12 Mart 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30005

YÖNETMELİK

Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Akademik Anabilim Dalı Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Anabilim Dalı Kurulunu,

c) Dekanlık: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

ç) Fakülte: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesini,

d) Fakülte Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

e) Fakülte Yönetim Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

f) ÖBS: Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ğ) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektörlük: Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun önerisi üzerine, Senatonun belirleyeceği akademik takvime göre yürütülür. Fakülte bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait kayıt yenileme, eğitim-öğretim, sınavlar ve yarıyıl ile yaz tatilleri dönemlerini kapsayan akademik takvim önerilerini Senatoya sunar.

Eğitim-öğretim sistemi

MADDE 6 – (1) Fakültede örgün eğitim-öğretim yapılır. Öğretim, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş olan entegre sistemle yürütülür. Bu koordinasyon 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda ders kurulları şeklinde uygulanır. 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda, ön şartsız dersler hariç bir yıl bütündür ve tek ders olarak kabul edilir. 4, 5 ve 6’ncı sınıflarda her staj bir derstir. Öğrenci mezun olabilmek için tüm ön şartlı ve ön şartsız dersleri geçmek zorundadır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 7 – (1) Dersler yıllık olarak düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(2) Fakültede eğitim-öğretim süresi altı yıl olup, bir yarıyıl en az on dört haftadan ve bir yıl en az 150 eğitim-öğretim gününden oluşur. Bu süreye yılsonu sınav süreleri dâhil değildir. Senato gerekli gördüğü hallerde eğitim-öğretim sürelerini uzatabilir.

Eğitim ve öğretim süreleri

MADDE 8 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Öğrenciler programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır. Bu süreye kayıt dondurma ve izinli sayılma süreleri dâhil edilmez. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(2) Muafiyetleri ilgili kurullarda kabul edilen öğrencilerin daha önce eğitim-öğretim gördükleri süre öğretim yıllarına veya yarıyıllarına ilave edilir.

1, 2 ve 3’üncü sınıflar

MADDE 9 – (1) 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda öğrenci, bir sınıfın ön şartlı dersini başarı ile tamamlamadan, bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı sınıfın ön şartlı dersini, müteakip yılda tekrarlar. 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda öğrencinin not ortalaması ön şartlı dersten en az 60 puan (harf karşılığı CC) olması halinde bir üst sınıfa geçmeye hak kazanır.

(2) Başarılmayan ön şartsız dersler, o dersin verildiği ilk eğitim-öğretim döneminde öncelikle tekrarlanır. Ön şartsız derslerden başarısız olan öğrenci, ön şartlı dersler dikkate alınarak, bir üst yılın programından ders alabilir.

4 ve 5’inci sınıflar

MADDE 10 – (1) 4 ve 5’inci sınıflarda eğitim-öğretim, teorik ve uygulamalı stajlar şeklinde düzenlenir. Bir sınıfın bütün stajlarında başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa geçemez. Her bir stajdan başarılı sayılmak için en az 60 puan (harf karşılığı CC) not alınması gerekmektedir. Staj tekrarlayarak başarılı olan öğrenci, staj başlama tarihleri dikkate alınarak bir üst sınıfın stajlarına intibak ettirilir.

(2) Tek stajı kalmış olan bir öğrenciye, Fakülte dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarında ilgili stajı yapma izni verilebilir. Yurt içi ve yurt dışı staj yapma istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

6’ncı sınıf

MADDE 11 – (1) 6’ncı sınıf, 12 ay süreli uygulama eğitiminin olduğu ön hekim dönemini kapsar. Bu dönemde başarı; çeşitli çalışma ve performans kriterleri göz önüne alınarak Fakülte tarafından düzenlenen yeterlilik belgesi ile değerlendirilir. Akademik Anabilim Dalı Kurulu yeterliliği belirlemede yazılı ve/veya sözlü sınav düzenleyebilir.

(2) Stajlardan yeterlilik alamayan öğrenci yeterlilik alana kadar stajı tekrarlamak zorundadır. Yeterlilik alamayan öğrenci ile mazereti nedeniyle devam edemeyen öğrenciye uygun ek süre verilir.

