lisans, bütünleşik doktora programına başvuracak adaylar için noter onaylı lisans mezuniyet belgeleri (Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği/tanınması belgesi) ile not dökümlerinin aslı veya noter onaylı suretini ve noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmeleri ve lisansüstü programları izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili Bölümleri veya üniversitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.

(3) Başvurularda ve kesin kayıtta aşağıdaki belgeler istenir:

a) Enstitüden alınacak başvuru dilekçesi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesi noter onaylı sureti (noter onaylı Türkçe’ye tercüme edilmiş),

c) Not döküm belgesi noter onaylı sureti (noter onaylı Türkçe’ye tercüme edilmiş),

ç) Yabanci dil belgesi noter onaylı sureti (tezsiz yüksek lisans öğrencileri hariç),

d) Pasaport onaylı fotokopisi (başvuruda),

e) Doktora öğrencileri için yabancı dil belgesi noter onaylı sureti,

f) Türkçe yeterlik belgesi onaylı sureti,

g) ALES’ten 55.00, veya GRE’den 149, veya GMAT’tan 450 (tezli yüksek lisans ve doktora programı için) puanı gösterir belge,

ğ) Kimlik bilgilerini gösteren belge,

h) Fotoğraf (6 adet),

ı) Ödeme belgesi (kesin kayıtta),

i) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter onaylı sureti (kesin kayıtta),

j) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi (kesin kayıtta).

Akademik yıl

MADDE 9 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık güz ve bahar dönemlerinden oluşur. Lisansüstü programlarda yaz dönemi de açılabilir. Yaz dönemi ile ilgili esaslar Senatoca belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir. Ancak programdaki bir dersten başarılı sayılabilmek için sınav notunun en az CC (60.00) olması gerekir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür, ancak yüksek lisans/doktora programı not ortalamasında hesaba katılmaz.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin, başarılarını gösteren belgeleri, ilgili ABD/ASD kurulunca değerlendirilerek, intibakları yapılır ve kendileri için uygun bulunan bilimsel hazırlık programı enstitüye önerilir. EYK tarafından kabul edilen bilimsel hazırlık programı, ilgili ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık dersleri lisans ya da kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü derslerden oluşabilir.

(7) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, yüksek lisans/doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile yüksek lisans programı öğrencisi yüksek lisans, doktora programı öğrencisi ise doktora programından da dersler alabilir. Bu ders sayısı yüksek lisans programında üçten, doktora programında ise ikiden fazla olamaz. Öğrencinin yüksek lisans programlarından bilimsel hazırlık amacı dışında almış olduğu lisansüstü derslerin programa saydırma işlemleri ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile gerçekleştirilir.

(8) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esastır. Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, bilimsel hazırlık programı içinde almış oldukları yüksek lisans/doktora derslerini başarmış olsa dahi başvurduğu yüksek lisans/doktora programına başlayamaz. Başarısız olunan bir bilimsel hazırlık dersi, bilimsel hazırlık dönemi için öngörülen en fazla iki yarıyıllık süre içinde en fazla bir kere tekrar edilebilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yurtiçi yükseköğretim kurumundan veya Yükseköğretim Kurulundan denkliğini almış olmak şartıyla yurtdışı yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili ABD/ASD başkanı ile dersi verecek öğretim üyesinin onayı ve EYK kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler başvurdukları dönem içinde, sadece kayıtlı lisansüstü öğrencileri için açılan lisansüstü derslere kayıt yaptırabilirler.

(2) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz; ancak asıl öğrenciler gibi, dersi aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık dönemi öğrencileri kayıtlı oldukları programlarda özel öğrenci olarak ders alamazlar.

(5) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak, istemeleri durumunda, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik statüleri belirtilir.

(6) Özel öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.

(7) Başvurular, mezuniyet veya öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ders kayıt formu ile birlikte, akademik takvimdeki ders ekleme çıkarma haftasını izleyen ilk bir hafta içinde Enstitüye yapılır.

(8) Özel öğrenciler, asil öğrenci olmaya hak kazandıklarında, özel öğrenci statüsünde alınmış ve doktora programı için (AA), (BA), (BB) veya (CB) notlarıyla, tezli/tezsiz yüksek lisans programı (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) ile başarılı olduğu dersler üzerinden üç yıl geçmemiş olmak kaydı ile ABD/ASD kurulu ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir ve bu dersler genel not ortalaması hesabına katılır.

(9) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü programda verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş ve değişim programları yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü aşağıdaki şekilde yapılır.

a) ABD/ASD’lerin ilan edilen yatay geçiş kontenjanlarına, Üniversitenin aynı veya başka enstitülerine bağlı ana bilim dalları veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan ve disiplin cezası almamış öğrenciler başvurabilirler. Başvuracak adayların bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programlara başvuru ve öğrenci kabulü ile kontenjan ilanındaki koşulları sağlamış olması gerekir.

b) Yabancı dil hazırlık aşamasındaki öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

c) Yatay geçiş kontenjanları, ABD/ASD kurulu kararı ile belirlenerek enstitüye bildirilir. Kontenjanlar, enstitü tarafından lisansüstü kontenjan ilanı ile duyurulur. Başvurular, her yarıyılın kontenjan ilanında belirtilen süre içinde enstitü tarafından kabul edilir. Enstitü, koşulları sağlayan adayların başvurularını, görüşünü almak üzere ilgili ABD/ASD başkanlığına gönderir. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili ABD/ASD kurulu tarafından değerlendirilir. Adayın kabul edilip edilmeyeceği, edilecekse adayın aldığı derslerin başvurduğu programdaki dersler ile eşdeğerliliği yapılarak hangilerinin hangi derslere karşılık olarak kabul edileceği ve bilimsel hazırlık programı gerekli görülüyorsa bir bilimsel hazırlık programı enstitüye önerilir. Ders eşdeğerliliği yapılırken, başvurulan programdaki zorunlu derslerin içerikleri ile eşdeğer sayılacak derslerin içeriklerinin birbirleri ile en az yüzde 70 örtüşmeleri zorunludur. Seçmeli dersler için yapılacak eşdeğerlilikte bu şart aranmaz. Eşdeğerliliği kabul edilecek dersler arasında kredi eksikliği varsa, 1 krediye kadar bu eksiklik kabul edilebilir. ABD Kurulu, gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği program için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili EYK kararı ile kesinleşir.

ç) Yatay geçiş istemi kabul edilen öğrencinin, daha önce kayıtlı bulunduğu enstitüde geçirdiği süre azami öğrenim süresinden sayılarak başvurdukları yarıyıla kaydı, akademik takvimde o dönem için öngörülen ders kayıt süreleri içerisinde yapılır. Başvuruları EYK tarafından kabul edilen adaylar, kayıtlarını başvurdukları yarıyılda yaptırmadıkları takdirde haklarını kaybederler.

d) Doktora programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerden başvuru tarihine kadar doktora yeterlik sınavına girmiş ve başarmış olanlar, ilgili ABD/ASD başkanlığının önermesi halinde, EYK kararı ile tekrar sınava alınabilirler.

e) Yatay geçiş başvurularında aşağıdaki belgeler istenir:

1) Yatay geçiş gerekçesini belirten dilekçe,

2) Lisansüstü öğrenci belgesi (son 30 gün içinde alınmış),

3) Kayıtlı olduğu lisansüstü programda almış olduğu dersleri, kredi saatleri ve başarı notlarını içeren not durum belgesi (aslı veya onaylı örneği),

4) Not durum belgesindeki derslerin içerikleri (öğrenim görülen enstitüden onaylı),

5) Disiplin cezası almadığını gösterir belge (aslı veya onaylı örneği),

6) Lisans ve/veya yüksek lisans diploması ya da mezuniyet belgesi (onaylı örneği),

7) Yabancı dil başarı belgesi (doktora programı için),

8) ALES belgesi (doktora ve tezli yüksek lisans programlar için),

9) Nüfus cüzdan fotokopisi,

10) Fotoğraf (4 adet),

11) Askerlik durum belgesi (erkek öğrenci adayları için).

