13 Mart 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30006

YÖNETMELİK

Munzur Üniversitesinden:

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ JEOTERMOKRONOLOJİ EĞİTİM, UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Munzur Üniversitesi Jeotermokronoloji Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Munzur Üniversitesi Jeotermokronoloji Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Munzur Üniversitesi Jeotermokronoloji Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Munzur Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı Mühendislik Fakültesinde sürdürülen, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamaları desteklemek, lisans öğrenimine devam eden öğrencilerin pratik eğitimlerine, yüksek lisans-doktora öğrencilerinin ise hem ders uygulamaları hem de tez konuları ile ilgili yürütecekleri laboratuvar çalışmalarına katkıda bulunmak, Merkezin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Merkez faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında, jeolojik yaşlandırma yöntemleri ile ilgili her konuda temel ve uygulamalı araştırma ve inceleme yapmak, yapılmakta olan benzer çalışmalara katılmak ve desteklemek,

b) Jeolojik yaşlandırma yöntemleri ile ilgili laboratuvarlar kurmak, gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak,

c) Sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine olanak sağlamak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırma yaparak sonuçlarının uygulamaya aktarılması için çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermek,

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Lisans ve lisansüstü eğitimlere katkıda bulunmak,

f) Eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi ve broşür basımları yapmak, yazılı ve görsel yayın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak, çalışma alanı ile ilgili yayınları takip ve temin etmek, kitaplık oluşturmak,

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan ve Üniversitede kadrolu olarak tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında, görevlendirilmesindeki aynı yol izlenir. Müdür Merkezi temsil eder. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezde görevli öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdürün Merkez ile ilgili konularda vereceği görevleri yerine getirir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

ç) Merkeze bağlı personelin ve Merkezin fiziki alt yapısının düzenli bir şekilde, kuruluş ve amaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlamak,

d) Analiz raporlarını onaylamak,

e) Merkeze ait laboratuvarların ödenek ve kadro ihtiyacını Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak gerekçesi ile birlikte Rektöre sunmak,

f) Merkez tarafından gerçekleştirilen döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinin, Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak, en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak ve yürütmek,

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

ç) Personel ihtiyacını belirlemek,

d) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

f) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya ulusal/uluslararası diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu; ihtiyaç duyulduğunda Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 30/3/2012 tarihli ve 28249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunceli Üniversitesi Jeotermokronoloji Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.