12 Mart 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30005

TEBLİĞ

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2003 tarihli ve 25046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Mütevelli Heyetinin üyeleri ve birinci derecede kan ve sıhrî hısımları, Üniversite ile ilgili bir ticari faaliyette bulunamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgili dekan ve bölüm başkanının ortak önerisi ve akademik işlerden sorumlu rektör yardımcısının onayı ile ve Rektörün bilgisi dâhilinde araştırma ve inceleme amacıyla Üniversite kampusu dışında geçirilecek sürelerin bir yılda en çok altı haftalık kısmı izinden sayılmaz. Bu şekilde görevlendirilenler yaptıkları çalışmalar hakkında bir ay içinde Rektörlüğe rapor verirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.