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü derslerin AKTS’leri ile bunların denkliği, ABD/ASD kurulunun teklifi ve EYK’nin kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılır.

Öğretim dili

MADDE 13 – (1) Enstitü programlarında öğretim dili Türkçe ve İngilizce olabilir. Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli programlarda belirlenen dersler İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinde verilebilir. Sınavlar ve seminerler burada belirtilen dillerden birinde yapılabilir ve tezler de yazılabilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartlara sahip olmaları koşulu aranır.

(3) Yabancı dilde eğitim yapılan ana bilim dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde, Enstitü Kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda adayların ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavlarından yüksek lisans programları için en az 55, doktora programı için en az 65 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

(4) Tez çalışmasını belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, öğretimi tümüyle yabancı dilde yürütülen programlarda, tezini ilgili yabancı dilde yazmak ve jüri önünde o dilde savunmak zorundadır.

Derslerin açılması ve yürütülmesi

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlarda ilk kez açılacak dersler ile ders değişiklikleri (ders iptali, ders kredi değişikliği, ders kodu ve benzeri) ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Bir programın derslerinin toplam kredi miktarının en fazla yarısı kadar zorunlu ders belirlenebilir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri veya ilgili ABD/ASD’de yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda doktora/sanatta yeterlik diplomasına sahip öğretim görevlileri tarafından verilir. Gerekli görüldüğünde, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile diğer ABD/ASD’deki veya farklı yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyelerine de ders verdirilebilir.

(3) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre yapılır.

(4) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü derslerin AKTS’leri ile bunların denkliği, ABD/ASD kurulunun teklifi ve EYK’nin kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılır.

(5) Derslerin AKTS’leri, öğrencinin bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Tez danışmanı atanması ve danışman değişikliği

MADDE 15 – (1) 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkeleri gereğince tez danışmanı, öğrencinin alacağı dersleri belirlemek, devam ve başarı durumunu izlemek, yönetim ile ilişkilerinde aracı olmak, bilim etiği ve ahlaki konularda yol gösterici olmak ve gerekli durumlarda öğrenciyi uyarmak ve benzeri görevler ile yükümlüdür. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.

(2) Enstitü, ABD/ASD'lerin tezli yüksek lisans ve programlarına kesin kayıt yaptırmış öğrenciler için, öğrencinin çalışmak istediği konu ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını dikkate alarak, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl boyunca herhangi bir lisans programında ders vermiş olan bir öğretim üyesini öğrencinin tez danışmanı olarak atar. Belirlenen niteliğe sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, ABD/ASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez dönemine gelen öğrencinin danışmanı ile beraber belirlediği tez konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ABD/ASD kurulu kararı ile enstitüye önerilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı, danışmanın gerekçeli talebi, ABD/ASD kurulu kararı ile enstitüye önerilir, EYK kararı ile onaylanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili ABD/ASD başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(4) Enstitü ABD/ASD'lerin doktora programlarına kesin kayıt yaptırmış öğrenciler için, öğrencinin çalışmak istediği konu ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan, en az dört yarıyıl herhangi bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olan ve en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş bir öğretim üyesini öğrencinin tez danışmanı olarak atar. Belirlenen niteliğe sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, ABD/ASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı, danışmanın gerekçeli talebi, ABD/ASD kurulu kararı ile enstitüye önerilir, EYK kararı ile onaylanır.

(5) Sanatta yeterlik programında ASD başkanlığı, kesin kayıt yaptırmış öğrenciler için, öğrencinin çalışmak istediği konu ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için kendi üniversite kadrosunda bulunan bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir; bu öneri EYK kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, en az dört yarıyıl herhangi bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş ve başarıyla tamamlanmış sanat dalı ile ilgili en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. Belirlenen niteliğe sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, ABD/ASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı, danışmanın gerekçeli talebi, ABD/ASD kurulu kararı ile enstitüye önerilir, EYK kararı ile onaylanır.

(6) Danışman atanıncaya kadar, danışmanlık görevini ABD/ASD başkanı veya program koordinatörü/başkanı yürütür. Öğrenci, her yarıyıl başında alacağı dersleri danışmanı, danışmanı atanmadığı takdirde danışmanlık görevini yürüten başkan veya koordinatör ile birlikte belirler.

(7) Yüksek lisans programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için en az iki yarıyıl boyunca herhangi bir lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(8) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve en az dört yarıyıl herhangi bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(9) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen lisansüstü tez danışmanlığı üst sınırı 12'dir. Bir öğrenciye tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(10) Gerekli durumlarda öğrenci veya danışmanın talebi doğrultusunda gerekçeli ABD/ASD kurulu kararına dayanarak EYK danışman değişikliği yapabilir. Ancak önceki danışmanın yazılı oluru olmaksızın yeni danışman tarafından öğrenciye aynı konuda lisansüstü tez çalışması yaptırılamaz.

(11) Lisansüstü araştırmanın ya da çalışmanın niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile Üniversiteden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan aynı veya farklı bir ABD/ASD’den ikinci bir danışman atanabilir. İkinci danışmanlar, üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir. İkinci danışman ataması sadece öğrencinin tez aşamasında olması durumunda yapılır.

(12) İstifa eden, ilişiği kesilen, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak, ilişiği kesilen tez danışmanları hariç tezini bitirme aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde üç aya kadar EYK kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(13) EYK, ABD başkanlığı tarafından süresi içerisinde tez danışmanı teklifi yapılmaması halinde ilgili ABD’deki  öğretim üyelerinden bir tez danışmanı atar.

Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Mazereti nedeniyle, kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptıramayan öğrenci, kayıtların bitimini izleyen yedi gün içinde mazeretlerini yazılı olarak enstitüye bildirmeleri ve EYK onayı ile kaydını yaptırabilir. Kayıt süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıtlı olmadığı bu süre azami öğrenim süresine sayılır.

(2) Kaydını yenilemeyenlere öğrenci belgesi, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Ders kayıtları ve ders ekleme/çıkarma

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, derslerini seçmek ve danışmanlarının onayı ile dönem kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencilerin dönem kayıtlarını bizzat yaptırmaları gerekir. Açılması halinde, isteğe bağlı yaz döneminde sadece ders alma talebinde bulunan öğrencilerin kayıt yaptırması gerekir.

(2) Güz, bahar ve zorunlu yaz dönemi ders kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler derslerin başlamasından itibaren akademik takvimde belirtilen süre içinde, yalnız mazeretlerinin kabulü halinde, açılmış olan derslere kayıtlarını yaptırabilirler. Daha önce kayıt yaptırılmış bir dersi veya dersleri bırakma ise sadece akademik takvimde belirtilen süre içinde mümkündür. Bu süreçte öğrenciler ders kayıtlarını danışmanın onayını alarak bizzat yapmak zorundadır.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(4) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde, danışman onayı ile ders alarak ilgili programa kayıt yaptıran öğrenciler, ilgili akademik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma günlerinde danışmanının uygun görüşünü alarak, dersler ekleyebilir ya da aldıkları bazı dersleri çıkarabilirler.

Programlar, derslere devam zorunluluğu, sınavlar ve sınavların değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) ABD/ASD’deki lisansüstü öğretim planları, Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili Enstitü Kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili ABD/ASD kurulunun önerileri üzerine EYK tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur. Alınan ders öğrencinin ders yüküne ve kredisine sayılır.

(5) Tez danışmanı atanıncaya kadar, ilgili ABD Başkanı veya program koordinatörü/ başkanı akademik danışmanlık görevini yürütür. Akademik danışmanın görevi, öğrencinin akademik gelişimini izlemek, ders kayıt, ekleme ve bırakma işlemlerinde rehberlik etmektir. Akademik danışman öğrencinin her yarıyılda alabileceği dersleri, bu Yönetmeliğe ve ilgili yüksek lisans programına uygun olarak belirler.

(6) ABD/ASD başkanlıklarının önerisi, Enstitü Kurulunun kabulü ve senatonun onayı ile öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak yapılır.