(3) Fakülte dışındaki yurt içi ve yurt dışı eşdeğer eğitim kurumlarında en çok bir staj yapma izni verilebilir. Yurt içi ve yurt dışı staj yapma istekleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Danışman tayini

MADDE 12 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce koordinatörlük tarafından bölümün öğretim elemanları arasından öğrenci danışmanları görevlendirilir.

Koordinasyon ve koordinatörler kurulu

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretimin koordinasyon içerisinde yürütülmesi koordinatörler kurulunca sağlanır. Bu kurul, Fakülte dekanı başkanlığında, baş koordinatör ve sınıf koordinatörleri ile yardımcılarından oluşur. Koordinatörler her eğitim-öğretim yılı başında Fakülte dekanı tarafından görevlendirilir.

Staj yöneticisi

MADDE 14 – (1) Staj veren anabilim dalındaki öğretim üyelerinden biri anabilim dalı başkanı tarafından staj yöneticisi olarak görevlendirilir. Staj yöneticisi, stajın yürütülmesi ve sınavının yapılmasından sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri

Kayıt

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin Fakülteye kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Fakülteye öğrenci kabulü; Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav sonucuna göre yapılır. Kayıt işlemleri, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen yerde ve süre içinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceği, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulur. Adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak adaylar zorunlu hallerde resmi yetki verdikleri vekilleri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.

(4) Haklı ve geçerli mazeretleri olmaksızın kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri zamanında sağlamayan öğrenciler bu haklarını kaybederler. Mazeretleri bulunan adaylar kesin kayıtlarını bu maddedeki hükümlere uymak şartıyla yakınları vasıtasıyla yaptırabilirler.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin kaydı, ilgili mevzuat hükümleri ile Rektörlük tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Kimlik kartı

MADDE 16 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisini almak için gazetede yapılacak kayıp ilanı ile birlikte gerekli yasal işlemlerin tamamlanması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Ders Kaydı, Ders Muafiyeti ve Devam Durumu

Ön şartlı dersler

MADDE 17 – (1) Tıp Doktorluğu öğretim düzeyi programında bir sınıf bir sonraki sınıfın ön şartıdır. Tüm ön şartlı dersler tamamlanmadan bir üst sınıfa geçilmez. Yatay geçiş ve diğer üniversite programlarıyla gelen öğrencilerde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 4 ve 5’inci sınıf staj dersleri arasında intibak yapılabilir.

Ön şartsız dersler

MADDE 18 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri bütün öğrenciler için ortak zorunlu derslerdir. Temel Bilgisayar ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri diğer zorunlu derslerdir. Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri isteğe bağlı olarak seçilebilirler.

(2) Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri iki yarıyıl haftada iki saat, Temel Bilgisayar ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri bir yarıyılda, Yabancı Dil dersi her iki yarıyılda haftada en az iki saat olarak okutulur.

(3) Ön şartsız derslerden başarısız olan öğrenci bir üst sınıfa devam edebilir. Öğrencinin seçmiş olduğu zorunlu dersler eğitim yılı içinde tekrar değiştirilemez.

Düzey belirleme ve yeterlik sınavı

MADDE 19 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrencilerin yabancı dil ve bilgisayar seviye tespit sınavları, Senatonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ve Üniversite Yönetim Kurulunun tespit ettiği tarihlerde eğitim-öğretim yılı başlamadan önce yapılır. Bu sınavların sonunda öğrencilerin temel bilgi teknolojisi kullanımı ve eşdeğer dersleri ile zorunlu yabancı dil dersinden muaf olup olmayacakları belirlenerek ilan edilir.

Kayıt dondurma

MADDE 20 – (1) Kayıt dondurma ile ilgili alınan kararlar eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlarında uygulanır. Öğrenciler, belgeleyecekleri haklı ve geçerli mazeretleri veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir kez toplam bir yıla kadar kayıt dondurarak izinli sayılabilirler. Askerlik sebebiyle kayıt donduran öğrencinin, terhis olduğu yıla kadar kaydı dondurulur.

