12 Mart 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30005

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan Anabilim/Anasanat dalını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen Anabilim/Anasanat dalı başkanını,

d) Bilim/Sanat dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan bilim/sanat dalını,

e) Bilim/Sanat dalı başkanı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan bilim/sanat dalının başkanını,

f) Danışman: Öğrenciye akademik çalışmalarda rehberlik yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyesini,

g) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ğ) Enstitü: İnönü Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından ilgili enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Eş değer yabancı dil sınavları: Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye eşdeğer kabul edilen sınavları,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Kredi: Bir lisansüstü dersin kredi değerini,

l) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

m) Ortak lisansüstü eğitim programı: Yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları ile ortak yürütülen lisansüstü eğitim programlarını,

n) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencisini,

o) Program: Enstitü Anabilim/Anasanat dallarında yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi,

ö) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

p) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,

r) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

s) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

u) Yurt dışı kontenjanı: Yabancı uyruklu adayların başvurabilecekleri öğrenci kontenjanlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Dönemleri, Lisansüstü Programın Açılması,

Başvuru ve Kabule İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak Senato kararı ile yaz dönemi programı da açılabilir. Eğitim-öğretimin başlangıç ve bitiş tarihleri Üniversitenin akademik takvimiyle belirlenir.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar ilgili enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Aynı usule tabi olmak kaydıyla yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversitelerle ortak lisansüstü programlar açılabilir.

Adaylarda aranan koşullar ve değerlendirme

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden, ilgili Anabilim/Anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. Ancak, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuarların enstitülerdeki Anabilim/Anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Yüksek lisans başvurularında ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %30’u ile yabancı dil puanının %10’unun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

b) Yüksek lisans eğitimini kısmen veya tamamen yabancı dille yapan anabilim dallarında, bir yüksek lisans programına kabul edilmeleri için adayların YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavına, girmiş olmaları gerekir. Bu sınavlarda alınması gereken asgari puan ve koşullar ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

c) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ile konservatuvar bünyesinde yüksek lisans programlarına başvurabilmek için, adayların eğitim dalı yönünden ilgili Anabilim/Anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalamasının %30’u, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır. Toplam puanı 50’den düşük olan veya mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmeyen öğrencinin kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

ç) Yüksek lisans programlarına başvuruda, ilgili Anabilim/Anasanat veya Bilim/Sanat Dalı bilim sınavı ve/veya mülakat yapılmasını öngörebilir. Böyle bir durumda, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u, bilim sınavında ve/veya mülakatta alınan notun %10’u ve yabancı dil puanının %10’unun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Bilim sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır.

d) Ortaöğretim alan öğretmenliği ve eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında özellikle uygulayıcılara yönelik olmak üzere açılacak tezsiz yüksek lisans programları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato kararıyla özel şartlar belirlenebilir. Bu çerçevede yapılacak mülakat veya yetenek sınavları ya da alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili Anabilim/Anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca seçilen üç asil, iki yedek üyeden oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır. Sınav komisyonu, değerlendirme sonucunu aynı gün ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir.

(2) Doktora programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili Anabilim/Anasanat dalınca uygun görülecek yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden en az 60 ALES puanı veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programına başvurusu kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip adaylar, ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %30'u ile hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının %10’u, diğer yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının %10'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla sıralanır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

c) Eğitim dalı yönünden ilgili Anabilim/Anasanat dalınca uygun görülecek lisans diplomasına sahip adayların doktora programına doğrudan başvurabilmeleri için en az 80 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, YDS’den en az 65 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Lisans derecesi ile başvurularda, ALES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının %30'u ile hazırlık sınıfları hariç mezuniyet not ortalamasının %10'u toplanarak 60 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