(8) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu vardır. Öğrenci, derslerin en az % 70'ine devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devam durumu, ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir ve öğrencinin başarısının değerlendirilmesinde dikkate alınır.

(9) Bir yarıyılda her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı en az % 50 olup bu oran % 60’ı geçemez. Araştırma ve inceleme ödevleri de ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir. Derslerin sınavları yazılı, sözlü veya uygulamalı olabilir. Öğretim üyesinin ders planında belirtmesi kaydıyla, ara sınav ve/veya dönem sonu sınavı yerine, dersin niteliğine göre, öğrenciye proje/dönem içi çalışması ve benzeri yaptırılabilir. Öğretim üyesi, yine ders planında belirtmek kaydıyla ara sınavın yanı sıra dönem ödevi veya projesi gibi çalışmalar yaptırabilir. Bu çalışmaların başarı notuna etkisi en fazla % 20 oranında olabilir. Ders başarı ölçme yöntemleri ve bunların başarı notuna katkısı öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğrencilere ders başlamadan önce ilan edilir.

(10) Sınava giremeyen ve mazeretini belirten bir dilekçe ile mazeretine ilişkin belgeyi enstitüye sunan ve EYK tarafından mazereti kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret dilekçesinin mazeretin bitiminden sonraki 3 gün içinde enstitüye verilmesi zorunludur. Düzenlenecek mazeret sınavı, on beş gün içerisinde yapılır. Bu durumda öğretim üyesi tarafından ilgili ders için (I) (Eksik) notu verilir. Mazereti kabul edilerek sınav hakkı verilen öğrencinin sınava girmemesi durumunda tekrar mazeret sınav hakkı verilmez.

(11) Öğretim üyeleri, ilgili birimlerin onayını almadan dönem sonu sınavının zamanını ve tarihini değiştiremez.

(12) Ders planları, değerlendirme not listesi, sınav evrakları ile cevap anahtarları ve yoklama listeleri, ilgili dönemin bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde dersin öğretim üyesi tarafından tutanak ile enstitü müdürlüğüne teslim edilir. Bu evraklar, Senato tarafından belirlenen süreyle Üniversite arşivinde saklanır ve bu sürenin sonunda usulüne uygun olarak imha edilir.

(13) Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin kredisi ile aldığı notun katsayısının çarpımı ile elde edilir. Dönem not ortalaması (DNO) hesabında; ilgili dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam puanı alınan derslerin kredi toplamına bölünür. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren kayıt yaptırdığı derslerin tümü dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonra ilk iki hanesi gösterilir. GNO hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler not durum belgesinde gösterilir.

(14) Öğretim üyeleri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde verilen notlar öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra, öğrenci bilgi sistemi üzerinden açıklanır. Üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri süresince aldıkları dersler, notları ve akademik başarıları not durum belgesi üzerinde gösterilir ve öğrencinin talebi üzerine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenir.

(15) Sınav sonuçları maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilemez. Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci itirazını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ABD/ASD başkanlığına iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Ayrıca maddi hata yaptığını kendisi fark eden öğretim elemanının başvurusu üzerine EYK tarafından durum karara bağlanır.

(16) Belli bir dönemde yer alan tüm maddi hataların en geç izleyen dönemin kayıt süresi başlamadan düzeltilmiş olması gerekir.

(17) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına, geçerli ve belgelenebilir bir mazereti olmadığı takdirde, ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Aksi halde başarısız sayılır. Ayrıca, bir dersten başarılı sayılabilmek için sınav notunun, yüksek lisans düzeyinde 100.00 tam puan üzerinden en az 70.00  (CC), doktora düzeyinde 100.00 tam puan üzerinden en az 75.00  (CB) olması gerekir. Notların harf karşılıkları ve katsayıları ondokuzuncu fıkrada gösterilmektedir. Kredisiz derslerde (seminer ve dönem projesi gibi) başarı durumu başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilir.

(18) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, derse devam, derse katılım, dönem içi sınav ve/veya çalışmaları ile dönem sonu sınavı ve/veya proje çalışması sonuçlarına göre ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Dersler, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Dersin ne şekilde değerlendirileceği değerlendirme ölçütlerinin ağırlığının ne olacağı dönem başında ilgili öğretim üyeleri tarafından ders planında belirtilir ve Öğrenci Bilgi Sisteminde (ÖBS) yayınlanır.

(19) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Not             Harf Notu        Katsayı

90-100            AA                4.00

85-89               BA                3.50

80-84               BB                3.00

75-79               CB                2.50

70-74               CC                2.00

60-69               DC                1.50

50-59              DD                1.00

40-49               FD                0.50

0-39                 FF                0.00

(20) Diğer harf notlarının anlamları aşağıdaki gibidir;

a) I (Eksik) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Müdürlüğünce ilanı tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, öğrencinin gerekçeli dilekçe ve belgelerle başvurusu, öğretim elemanının önerisi ve ABD/ASD başkanlığının kabulü üzerine ilgili EYK’nin onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) NA (Devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür. Bir dersten devamsız olan öğrenci o dersin dönem sonu sınavına giremez.

c) NI (Not ortalamasına katılmayan) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programın derslerine sayılmaz.

ç) P (Başarılı devam) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Öğrencinin tez çalışmalarını başarıyla tamamlaması ve EYK hakkında mezuniyet kararı alınması durumunda P notu S notu ile değiştirilir.

d) S (Yeterli) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir.

e) U (Yetersiz) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

f) (NI), (P), (S) ve (U) notları ortalama hesaplarına katılmaz.

(21) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliği ve notların intibakı, ilgili ABD/ASD kurulu kararı ile EYK tarafından yapılır.

(22) Yarıyıl sonu ders notları akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde öğrencilere ilan edilir.

(23) Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına da giremezler. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen, ancak bu sınava girme hakkını kazanan veya girip başarısız olan ya da başarılı olduğu bir dersin notunu yükseltmek isteyen öğrencilere akademik takvimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.

(24) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(25) Tamamlanmış herhangi bir programda alınan hiçbir ders, başka bir programda yeniden saydırılamaz.

İzinli sayılma, kayıt sildirme

MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerle, Enstitüye kayıtlı öğrenciler, mazeretlerini belgelemeleri şartıyla EYK’nin kararı ile izinli sayılabilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine dâhil edilmez. Başvuruların işleme konulabilmesi için aşağıda belirtilen durumlardan birinin olması gerekir:

a) Öğrencinin yarıyıl izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan sağlık kuruluşları tarafından belgelenmiş sağlıkla ilgili raporunun bulunması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle Yükseköğretim Kurulu kararı ile öğrenime ara verilmesi,

c) Mahallin en yüksek mülki amirince veya yetkili bir amir ya da kurulca verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derece yakınlarının ağır hastalığı veya ölümü nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

d) Hüküm içeriği ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya bu sıfatın kalkmasını gerektirmeyen mahkûmiyet durumu,

e) Öğrencinin herhangi bir nedenle askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

f) EYK’nin geçerli kabul edeceği diğer nedenler.

(2) Ani hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kendi isteği dışında kaldırılması gibi beklenmedik nedenler dışında izinle ilgili başvuruların, akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılması zorunludur.

(3) Başvurular akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili ABD/ASD başkanlığına yapılır. İlgili ABD/ASD, mazeretleri değerlendirerek ABD/ASD kurul kararıyla birlikte Enstitü Müdürlüğüne iletir. Öğrenci, EYK’nin kararı ile en fazla iki yarıyıl izinli sayılabilir. Başvuruların değerlendirilebilmesi için öğrencinin kayıt yenilemesi şartı aranır. İzni onaylanan öğrencinin ilgili dönemde almış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür.

(4) İzin almış olan öğrenciler izinlerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.