Ders muafiyeti

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin; daha önce mezun oldukları veya kayıt sildirdikleri yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren on beş gün içinde yapacakları başvurular, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir ve karara bağlanır. Bu kararda öğrencinin öğrenim göreceği yarıyılı/yılı belirtilir. Muaf notu Yükseköğretim Kurulunun belirlediği puan cetveline göre çevrilir.

Ders kayıt ve ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Öğrenciler; öğrencilik haklarından faydalanabilmek için akademik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen katkı payını ödeyerek yıl kaydını yaptırmak zorundadır. Katkı payını ödemeyenlerin ders kaydı yapılmaz. Birinci sınıfta eğitim-öğretime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa ders kaydını zamanında kendisi yaptırmak zorundadır.

(3) Süresi içinde kaydını yenilemeyenler, haklı ve geçerli mazeretleri sona erdikten sonra bir hafta içinde başvurmak zorundadır. Kayıt yenilemelerine karar verilen öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri ilgili yönetim kurullarınca belirlenir. Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derse devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremezler ve bu süre 2547 sayılı Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(4) Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu geçersiz sayılır. Ders kaydı yaptırmayan öğrencilere o dönem içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez. Öğrenciler kayıtlı olmadıkları derslere izin alarak dinleyici olarak katılabilirler.

Devam durumu

MADDE 23 – (1) Öğrenciler; teorik derslere en az %70 ve uygulamalı derslere en az %80 oranında devam etmek zorundadır. Devam durumu öğretim üyeleri tarafından derslerde yapılacak yoklamalarda tespit edilir.

(2) Devamsızlığın hesabında her bir kuruldaki ve stajdaki toplam ders ve uygulama saati esas alınır. Buna göre koordinatör veya staj yöneticisi tarafından hesaplanan devamsızlık oranı birinci fıkrada belirtilen miktarı aşıyorsa öğrenci kurul veya staj sonu sınavına alınmaz.

(3) 4, 5 ve 6’ncı sınıflarda devamsızlık süresi pratik dersler ve klinik uygulamalarda %20’yi aşan öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları %20’yi aşan öğrenci, sınavlara girebilmek için devamsız olduğu süreyi tamamlamak zorundadır.

(4) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda; Üniversite, fakülte ve/veya yüksekokullarca görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süre, zorunlu devam süresinin %50’sini aşmamak üzere devamsızlıktan sayılmaz. Türkiye’yi sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda uluslararası düzeyde temsil eden öğrenciler için durumlarını belgelemek kaydıyla devam koşulu aranmaz. Bu tür faaliyetlerde görevlendirilen öğrencilerin sınav hakları saklıdır. Bunların dışındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süre devamsızlık süresi içindedir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin devamsızlık durumu, derslerin bitiminde öğretim elemanı tarafından ÖBS’ye işlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

Sınav esasları

MADDE 24 – (1) Sınavlar teorik (sözlü, yazılı [test veya klasik] veya hem sözlü hem yazılı) ve pratik (sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı) olarak yapılabilir. Bir ders veya ders kurulunun teorik ve onun tamamlayıcısı olan pratik sınavı birlikte değerlendirilir. Pratik sınava girmeyen öğrenci o kurulun, stajın, bütünleme veya yılsonu sınavının teorik sınavına alınmaz. Teorik sınav yapılması mecburidir.

(2) Sözlü olarak yapılan sınavlarda en az iki öğretim üyesi bulunması gereklidir. Tek öğretim üyesinin bulunduğu branşlarda veya buna benzer durumlarda yakın branştan bir öğretim üyesi refakati sağlanır. Staj sonu ve staj sonu bütünleme sınavlarında yapılacak pratik sınava girmeyen veya başarısız olan öğrenci teorik sınava alınmaz. Teorik sınav, sözlü, yazılı veya hem sözlü hem de yazılı olarak yapılabilir.

(3) Ön hekimlik eğitiminde 11 inci maddede belirtilen hususlarla ilgili olarak not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışmaları dikkate alınır.

(4) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen zaman ve yerde sınava girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Koordinatör veya staj yöneticisi sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde, ÖBS’ye girer ve onaylar.

(5) Her türlü sınava ait sınav evrakı, Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre iki yıl süre ile saklanır.