ç) Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Karaciğer Nakli Enstitüsünde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının, tıpta uzmanlık sınavı temel tıp bilimleri puanının 0,7 ile klinik tıp bilimleri puanının ise 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

d) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvurabilecek adaylardan diş hekimliği fakültesi mezunlarının; diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı DUS temel bilimleri puanı ile klinik bilimler puanlarının 0,5 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen DUS temel puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

e) Doktora programına doğrudan başvuru hakkı bulunan tıp fakültesi mezunu olmayan adayların ise, en az 60 sayısal ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, YDS’den en az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir. Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların kayıtlarının yapılabilmesi için TUS veya DUS temel puanının veya ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %30'u ile mezuniyet not ortalamasının %l0'unun toplamının en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda TUS veya DUS temel puanı ile yabancı dil veya ALES ile yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

f) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda doktora programlarının kendi dallarındaki başarı değerlendirmesinde; sayısal, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinin birinden ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %15'i, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %15'i ve doktora giriş sınav notunun %20’sinin toplamının en az 60 olması şartı ile adaylar sıralanır. Ancak programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için doktora giriş sınav notunun en az 50/100 olma şartı aranır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

g) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ile konservatuvar bünyesinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili Anabilim/Anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları; ayrıca doktora programına başvurusu kabul edilen adayların ilgili Anabilim/Anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20'si, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30'u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanları yüksek olana öncelik verilir.

ğ) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili Anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ile konservatuvar haricinde ALES’in sözel bölümünden en az 55, lisans diplomasıyla doğrudan başvuranlar için en az 70 standart puana sahip olmaları, YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen, yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca adayların ilgili Anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Bu alandaki başvurularda yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30’u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamı 60 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olana öncelik verilir.

h) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir.

ı) Sağlık, Fen, Eğitim, Sosyal Bilimler ve Karaciğer Nakli Enstitülerine ait doktora programlarında ilgili Anabilim dalı kurulunun talebi halinde, diş hekimliği programlarında ise zorunlu olarak, bu fıkrada belirtilen ALES, YDS ve mezuniyet notuna ilaveten öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek/yeterlik, uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılabilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin yapılacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve değerlendirme ile ilgili işlemler Anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, mezuniyet not ortalamasının %30’u ile sınav notunun %10’unun toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda sınav notu yüksek olana öncelik verilir.

i) Ortak lisansüstü eğitim programı yürütülen Anabilim/Anasanat dallarında, enstitülerin öğrenci kabul koşullarında farklılık olması durumunda öğrenci başvuru koşulları, ilgili Anabilim/Anasanat dallarının önerisi alındıktan sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

j) İlgili enstitüye kayıt yaptırmış olan lisansüstü öğrenciler, eğitim yarıyılı başında enstitü müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, bir yıl süreyle yabancı diller yüksekokulunda, Anabilim/Anasanat dalının uygun gördüğü yabancı dilde hazırlık eğitimi alabilirler. Bu süre, lisansüstü eğitim süresine dâhil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programında uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesiyle başvurdukları ve kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programlarına farklı alanlarda gelen adaylar için başvurdukları programın niteliği açısından bütünlük sağlamak ve eğitim-öğretim eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili Anabilim/Anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı açılabilir.

b) Bilimsel hazırlık programı toplam altı ders ve on sekiz krediyi geçemez. Açılacak hazırlık programı, ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

c) Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programları sürelerine dahil edilmez.

ç) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki derslerden, doktora öğrencisinin ders programı ise lisans/yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin ders programı, lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşturulabilir. Bu durum, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Öğrencilerin sınava girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulamaların ise %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrencilerin lisans düzeyinde aldıkları dersler için final ve bütünleme olmak üzere iki sınav hakkı vardır. Lisans düzeyinde alınan derslerin başarı notu değerlendirmesi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

d) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık programı dersleri ile birlikte ilgili Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile en fazla iki ders ve altı krediyi geçmemek üzere lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

e) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Öğrenci isterse, bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir. Bu derslerden alınan notlar öğrencinin ortalamasına katılmaz.