(5) Aşağıdaki durumlarda EYK kararı ile öğrencinin kaydı silinir ve Enstitü ile ilişiği kesilir:

a) İlgili disiplin yönetmeliği hükümlerine göre çıkarma cezası almış olması,

b) Öğrencinin kendi isteği üzerine yazılı olarak kaydının silinmesini istemiş olması,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen nedenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının kapsamı

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan, lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanların ve mezuniyet koşullarını tamamlamış olup, mezuniyet işlemleri devam edenlerden bu durumlarını belgeleyenlerin başvurabileceği bir programdır.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme, sanat alanında sanat yapıtlarını yorumlama, değerlendirme ve üretme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları

MADDE 22 – (1) Mezun durumunda olan veya mezuniyet koşullarını tamamlamış olup, mezuniyet işlemleri devam edenlerden bu durumlarını belgeleyen T.C. ve KKTC vatandaşları ile yabancı uyruklu adaylar tezli yüksek lisans programlarına başvurabilir.

(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olması gerekir. Mezuniyet koşullarını tamamlamış olup, mezuniyet işlemleri devam edenlerin bu durumlarını belgelemeleri gerekir.

b) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi almış olmaları gerekir.

c) Adayların geçerli olan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55.00 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler de geçerlidir. Ancak Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve konservatuvarın ilgili ABD/ASD’ye öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. ALES puanları üç yıl süre ile geçerlidir. Adaylar ALES puanı yerine GRE, GMAT ve benzeri eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler. Eşdeğer uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlik süresidir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

ç) Yabancı dil ağırlıklı yürütülen yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, adayların ÖSYM tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

d) Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir. Adayların 8 inci maddede belirtilen diğer şartlara da sahip olmaları koşulu aranır.

e) İlgili ABD/ASD kurulu gerekli görmesi halinde adaylardan portfolyo, niyet mektubu, referans mektubu veya yabancı dil belgesi gibi ek belgeler talep edebilir. Başvuru için gerekli ek belgeler, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile onaylanarak ilan edilir.

f) Aynı anda tezsiz yüksek lisans programı hariç birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Giriş sınavı

MADDE 23 – (1) Başvuruların değerlendirilmesinde, başvuru duyurusunda belirtilmek kaydı ile, sadece yazılı sınav, sadece mülakat veya her ikisi birden yapılabilir ya da sadece belgeler üzerinden de değerlendirilme yapılarak adaylar programa kaydedilebilir. Adayların değerlendirilmesinde, lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür. Aday sadece yazılı bilimsel sınava veya mülakata alınırsa değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Mülakat ve yazılı bilimsel sınav bir arada gerçekleştirilirse sınavların aritmetik ortalaması alınır. Her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, ilgili puan türünde ALES puanının % 50’si, bilimsel değerlendirme/mülakat sonucunun % 25’i, eğer mülakat ya da bilimsel sınav yapılmayacak ise lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si, ilgili puan türünde ALES puanının %50’si esas alınarak tezli yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. Adaylar, ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilebilir.

(2) Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programlara başvurularda, lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür. Aday sadece yazılı bilimsel sınava veya mülakata alınırsa değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Mülakat ve yazılı bilimsel sınav bir arada gerçekleştirilirse sınavların aritmetik ortalamaları alınır. Her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, yetenek sınavı sonucunun % 50’si, mülakat veya portfolyo incelemesi sonucunun % 25’i alınarak tezli yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. Mülakat yapılmadığı durumlarda ise lisans mezuniyet not ortalamasına göre başarı sıralaması yapılır. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilebilir.

(3) ABD/ASD başkanları, bilimsel sınavı ve gerektiğinde mülakatı yapmak veya sadece belge üzerinden öğrenci kaydı yapılacağı durumlarda, belgeleri değerlendirmek üzere, ABD/ASD kurulunun görüşünü dikkate alarak, ilgili ABD/ASD’de görev yapan üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir jüriyi Enstitüye önerir. Jüri EYK kararı ile kesinleşir. İlgili ABD/ASD’de yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa, en az bir asıl ve bir yedek jüri üyesi ilgili ABD/ASD’den olmak koşulu ile diğer üyeler ABD/ASD’nin alanına yakın bir ABD/ASD’den seçilebilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir üyeyi başkan seçer. ABD/ASD başkanlıkları bilimsel sınavı ve gerektiğinde yapılan mülakat sonuçlarını, izleyen iki gün içinde Enstitü Müdürlüğüne iletirler.

Kayıt

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Üniversiteye kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

(2) Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir ve gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kayıt yaptıran adaylar hakkında kanuni işlem yapılır.

Öğrenim süresi ve dersler

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın normal öğrenim süresi  dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Mezuniyet koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, danışmanının ve ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile mezuniyet koşullarını tamamladığı tarihten itibaren mezun olabilirler.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden kredisine sayılmak üzere seçilebilir.

(5) Tezli yüksek lisans programı, ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

(6) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin haftada 3 teorik saat olacak şekilde, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders almaları zorunludur.

(7) Öğrenci, Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil danışman ve ABD/ASD başkanlığının onayıyla en fazla iki ders; diğer yükseköğretim kurumlarından ise danışmanın ve ABD/ASD başkanlığının onay ve EYK kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil en fazla iki ders alabilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir.

(8) Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce, tamamlanmamış başka bir programdan almış olduğu (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) ile başarılı olduğu ve üzerinden üç yıl geçmemiş olan en fazla üç dersi, öğrencinin talebi, danışmanın onayı ve ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir.

(9) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun 100.00 tam puan üzerinden en az 70.00  (CC) puan olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, ilgili öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez çalışmasının birden fazla dönem devam etmesi durumunda, her dönem sonunda tez danışmanı tarafından P notu verilerek tez çalışması devam ettirilir.

(10) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri azami ders alma süresi içinde tekrarlamak zorundadır. Ancak tekrarlanan ders seçmeli ise ana bilim dalınca eşdeğerliği kabul edilen başka bir seçmeli ders alabilir. Başarısız olunan ve takip eden dönemlerde açılamayan zorunlu derslerin yerine, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile başka bir ders başarısız olunan zorunlu ders yerine alınabilir. Bu uygulama, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren zorunlu ders için geçerli değildir.

(11) Tezli örgün yüksek lisans programı öğrencileri, uzaktan öğretim programlarından ders alamazlar.

(12) Tezli yüksek lisans programına devam edenler, 12 nci madde hükümlerine göre tezsiz yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek ve yatay geçiş kontenjanın olması kaydıyla ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi, EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezli yüksek lisans programında alınan dersler, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Tez önerisi ve tezin sonuçlanması

MADDE 26 – (1) Öğrencinin danışmanı ile birlikte hazırladığı tez önerisi, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir. Hazırlanan tez önerisi, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tez önerisine ilişkin değişiklikler, ABD/ASD kurulu önerisi ve EYK kararı ile yapılır. Tez başlığına ilişkin değişiklikler, tez savunma sınav jürisinin veya ABD/ASD kurulunun önerileri ve EYK kararı ile yapılır. Tez önerisi EYK kararı ile kabul edilmiş olan öğrenciler, bu kabul tarihinden itibaren en erken 3 ay sonra tez savunma sınavına girebilirler.

(2) Öğrenci tezini, ilgili enstitülerin Senato tarafından kabul edilen tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve belirlenen tarihte jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir. İntihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen “benzerlik oranı”, değerlendirme “alıntılar hariç” ve “benzer kelime sayısı 10 adet” olarak yapıldığında en fazla %10, “alıntılar dâhil” ve “benzer kelime sayısı 10 adet” olarak yapılıyorsa % 30'u geçtiği durumda tezde intihal olduğu kabul edilir. Danışman, benzerlik konusunda öğrenciyi önceden uyarır ve tezin benzerlik/intihal uygulamasına uygun şekilde yazılmasını sağlar.

(3) Tez jürisi, savunma sınavından en az 30 gün önce uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak, ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden biri kurum dışından atanır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyelerinden herhangi birinin sınava katılmaması halinde sınav, yedek üyenin katılımı ile yapılır. Başka kurumdan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda aynı konumda yedek üye sınav için davet edilir. Zorunlu hallerde tez sınavına katılamayan jüri üyeleri yerine, yeni jüri üyeleri atanabilir.

