12 Mart 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30005

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İş sağlığı: Çalışanların sağlığı ve güvenliğini,

c) Merkez: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; üniversitelerin iş sağlığı alanında hizmet veren birimleri ve yurt içi ve yurt dışındaki iş sağlığıyla ilgili kurumlarla Üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliğini sağlayarak, Türkiye’nin iş sağlığı alanında, bilime ve teknolojiye yönelik etkinliklerde bulunmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak ve Türkçe veya yabancı dillerde yayımlamak,

b) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

c) Merkezin faaliyet alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek,

ç) İş sağlığı ile ilgili hizmet veren birimlerde her türlü çalışmayı yapmak, bu alanda her türlü eksiklik ve aksaklıkları araştırarak, Türk endüstrisinin iş sağlığı alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilmek,

d) İş sağlığı konusunda yetişmiş olan Türk bilim insanlarının dış ülkelerde konuyla ilgili gelişmeleri izleyebilmelerini sağlamak,

e) Araştırma yapmaya elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait en az bir adet süreli yayını hazırlayıp yayımlamak,

f) Merkezin faaliyet alanına giren konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak,

g) Akredite iş sağlığı laboratuvarları kurarak ölçüm ve analizler yapmak,

ğ) Toplumda iş sağlığı bilincini geliştirmek için ve Merkezin amacı ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından üç yıl süre ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, Müdür Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

c) Merkezin bütçesini, Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlamak, Rektörün onayına sunmak, onaylanan ve çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek,

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu en az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve değerlendirmek,

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.