(4) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklulardan; kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, öğrenimleri sırasında aldıkları dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmi onaylı Türkçe çevirileri ile enstitü müdürlüğüne başvururlar.

b) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir. Üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar ile Üniversitenin Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen adaylar Türkçe’den muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Üniversitenin Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar. Adayların ana dilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak yapılan YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almaları gerekir.

c) Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan ile ilgili mülakat sınavına girerler.

ç) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru ve kabul koşulları anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

d) Başvurusu kabul edilip mülakata giren adayların yerleştirme puanı; yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olanlar için lisans mezuniyet not ortalamasının % 50’si ve mülakat puanının % 50’sinin toplamıdır. Yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u, Türkçe dil sınavı puanının % 20’si ve mülakat puanının % 50’sinin toplamıdır. Doktora programlarına lisans mezunu olarak başvurabilmek için beş veya altı yıllık lisans eğitim programlarından birinden mezun olmak gerekir. Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olanlar için lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i ve mülakat puanının % 50’sinin toplamıdır. Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i, Türkçe dil sınavı puanının % 20’si ve mülakat puanının % 50’sinin toplamıdır.

e) Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50, doktora programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 60 olmak zorundadır.

f) Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 60, doktora programı yerleştirme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin, diğerleri şartlı kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

g) Şartlı kaydedilen adayların önceki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına ilişkin YÖK görüşü alındıktan sonra programa kesin kayıtları yapılır. Olumsuz görüş gelmesi halinde kayıtları iptal edilir.

ğ) Adayların kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

h) Burslu olan veya ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de lisansüstü düzeyde öğrenim görmek üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuru evrakları YÖK tarafından incelenir. Adayların, lisansüstü programlara yerleştirilmeleri YÖK’ün onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu adaylardan sadece Türkçe yeterlik belgesi istenir.

ı) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları, başvuru koşulları ve diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra ilanda belirtilen şartlara uymadığı tespit edilen öğrencilerin enstitü yönetim kurulunun kararı ile eğitim-öğretim süresi sona ermeden ilişiği kesilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Enstitü bünyesindeki Anabilim/Anasanat dalı veya eş değer yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programlara kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış bir öğrenci, lisansüstü programlara başvurduğu Anabilim/Anasanat dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş için öğrencinin;

a) Ayrılacağı programda kayıtlı olduğu derslerin tümünü başarmış olması,

b) Not ortalamasının tam notun en az %80'i olması,

c) Yüksek lisans ve doktora programlarında teze başlamamış olması,

gerekir.

(3) Yatay geçiş için kontenjanlar Anabilim/Anasanat dalları esas alınarak 8 inci maddeye göre ilan edilir. Başvurular, ilgili Anabilim/Anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca 7 nci ve 8 inci maddelere göre değerlendirilir ve yarıyıl başından önce sonuçlandırılır.

(4) Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapamaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Özel öğrenci kabulü ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile açılmış olan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Başvurular yarıyılın başlamasından önce sonuçlandırılır.

b) Özel öğrenci her yarıyıl en fazla iki ders alabilir.

c) Özel öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

ç) Öğrencinin katkı payını yatırması ile ders kaydı yapılır.

d) Özel öğrencilik süresi iki yarıyıl ile sınırlıdır.

e) Özel öğrencilik sırasında alınan derslerden, daha sonra lisansüstü program hakkı elde edildiğinde, ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca muaf sayılabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili enstitü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Öğretim dili

MADDE 11 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirli bir eğitim ve öğretim programında yer alan ders, uygulama, sınav ve tez çalışmalarının tamamı veya bir kısmı yabancı dilde yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans/Doktora Programları ve Yürütülmesi

Yüksek lisans programları

MADDE 12 – (1) Lisansüstü eğitim, bir lisans diplomasına dayalı yüksek lisans ve lisans veya yüksek lisans diplomasına dayalı doktora ile bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşur. Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi Anabilim/Anasanat dalında ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü kurulunun ve enstitü müdürünün önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 13 – (1) Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini sağlama amacıyla düzenlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Süre

MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde genel not ortalaması yüzlük sistemde 65’in altında kalan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Dersler

MADDE 15 – (1) Anabilim/Anasanat dalı başkanları, bir yarıyılın başlangıcından en az bir hafta önce, öğrencilerin alacağı dersleri içeren Anabilim/Anasanat dalı kurulu kararını enstitüye bildirir. Bu süre içinde ders değişikliği de yapılabilir.