(4) Tez savunma sınavı yüz yüze veya uzaktan erişim teknolojileri desteği ile sanal ortamda yapılabilir. Ancak belgelerde ıslak veya elektronik imza şartı aranır.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15 gün ve en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda EYK resen yeni bir jüri belirler. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün ilgili enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. EYK’ye mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu EYK tarafından tespit edilir ve dokuzuncu fıkradaki hükümler uygulanır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı bir oturum yaparak tez hakkında jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması halinde kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 27 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan, yüksek lisans tezinin ilgili enstitü tarafından istenilen sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden, tezi şekil yönünden uygun bulunan ve diğer koşulları da sağlayan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ABD/ASD Programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(4) Diplomasını kaybeden öğrenciye ikinci ve son kez yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

(5) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının kapsamı

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanların ve mezuniyet koşullarını tamamlamış olup, mezuniyet işlemleri devam edenlerden bu durumlarını belgeleyenlerin başvurabileceği bir programdır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan öğretim yoluyla veya ikinci lisansüstü öğretim olarak da yürütülebilir.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları

MADDE 30 – (1) Mezun durumunda olan veya mezuniyet koşullarını tamamlamış olup, mezuniyet işlemleri devam edenlerden bu durumlarını belgeleyen T.C. ve KKTC vatandaşları ile yabancı uyruklu adaylar tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilir.

(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olması gerekir. Mezuniyet koşullarını tamamlamış olup, mezuniyet işlemleri devam edenlerin bu durumlarını belgelemeleri gerekir.

b) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi almış olmaları gerekir.

c) Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili Bölümleri veya üniversitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir. Adayların 8 inci maddede belirtilen diğer şartlara da sahip olmaları koşulu aranır.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları, ilgili ABD/ASD kurulu önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri en çok iki programa başvurabilirler.

(6) Ana bilim dalları, gerektiğinde başvurulan puan türünde 55.00 puandan az olmamak şartıyla ALES puan şartı belirleyebilirler.

Programa yerleştirme

MADDE 31 – (1) Programa başvuranların sayısının ilan edilen kontenjanın üzerinde olduğu durumlarda, başvurular lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye alınır. Adaylar, lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak ilgili ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak yerleştirilirler. Her program için, kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilir. Kontenjan uygulanmadığı durumlarda başvurular belgeler üzerinden değerlendirilerek adayların programa yerleştirilmesine karar verilir.

Kayıt

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Üniversiteye kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler puan sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

(2) Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir ve gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kayıt yaptıran adaylar hakkında kanuni işlem yapılır.

Öğrenim süresi ve dersler

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın normal öğrenim süresi  en az iki yarıyıl olup, program en çok üç yarıyılda tamamlanır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

 (2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden kredisine sayılmak üzere seçilebilir.

(3) Öğrenci, Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden danışman ve ABD/ASD başkanlığının onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve ABD/ASD başkanlığının onayı ve EYK kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil en fazla dört ders alabilir. Başka programlardan alınacak derslerin toplamı hiçbir şekilde dördü geçemez. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir.

(4) Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce tamamlanmamış başka bir programdan almış olduğu (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) ile başarılı olduğu ve üzerinden üç yıl geçmemiş olan en fazla üç dersi, öğrencinin talebi, danışmanın onayı ve ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir.

(5) Disiplinlerarası programlarda öğrenciye kayıtlı olduğu program dışındaki bir programdan veya enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve ABD/ASD başkanlığının önerisi, EYK kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil en fazla dört ders aldırılabilir.

(6) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100.00 tam puan üzerinden en az 70.00 (CC) puan olması gerekir. Dönem projesi dersi kredisiz olup bu dersi alan öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(7) Öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda, ilgili enstitülerin Senato tarafından kabul edilen tez yazım esaslarına göre yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(8) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri azami ders alma süresi içinde tekrarlamak zorundadır. Ancak, ders seçmeli ise anabilim dalınca eşdeğerliği kabul edilen başka bir seçmeli dersi alabilir. Başarısız olunan ve takip eden dönemlerde açılamayan zorunlu derslerin yerine, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile başka bir ders başarısız olunan zorunlu ders yerine alınabilir. Bu uygulama, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren zorunlu ders için geçerli değildir.

(9) Tezsiz örgün yüksek lisans programı öğrencileri, uzaktan öğretim programlarından ders alamazlar.

(10) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, 12 nci madde hükümlerine göre tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek ve yatay geçiş kontenjanın olması kaydıyla ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi, EYK kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ABD/ASD kurulunun önerisi, EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(11) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin haftada 3 teorik saat olacak şekilde, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders almaları zorunludur.

(12) Öğrenciler aldıkları dersleri üç yarıyıl içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süre içinde derslerini tamamlamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir.

Diploma

MADDE 34 – (1) Alınması gereken kredili derslerini ve dönem projesini tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Diplomanın kaybolması halinde ikinci ve son kez yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu ABD/ASD’deki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının kapsamı

MADDE 35 – (1) Doktora programı; bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların, yurt dışında lisans veya tezli yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanların başvurabileceği bir programdır.

Doktora programının amacı

MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen şartları sağlayan T.C. ve KKTC vatandaşları ile yabancı uyruklu adaylar, doktora programlarına başvurabilirler.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(4) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55.00 puandan az olmamak koşuluyla enstitü tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi almış olmaları gerekir.

ç) Adayların geçerli olan ALES’ten başvurdukları programın puan türünde tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvurularda en az 55.00, lisans derecesi ile doktora programına başvurularda başvurduğu programın puan türünde en az 80.00 ALES puanına sahip olmaları gerekir. ALES puanları üç yıl süre ile geçerlidir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuran öğrencinin lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puanı olması gerekir. ABD/ASD kurulunun önerisi, EYK onayı ile bu puan yükseltilebilir.

d) Doktora programlarına kabulde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler de geçerlidir.

e) Adaylar ALES puanı yerine GRE, GMAT ve benzeri eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler. ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlik süresidir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

f) Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve konservatuvarın ilgili ABD/ASD’lerine öğrenci kabulünde ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

g) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu puanların yasal geçerlilik süresi göz önünde bulundurulur.

ğ) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler de geçerlidir.

h) Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir. Adayların 8 inci maddede belirtilen diğer şartlara da sahip olmaları koşulu aranır.

Giriş sınavı

MADDE 38 – (1) Başvuruların değerlendirilmesinde, başvuru duyurusunda belirtilmek kaydı ile sadece yazılı sınav, sadece mülakat veya her ikisi birden yapılabilir ya da sadece belgeler üzerinden de değerlendirilme yapılarak adaylar programa kaydedilebilir. Başvurularda, lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100.00 tam puan üzerinden yazılı olarak yapılacak bilimsel sınav ile ABD/ASD tarafından istenildiği takdirde mülakat değerlendirmesi yapılır. Aday sadece yazılı sınava alınırsa değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Mülakat ve yazılı sınav bir arada gerçekleştirilirse sınavların aritmetik ortalaması hesaplanır. Lisans diploması ile başvuranlarda, lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için de yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u, her iki grup için de yabancı dil notunun %10’u, ilgili puan türünde ALES standart puanının %50’si, bilimsel değerlendirme/mülakat sonucunun %30’u, eğer mülakat ya da bilimsel sınav yapılmayacak ise lisans diploması ile başvuranlarda, lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için de yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u, her iki gurup için de yabancı dil notunun %20’si, ilgili puan türünde ALES standart puanının %50’si, esas alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

(2) Tıp Fakültesi mezunu olup, doğrudan doktora programına başlayan adaylar için; bilimsel sınav ile ABD/ASD tarafından istenildiği takdirde mülakat değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme sonucunda 100.00 tam puan üzerinden 60.00 ve üzerinde puan alanlar için mezuniyet not ortalamasının %25’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının veya temel tıp puanının %50’si, sınav sonucunun %25’i alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

(3) Adaylar, ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Doktora giriş puanları eşit olan adaylardan ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilebilir.