Sınava girme şartları

MADDE 25 – (1) Öğrenci hak kazandığı bütün sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte girmek zorundadır. Öğrenci, girmeye hak kazandığı halde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın girmediği sınavdan başarısız sayılır. Girmeye hak kazanmadığı sınava giren öğrencinin aldığı not geçersizdir. Öğrenci bir sınıfın yılsonu veya yılsonu bütünleme sınavlarına girebilmek için o derse kayıt olmak, asgari devam şartını sağlamak zorundadır. Bir staj sonu veya staj sonu bütünleme sınavlarına girebilmek için o staja kayıt olmak ve devam etmek zorundadır. Mazeretsiz yılsonu sınavına girmeyen öğrenci yılsonu bütünleme sınavına giremez.

Sınav programı

MADDE 26 – (1) Ön şartlı derslerin sınav takvimi akademik takvime göre belirlenir ve uygulanır.

(2) Ön şartsız derslerin ara, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavı programları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

Sınav türleri

MADDE 27 – (1) Sınav türleri aşağıdaki şekildedir:

a) Ara sınav, 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda her ders kurulu sonunda ve ön şartsız dersler için yapılan sınavdır.

b) Yılsonu sınavı, 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda ve son ders kurulu sınavının bitiminden en az on gün sonra yapılan ve bütün ders veya ders kurullarını kapsayan tek bir sınavdır. Bu sınava girmek zorunludur. Ancak geçerli bir mazereti nedeniyle bu sınava giremeyen öğrenci mazeret hakkını bütünleme sınavında kullanır.

c) Yarıyıl sonu sınavı, ön şartsız dersler için ders bitiminden bir hafta sonra yapılan sınavdır.

ç) Bütünleme sınavı, yılsonu sınavından veya ön şartsız derslerden başarısız olan öğrenciler için yılsonu sınavından en az on gün sonra yapılan sınavdır. Bu sınavın mazeret hakkı yoktur.

d) Staj sonu sınavı, 4 ve 5’inci sınıfta her stajın sonunda yapılan sınavdır. 6’ncı sınıfta sınav yapılması anabilim dalı kararına bağlıdır.

e) Staj sonu bütünleme sınavı, staj sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için birinci yarıyıl ve ders yılı sonu stajlarının bitiminden en erken yedi gün sonra yapılan sınavdır. 4 ve 5’inci sınıfta, ilgili yılın tüm stajlarını tamamlamış, en fazla iki stajdan bütünlemeye kalmış öğrenciler, bu sınav haklarını bütünleme sınav tarihini beklemeden koordinatörlüğün belirlediği tarihlerde ilk staj sonu sınavına katılarak kullanabilirler. Yarıyıl sonu bütünleme sınavına katılacak öğrencinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilir bir gerekçe göstermesi durumunda bütünleme sınav hakkını yılsonu bütünleme sınavları sırasında kullanabilir.

f) Mazeret sınavları ise bu Yönetmelikte belirtilen haklı ve geçerli mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için, mazeretlerinin bitimini takiben yedi gün içerisinde başvurmaları halinde giremedikleri ara sınav hakkını Fakültenin belirleyeceği program ve tarihe göre kullandıkları sınavdır. Her ne sebeple olursa olsun, akademik takvim süresi dışında mazeret sınavı açılamaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez.

(2) Yılsonu bütünleme ve staj sonu bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenciler o sınıfı veya stajı/stajları tekrarlar.

ALTINCI BÖLÜM

Değerlendirme ve Mazeretler

Sınav değerlendirme esasları

MADDE 28 – (1) Harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekildedir:

  Başarı Notu         Katsayı             Puan

        AA                4,00                 88-100

        BA                3,50                 81-87

        BB                 3,00                 74-80

        CB                 2,50                 67-73

        CC                 2,00                 60-66

        DC                1,50                 53-59

        DD                1,00                 46-52

        FD                 0,50                 39-45

        FF                 0,00                 0-38

(2) Geçer notlar; AA, BA, BB, CB, CC notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(3) Bir ders kurulunun ara sınav, yılsonu sınavı ve yılsonu bütünleme sınavında, o ders kurulunu meydana getiren derslerin her birinden ağırlıklarına göre alınan notların toplamı, o sınavın notunu belirler. Bir ders kurulundaki derslerin bir veya daha fazlasından %50’den az not alan öğrencinin, o dersten aldığı not ile o dersin toplam notunun %50’si arasında kalan fark, ders kurulu sınavı toplam notundan düşülür. Not toplamı 0 (sıfır)’ın altında ise öğrencinin aldığı not 0 (sıfır) olarak ilan edilir.