(4) ABD başkanları, bilimsel sınavı ve gerektiğinde mülakatı yapmak ve değerlendirmek üzere, ABD kurulunun görüşünü dikkate alarak, ilgili ABD’de görev yapan üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir jüriyi Enstitüye önerir. Jüri EYK kararı ile kesinleşir. İlgili ABD’de yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa, en az bir jüri üyesi ilgili ABD/ASD’den olmak koşulu ile diğer iki üye ABD/ASD’nin alanına yakın bir ABD’den seçilebilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir üyeyi başkan seçer. ABD başkanlıkları bilimsel sınavı ve gerektiğinde yapılan mülakat sonuçlarını, izleyen iki gün içinde Enstitü Müdürlüğüne iletirler.

Kayıt

MADDE 39 – (1) Doktora programlarına kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Üniversiteye kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

(2) Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir ve gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kayıt yaptıran adaylar hakkında kanuni işlem yapılır.

Öğrenim süresi ve dersler

MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın normal öğrenim süresi  sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için normal öğrenim süresi  on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(5) Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden danışman ve ABD başkanlığının onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve ABD başkanlığının onay ve EYK kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders alınabilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir.

(6) Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce tamamlanmamış başka bir programdan almış olduğu (AA), (BA), (BB) veya (CB) ile başarılı olduğu ve üzerinden üç yıl geçmemiş olan en fazla üç dersi, öğrencinin talebi, danışmanın onayı ve ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir.

(7) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora programı için gerekli olan toplam krediye sayılmaz.

(8) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100.00 tam puan üzerinden en az 65.00 (CB) puan olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, ilgili öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez çalışmasının birden fazla dönem devam etmesi durumunda, her dönem sonunda tez danışmanı tarafından P notu verilerek tez çalışması devam ettirilir. Diğer öğretim kurumlarından alınmış dersler için de aynı not şartı aranır.

(9) Doktora programına kayıtlı öğrencilerin haftada 3 teorik saat olacak şekilde, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders almaları zorunludur.

(10) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri azami ders alma süresi içinde tekrarlamak zorundadır. Ancak, ders seçmeli ise ana bilim dalınca eşdeğerliği kabul edilen başka bir seçmeli dersi alabilirler. Başarısız olunan ve takip eden dönemlerde açılamayan zorunlu derslerin yerine, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile başka bir ders başarısız olunan zorunlu ders yerine alınabilir. Bu uygulama, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren zorunlu ders için geçerli değildir.

(11) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi sırasında almış oldukları dersleri tekrar alamazlar.

(12) Doktora programına kayıtlı öğrencilerin kredisiz olan Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerini almaları zorunludur. Bu kredisiz dersleri başarı ile tamamlayamayanlar tez savunma sınavına alınmazlar.

(13) TİK’in ve ilgili ABD kurulunun önerileri ve EYK kararı ile gerekli tüm koşulları eksiksiz yerine getiren lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin sekizinci yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin altıncı yarıyıl başından itibaren mezuniyetine karar verilebilir.

(14) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve yirmi bir ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders ve seminer dersini ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan doktora öğrencisi yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; doktora programına kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Doktora öğrencisinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine bilgi birikimine ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup olmadığına yönelik yapılan yeterlik sınavının esasları şunlardır:

a) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavları yarıyıl sonu sınavlarını izleyen en geç otuz gün içerisinde olmak üzere güz ve bahar yarıyılı içerisinde yılda iki kez yapılır. İlk yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden ikinci dönem bir kez daha sınava alınır. İki yeterlilik sınavında da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

b) Yeterlik sınavları, ABD/ASD kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisini seçer ve sınav tarihinden en az 15 gün önce ABD/ASD kanalıyla enstitüye bildirir. Danışman, bu jürinin doğal üyesidir. Asıl jüri üyelerinden en az ikisi ve yedek jüri üyelerinden en az biri yurtiçi veya yurtdışı farklı bir yükseköğretim kurumunun ilgili bir ABD/ASD alanından seçilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini bir hafta içinde enstitüye bildirir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

c) Yeterlik sınavları yüz yüze veya uzaktan erişim teknolojileri desteği ile sanal ortamda yapılabilir. Ancak belgelerde ıslak veya elektronik imza şartı aranır.

ç) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Bu sınavlarda başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınavların her birinden, 100.00 tam puan üzerinden en az 70.00 puan alınması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

d) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez İzleme Komitesi

MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci doktora tezine kayıt olur. Bu öğrenci için, ilgili ABD kurulu önerisi ve EYK kararı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde, bir TİK oluşturulur.

(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, yurtiçi/yurtdışından başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD'den en az bir üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir, ancak TİK üyesi olamaz.

(3) Tez izleme toplantıları yüz yüze veya uzaktan erişim teknolojileri desteği ile sanal ortamda yapılabilir. Ancak belgelerde ıslak veya elektronik  imza şartı aranır.

(4) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ilgili ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Öğrenci, TİK savunmasına girmeden önce, bir makale/bildiri yazmak ve yayımlatmak zorundadır. Bu makale yayımlanmadan öğrenci TİK savunmasına giremez. Makalenin gönderildiği akademik derginin “makale yayımlanmak üzere kabul edilmiştir” veya bildiri için “kabul” yazısı, TİK’e giriş için gerekli şartı sağlar.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(7) Tez önerisi savunmaları ve TİK toplantıları yüz yüze veya uzaktan erişim teknolojileri desteği ile sanal ortamda yapılabilir. Ancak belgelerde ıslak veya elektronik  imza şartı aranır.

(8) Öğrencinin savunma sınavına girebilmesi için TİK en az üç kez toplanmalıdır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki yıl için yapılacak çalışma planı açıklanır. Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(9) TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

(10) Tez önerisine ilişkin değişiklikler, TİK’in önerisi, ABD kurulu teklifi ve EYK kararı ile yapılır. Tez başlığına ilişkin değişiklikler, tez savunma sınav jürisinin ve ABD kurulunun önerileri ve EYK kararı ile yapılır.

(11) Tez önerisi onaylanan öğrenci doktora tezine her dönem kayıt yaptırır. Tez çalışmasının izlenmesi tez izleme komitesi; tez çalışmasının sonucu ise tez savunması jürisi kararı ile belirlenir.

(12) Öğrenci, doktora tezi çalışması kapsamında, tez jürisinde savunmaya çıkana kadar, bir makale/bildiri yazmak ve yayımlatmak zorundadır. Bu makale yayımlanmadan öğrenci tez jürisine tez savunması için giremez. Makalenin gönderildiği akademik derginin “makale yayımlanmak üzere kabul edilmiştir” veya bildiri için “kabul” yazısı, tez jürisine giriş için gerekli şartı sağlar.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 44 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini, ilgili enstitülerin Senato tarafından kabul edilen tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve belirlenen tarihte jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ve tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlandığına ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde öğrenci sınava alınmaz ve jüri üyelerinin gerekçeli kararı ile birlikte tez ana bilim dalı aracılığı ile EYK’de görüşülmek üzere enstitüye gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Tezin intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için intihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen “benzerlik oranının”, değerlendirme kaynakça ve birebir alıntılar hariç ve ayrıca 10 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç olmak üzere % 30'u geçmemesi gerekir. İntihal sorgulaması tezin kapak sayfasına, giriş kısmına, ana bölümlerine ve sonuç kısmına uygulanır.

(5) Doktora tez jürisi, savunma sınavından en az 30 gün önce uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışmanın ve ilgili ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri en az ikisi yurtiçi veya yurtdışından başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD'den olmak üzere danışman dâhil toplam beş asıl ve en az biri yurtiçi veya yurtdışından başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD'den olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. TİK’te yer alan üyeler bu jürinin doğal üyeleridir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri üyelerinden herhangi birinin sınava katılmaması halinde sınav, yedek üyenin katılımı ile yapılır. Başka kurumdan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda aynı konumda yedek üye sınav için davet edilir.

(6) Savunma sınavı yüz yüze veya uzaktan erişim teknolojileri desteği ile sanal ortamda yapılabilir. Ancak belgelerde ıslak veya elektronik  imza şartı aranır.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde tezi bilimsel içerik açısından inceleyerek tez hakkındaki görüşlerini yazılı rapor olarak hazırlarlar ve öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Ancak on beş günden önce tez sınavı yapılamaz. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı bilgisi jüri toplanma süresinin en geç son günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda EYK resen yeni bir jüri belirler. Jüri üyeleri sınavdan önce toplanarak, tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Jüri üyelerinden TİK üyeleri hariç dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asil üyelerin yerine yedek üyeler ilgili ABD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. EYK’ye mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu EYK tarafından tespit edilir ve yasal süresi de dolmuş ise ilişiği kesilir.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre azami süresinden sayılır.

(11) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı aksi belirtilmedikçe Üniversiteye aittir.

Diploma

MADDE 45 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde ilgili ABD/ASD programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(5) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(6) Diplomasını kaybeden öğrenciye ikinci ve son kez yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının kapsamı

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programı; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olan öğrenciler ile yurt dışında lisans veya tezli yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olan öğrencilerin başvurabileceği bir programdır. Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Sanatta yeterlik programının amacı

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapmasını ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırılmasını ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını amaçlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak olan sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı çalışmaların; sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme ve/veya bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen şartları sağlayan T.C. ve KKTC vatandaşları ile yabancı uyruklu adaylar sanatta yeterlik programlarına başvurabilirler.

(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi almış olmaları gerekir.

c) Adayların geçerli olan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir. ALES puanları üç yıl süre ile geçerlidir.

ç) Sanatta yeterlilik programlarına kabulde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuran öğrencinin lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. ABD/ASD kurulunun önerisi, EYK onayı ile bu puan yükseltilebilir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı YÖK tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler geçerlidir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak adayların kabulünde, ALES puanının yanı sıra, lisans ve yüksek lisans not ortalaması ile mülakat, yetenek sınavı ve portfolyo incelemesi sonuçları birlikte değerlendirilir. Başvurularda adayların; referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediklerini belirten bir kompozisyon, varsa uluslararası standart sınav sonuç belgesi ve benzeri diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim etmesi gereklidir.

d) Adaylar ALES puanı yerine GRE, GMAT ve benzeri eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler. ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlik süresidir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

e) Sanatta yeterlilik programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu puanların yasal geçerlilik süresi göz önünde bulundurulur.

f) Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir. Adayların 8 inci maddede belirtilen diğer şartlara da sahip olmaları koşulu aranır.

(4) Aynı anda birden fazla sanatta yeterlik programına kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Giriş sınavı

MADDE 49 – (1) Başvuruların değerlendirilmesinde, başvuru duyurusunda belirtilmek kaydı ile sadece yazılı sınav, sadece mülakat veya her ikisi birden yapılabilir ya da sadece belgeler üzerinden de değerlendirme yapılarak adaylar programa kaydedilebilir. Lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100.00 tam puan üzerinden yazılı olarak yapılacak bilimsel sınav ile ABD/ASD tarafından istenildiği takdirde mülakat ve portfolyo değerlendirmesi yapılır. Aday sadece yazılı sınava alınırsa değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Mülakat, portfolyo ve yazılı sınav bir arada gerçekleştirilirse sınavların etkileri mülakat ve portfolyo %50, yazılı sınav %50 olarak hesaplanır. Her aday için; lisans diploması ile başvuranlarda, lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, yetenek sınavı sonucunun % 50’si, yazılı, mülakat ve portfolyo incelemesi sonucunun % 25’i, güzel sanatlar ile konservatuvarın ilgili ASD’lerine yüksek lisans diploması ile başvuran sanatta yeterlik adaylarında, lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 15’i, yetenek sınavı sonucunun % 50’si, yazılı sınav, mülakat ve portfolyo incelemesi sonucunun % 25’i, eğer mülakat ya da bilimsel sınav yapılmayacak ise lisans diploması ile başvuranlarda, lisans mezuniyet notu, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için de yüksek lisans mezuniyet notu esas alınarak kontenjan sayısında öğrenci sayısı belirlenir.

(2) Güzel sanatlar fakültesi/konservatuvar mezunu olmayan adayların başvurularında, lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100.00 tam puan üzerinden yazılı olarak yapılacak bilimsel sınav ile ABD/ASD tarafından istenildiği takdirde mülakat ve portfolyo değerlendirmesi yapılır. Aday sadece yazılı sınava alınırsa değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Mülakat, portfolyo ve yazılı sınav bir arada gerçekleştirilirse sınavların etkileri mülakat ve portfolyo %50, yazılı sınav %50 olarak hesaplanır. Lisans diploması ile başvuranlarda, lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i, yetenek sınavı sonucunun % 20’si, yazılı, mülakat ve portfolyo incelemesi sonucunun % 15’i ve ilgili puan türünde ALES standart puanının % 50’si alınarak sanatta yeterlik giriş puanı hesaplanır. Eğer mülakat ya da bilimsel sınav yapılmayacak ise lisans diploması ile başvuranlarda, lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için de yüksek lisans mezuniyet notunun %50’si, ilgili puan türünde ALES standart puanının % 50’si,esas alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

(3) ASD için ilan edilen kontenjanlara, puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Sanatta yeterlik giriş puanları eşit olan adaylardan ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilebilir.

(4) ASD başkanları, bilimsel sınavı ve gerektiğinde mülakatı yapmak ve değerlendirmek üzere, ASD kurulunun görüşünü dikkate alarak, ilgili ASD’de görev yapan üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir jüriyi Enstitüye önerir. Jüri, EYK kararı ile kesinleşir. İlgili ASD’de yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa en az bir jüri üyesi ilgili ASD’den olmak koşulu ile diğer iki üye ASD’nin alanına yakın bir ASD’den seçilebilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir üyeyi başkan seçer. ASD başkanlıkları bilimsel sınavı ve gerektiğinde yapılan mülakat sonuçlarını, izleyen iki gün içinde Enstitü Müdürlüğüne iletirler.

Kayıt

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programlarına kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri belirtilen süre içerisinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Üniversiteye kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedek adaylar başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

(2) Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Öğrenim süresi ve dersler

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın normal öğrenim süresi  sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için normal öğrenim süresi  on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(6) Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden danışman ve ASD başkanlığının onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve ASD başkanlığının onay ve EYK kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders alınabilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir.

(7) Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce tamamlanmamış başka bir programdan almış olduğu (AA), (BA), (BB) veya (CB) ile başarılı olduğu ve üzerinden üç yıl geçmemiş olan en fazla üç dersi, öğrencinin talebi, danışmanın onayı ve ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir.

(8) Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik programı için gerekli olan toplam kredisine sayılmaz.

(9) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100.00 tam puan üzerinden en az 75.00  (CB) puan olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, ilgili öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez çalışmasının birden fazla dönem devam etmesi durumunda, her dönem sonunda tez danışmanı tarafından P notu verilerek tez çalışması devam ettirilir. Diğer öğretim kurumlarından alınmış dersler için de aynı not şartı aranır.

(10) Sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrencilerin haftada 3 teorik saat olacak şekilde, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders almaları zorunludur.

(11) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri azami ders alma süresi içinde tekrarlamak, ders seçmeli ise ana bilim dalınca eşdeğerliği kabul edilen başka bir seçmeli dersi almak zorundadırlar. Başarısız olunan ve takip eden dönemlerde açılamayan zorunlu derslerin yerine, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile başka bir ders başarısız olunan zorunlu ders yerine alınabilir. Bu uygulama, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren zorunlu ders için geçerli değildir.

(12) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, yüksek lisans öğrenimi sırasında almış oldukları dersleri tekrar alamazlar.

(13) TİK’in ve ilgili ABD kurulunun önerileri ve EYK kararı ile gerekli tüm koşulları eksiksiz yerine getiren lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin sekizinci yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin altıncı yarıyıl başından itibaren mezuniyetine karar verilebilir.