(4) Ön şartlı derslerin ara sınavlar not ortalaması hesaplamasında, öğrencinin her bir ders kurulunun sonunda yapılan ara sınavda almış olduğu not, ilgili ders kurulunun AKTS değeri ile çarpılarak 60’a bölünür. Bu şekilde ortaya çıkan ara sınav sonuçlarının toplamı ile ara sınavlar not ortalaması elde edilir ve bu notun %60’ı ara sınav notu olarak hesaplanır.

(5) Ön şartsız derslerin ara sınav not ortalaması ise öğrencinin almış olduğu notun %40’ı olarak hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazereti olmaksızın ara sınava katılmayan öğrencinin girmediği ara sınav notu 0 (sıfır) olarak kabul edilir ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır.

(6) Yılsonu başarı notu 100 puan üzerinden tam not olarak ilan edilir. 0,5 ve üstü kesirler tam nota tamamlanır. Yılsonu başarı puanı, ara sınav notu ile yılsonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun %40’ının toplanması ile elde edilir. Başarı notu 60’tır. Ön şartsız derslerde başarı notu ara sınav notunun, yılsonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun %60’ına ilavesi ile bulunur. Başarı notu 60’tır.

(7) Staj sınavları teorik ve pratik olarak yapılır. Pratik sınavı geçmeyen öğrenci teorik sınava alınmaz. Teorik sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Geçme notu teorik sınavlarının ortalaması olup, sınıf geçme notu 60’tır.

(8) Mezuniyet başarı derecesi ön şartlı ve ön şartsız tüm derslerin ağırlıklı not ortalamasıyla hesaplanır. Mezunlar arası derecelendirmede doğrudan sınıf geçenler öncelik alırlar.

Kredi hesabı

MADDE 29 – (1) Eğitim-öğretim faaliyetleri kredi esası üzerinden aşağıdaki gibi değerlendirilir:

a) Teorik derslerin bir saati bir kredidir.

b) Pratik ders uygulamaları, laboratuvar ve klinik beceri uygulamalarının iki saati bir kredi sayılır.

c) Alınan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri, bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir.

ç) 2547 sayılı Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde isteğe bağlı seçmeli ders olarak verilen Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi dersleri kredisizdir.

Ders alma, transfer etme, değişim programı ve özel öğrenci

MADDE 30 – (1) Öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulundan izin almak şartı ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilirler. Ders transferinde, diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin notları, 28 inci maddeye göre harf notuna karşılık gelen puan aralıkları veya katsayılar esas alınarak değerlendirilir.

(2) Fakülte dışındaki yurt içi ve yurt dışı eşdeğer eğitim kurumlarında en çok bir staj yapma izni verilebilir. Yurt içi ve yurt dışı staj yapma istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

(3) Değişim programları ve özel öğrenci statüsünde ders alma işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Haklı ve geçerli mazeretler

MADDE 31 – (1) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

c) Aile fertlerinden birisinin ağır hastalığı halinde bakacak kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bunun Fakültece kabul edilmesi,

ç) Ekonomik nedenlerle, Fakülte tarafından izin verilmek suretiyle öğrencinin eğitim ve öğretimine ara verilmiş olması,

d) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya öğrenciliğini engellemeyen mahkûmiyet hali,

e) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması sureti ile askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk durumu,

g) Fakülte Yönetim Kurulunca mazeret olarak kabul edilebilen diğer durumların ortaya çıkması,

(2) Mazeretle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Fakülteye yapılır.