(14) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve yirmi bir ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders ve seminer dersini ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan sanatta yeterlik öğrencisi yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; programa kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bir bilgiye ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup olmadığına yönelik yapılan yeterlik sınavının esasları şunlardır:

a) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları yarıyıl sonu sınavlarını izleyen en geç otuz gün içerisinde olmak üzere güz ve bahar yarıyılı içerisinde yılda iki kez yapılır. İlk yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci ikinci dönem bir kez daha sınava alınır. İki yeterlilik sınavında da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

b) Yeterlik sınavları, ABD kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sanatta yeterlik komitesi, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisini seçer ve sınav tarihinden en az 15 gün önce ABD kanalıyla enstitüye bildirir. Danışman bu jürinin doğal üyesidir. Asıl jüri üyelerinden en az ikisi ve yedek jüri üyelerinden en az biri farklı bir yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumunun ilgili bir ABD alanından seçilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini bir hafta içinde enstitüye bildirir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

c) Yeterlik sınavları yüz yüze veya uzaktan erişim teknolojileri desteği ile sanal ortamda yapılabilir. Ancak belgelerde ıslak veya elektronik  imza şartı aranır.

ç) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Bu sınavlarda başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınavların her birinden, 100.00 tam puan üzerinden en az 70.00 puan alınması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

d) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez İzleme Komitesi

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan sanatta yeterlilik tezine kayıt olur. Bu öğrenci için, ilgili ABD kurulu önerisi ve EYK kararı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde, bir TİK oluşturulur.

(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, yurtiçi/yurtdışından başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD'den en az bir üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir, ancak TİK üyesi olamaz.

(3) Tez izleme toplantıları yüz yüze veya uzaktan erişim teknolojileri desteği ile sanal ortamda yapılabilir. Ancak belgelerde ıslak veya elektronik  imza şartı aranır.

(4) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ilgili ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

 (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(6) Tez önerisi savunmaları ve TİK toplantıları yüz yüze veya uzaktan erişim teknolojileri desteği ile sanal ortamda yapılabilir. Ancak belgelerde ıslak veya elektronik  imza şartı aranır.

(7) Öğrencinin savunma sınavına girebilmesi için TİK en az üç kez toplanmalıdır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki yıl için yapılacak çalışma planı açıklanır. Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(8) TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

(9) Tez önerisine ilişkin değişiklikler, TİK’in önerisi, ABD kurulu teklifi ve EYK kararı ile yapılır. Tez başlığına ilişkin değişiklikler, tez savunma sınav jürisinin ve ABD kurulunun önerileri ve EYK kararı ile yapılır.

(10) Tez önerisi onaylanan öğrenci sanatta yeterlilik tezine her dönem kayıt yaptırır. Tez çalışmasının izlenmesi tez izleme komitesi; tez çalışmasının sonucu ise tez savunması jürisi kararı ile belirlenir.

(11) Öğrenci, sanatta yeterlilik tezine çalışması kapsamında, tez jürisinde savunmaya çıkana kadar, bir makale/bildiri yazmak ve yayımlatmak veya sanatsal bir performans sergilemek zorundadır. Bunlar gerçekleşmeden öğrenci tez jürisine tez savunması için giremez. Makalenin gönderildiği akademik derginin “makale yayımlanmak üzere kabul edilmiştir” veya bildiri için “kabul” yazısı, sanatsal performansın katılım belgesi/video kayıtları tez jürisine giriş için gerekli şartı sağlar.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 55 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ve tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlandığına ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde öğrenci sınava alınmaz ve jüri üyelerin gerekçeleri birlikte karar verilmek üzere tez ana bilim dalı aracılığı ile EYK’de görüşülmek üzere enstitüye gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Tezin intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için intihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen “benzerlik oranının”, değerlendirme kaynakça ve birebir alıntılar hariç ve ayrıca 10 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç olmak üzere % 30'u geçmemesi gerekir. İntihal sorgulaması tezin kapak sayfasına, giriş kısmına, ana bölümlerine ve sonuç kısmına uygulanır.

(5) Sanatta yeterlik jürisi, savunma sınavından en az 30 gün önce uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışmanın ve ilgili ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, en az ikisi yurtiçi veya yurtdışından başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD'den olmak üzere danışman dâhil toplam beş asıl ve en az biri yurtiçi veya yurtdışından başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD'den olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri üyelerinden herhangi birinin sınava katılmaması halinde sınav, yedek üyenin katılımı ile yapılır. Başka kurumdan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda aynı konumda yedek üye sınav için davet edilir.

(6) Savunma sınavı yüz yüze veya uzaktan erişim teknolojileri desteği ile sanal ortamda yapılabilir. Ancak belgelerde ıslak veya elektronik  imza şartı aranır.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde tezi/metni bilimsel içerik açısından inceleyerek tez/metin hakkındaki görüşlerini yazılı rapor olarak hazırlar ve öğrenciyi savunma sınavına alır. Ancak on beş günden önce sınav yapılamaz. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı bilgisi jüri toplanma süresinin en geç son günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda EYK resen yeni bir jüri belirler. Jüri üyeleri sınavdan önce toplanarak, tez/metin hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunar. Savunma sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Jüri üyelerinden TİK üyeleri hariç dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asil üyeler yerine yedek üyeler ilgili ASD başkanlığı tarafından savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. EYK’ye mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu EYK tarafından tespit edilir ve yasal süresi de dolmuş ise ilişiği kesilir.

(8) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 51 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(9) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre azami süresinden sayılır.

Diploma

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. 

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(4) Diplomasını kaybeden ve durumu belgeleyen öğrenciye ikinci ve son kez yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

(5) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak sanatta yeterlik programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü programlarda başvurulacak mezuniyet programları

MADDE 57 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tarafından belirlenmekle birlikte Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenebilecek diğer lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanlar da başvurabilir.

Lisansüstü eğitimin yapılacağı yer

MADDE 58 – (1) Lisansüstü programlar, Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

Elektronik ortam kullanılarak sınavların yapılması

MADDE 59 – (1) Lisansüstü programlarda yeterlik, tez önerisi savunma, tez izleme ve tez savunma sınavı, salt çoğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyelerinin şehir dışı ya da yurtdışında bulunması durumunda sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

İzinler

MADDE 60 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı Kanun uyarınca doğum nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler azami öğrenim süresine eklenir. Bu madde Devlet Memuru olmayan öğrenciler için de aynı esaslar çerçevesinde uygulanır.

Özel anlaşmalar

MADDE 61 – (1) Üniversite ile resmi veya özel kurum ve kuruluşlar arasında yapılan ve Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde de lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla öğrenci kabul edilir.

Disiplin

MADDE 62 – (1) Lisansüstü öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 63 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrencilere yapılacak genel duyurular, yazılı olarak birimlerdeki duyuru panoları veya enstitünün internet sayfası vasıtasıyla ilan edilir.

(2) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan e-posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(3) Öğrenci e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

(4) Enstitüye bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bu değişikliği enstitüye bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş öğrencilere yapılan tebligatlarda bu durumlardan doğacak sonuçlardan enstitü sorumlu değildir.

Öğrenim ücretleri

MADDE 64 – (1) Öğrenim ücretleri ve ödeme esasları her akademik yıl öncesinde Mütevelli Heyeti tarafından ilan edilir. Öğrenim ücreti eğitim programının normal süreleri  için belirlenir. Yaz öğretimi, ek sınav, normal öğrenim süresinin aşılması gibi eğitim programının dışında kalan ücretler ayrıca belirlenerek ilan edilir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılamaz ve ders kayıtları yenilenemez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve EYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 66 – (1) 24/8/2012 tarihli ve 28391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Yönetmeliğin kabul edildiği tarihten önce kayıtlı olan öğrencilere, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi ilk yarıyıl kabul edilmek koşulu ile aynı süreler verilir.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 22 nci maddenin üçüncü fıkrasının (f) bendi uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.