İzinler

MADDE 32 – (1) Sağlık nedeni hariç öğrenciye belgeleyeceği önemli ve haklı nedenleri bulunması veya eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak burs, staj veya araştırma imkânları doğması halinde, eğitim-öğretim süresince Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla bir defaya mahsus olmak üzere, toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi, azami yasal eğitim-öğretim süresine eklenir. Bu tür izinler ile başvuruların, kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Yatay Geçişler, Kayıt Silme ve Sildirme

Mezuniyet

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren ve eğitim-öğretim programını başarıyla tamamladıkları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciler mezuniyete hak kazanmış sayılır.

(2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin eğitim-öğretim programın tamamladığı tarihtir. Öğrencilere diploma veya geçici mezuniyet belgesi verilebilmesi için, katkı payları ile ilgili tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması ve öğrenci kimliğinin geri verilmiş olması zorunludur.

(3) AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

Diplomalar

MADDE 34 – (1) Tıp Doktorluğu öğretim düzeyi programının ilk iki sınıfının bütün derslerinde başarılı olduğu halde bu programın bütününü tamamlayamaz durumda bulunan öğrencilere Temel Tıp Bilimlerinde Ön Lisans Diploması, ön hekimlik dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciye Lisans Diploması verilir.

(2) Mezun olan öğrencilere verilen diploma, geçici mezuniyet belgesi ve diğer evraklar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Yatay geçişler

MADDE 35 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjan ve usule göre yapılır. Yerleştirilen öğrencilerin intibakı Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yürütülür.

Kayıt silme veya sildirme

MADDE 36 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt silme ve ilişik kesme nedenleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerinde belirtilen azami süreler içerisinde öğrenimini tamamlayamaması.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası alması.

c) Öğrencinin ruhsal hastalığı sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık raporu ile belgelendirilmesi.

ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması.

d) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması.

(2) Kayıt sırasında verdikleri belgelerde noksanlık veya tahrifat olanlar veya başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla çıkarılmış bulunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile, Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler mezun olsalar bile kendilerine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Adres bildirme ve tebligat

MADDE 37 – (1) Öğrenciler kayıt sırasında, kendileriyle her türlü haberleşmenin sağlanacağı açık adreslerini ve sonradan meydana gelebilecek değişikliğini, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Her türlü tebligat, bu adrese yazılı olarak yapılmak veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Adresini veya adres değişikliğini bildirmeyen veya eksik ya da yanlış bildiren öğrenciler, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Disiplin işleri

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında; 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı oldukları süre içinde hiçbir eğitim-öğretim ve sosyal faaliyete katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler. Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu görevini yerine getirir.

(3) Tutuklanmış veya hükümlü bulunan, hakkında gıyabi tevkif kararı olan veya aranmakta olduğu resmi makamlarca Fakülteye bildirilenlerin sınav hakları saklı tutulmaz. Ancak, tutukluluk hali sona ermiş, beraat etmiş veya hükümlülük almış bulunanlardan hükümlülük hali sona ermiş olanların, tutuklu ve hükümlü kaldıkları süredeki öğretim haklarını kullanma şekli ve usulü kazanılmış hakları saklı kalacak şekilde Fakülte Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

Sınav notuna itiraz

MADDE 39 – (1) Fakülte ilan panosuna asılan her türlü duyuru, ilan ve tebligat yerine geçer. Kurul sınav soruları ve cevapları ilan panosuna bir hafta içerisinde iki gün süreyle asılır.

(2) Öğrenciler, sınav sonuçlarında maddi hata gerekçesiyle itirazını, sonuçların Fakültede ilanından itibaren bir hafta içinde ve yazılı olarak Dekanlığa verebilirler. Dekanlıkça ilgili dönem koordinatörünün görüşü alınarak yapılacak incelemede maddi hata tespiti halinde, Fakülte Yönetim Kurulu gerekli düzeltmeyi yapar. Başka nedenle not düzeltilmesi talep edilemez. İnceleme on beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Sonuçların ilanından sonra bir hafta içerisinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılır.

Harçlar

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri için her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeleri zorunludur. Herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrenciden daha önce alınan katkı payı ve öğrenim ücreti geri ödenmez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 20/11/2000 tarihli ve 24236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.