(2) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla derslerin en çok iki tanesi lisans dersleri arasından seçilebilir.

(3) Öğrenci gerektiğinde farklı Anabilim/Anasanat dallarından veya yurt içinde ve yurt dışında farklı enstitülerden ders alabilir. Ancak bu kapsamda alınan ders sayısı iki dersi geçemez. Öğrencinin bu dersleri alabilmesi için ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı gereklidir.

(4) Ders süreleri 45 dakikadır.

(5) Anabilim dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, toplam kredi miktarının yarısını geçemez.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin alınması zorunludur.

Tez danışmanının atanması

MADDE 16 – (1) Tez çalışması yapmasıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

b) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

c) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Seminer sorumlusunun tez ile ilişkili olarak önereceği seminer konusu, ikinci yarıyıldan itibaren Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman, en az on gün önce Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup akademik elemanların izlemesine açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.

ç) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının teklifi ile ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

d) Üst üste iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin danışmanlığı düşer. Kayıt yenileyen öğrenci için kayıt yenilediği yarıyıl itibarıyla bu maddede belirtilen hükümler doğrultusunda yeniden danışman atanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ve intihal raporunu ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve tezi jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 18 – (1) Tez sınavında başarılı olan, gerekli koşulları yerine getiren ve yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi enstitü yönetim kurulunca biçim yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, biçimi Senato tarafından belirlenmiş, yüksek lisans diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Enstitü müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Anabilim/Anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Örgün ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları

MADDE 19 – (1) Örgün ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları, mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek amacıyla düzenlenir. Otuz krediden az olmamak kaydıyla en az on ders ve bir dönem projesinden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezsiz yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü 60 AKTS’dir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili Anabilim/Anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans not ortalamasına göre adayların sıralaması yapılır. İlgili Anabilim/Anasanat dalı kurulunun talebi halinde mezuniyet notuna ek olarak öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik ve uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılabilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve değerlendirme ile ilgili işlemler Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda mezuniyet notunun %60’ı, sınav notunun %40’ı, toplanarak adayların sıralaması yapılır. Dörtlü sisteme göre elde edilen başarı notunun yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.

(3) Her yarıyılda, kayıt yenilemeyen öğrencinin durumu Anabilim/Anasanat dalına bildirilir. İki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin danışmanlığı düşer.

(4) Öğrencinin kayıt yenilediği yarıyıl itibariyle 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak yeniden danışman atanır.

Süre

MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dersler

MADDE 21 – (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca ilk yarıyıl başında belirlenir. Anabilim/Anasanat dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, toplam kredi miktarının yarısını geçemez.

b) Öğrencinin alacağı dersler danışmanı tarafından her yarıyılın ilk haftası içinde belirlenerek Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne sunulur. Bu süre içinde ders değişikliği yapılabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu derslerden olması koşuluyla lisans derslerinden de seçilebilir.

c) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında teorik ders, sadece teorik kısımdan oluşmaktadır. Teorik dersler uzaktan eşzamanlı olarak yapılabilir.

ç) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında uygulamalı derslerin teorik kısmı uzaktan eşzamanlı olarak yapılır. Uygulama kısmı ise Anabilim dalı kurulunca belirlenerek yoğun uygulama programı şeklinde ve gruplar halinde, belirtilen uygulama alanlarında ilgili öğretim elemanı denetiminde yüz yüze yapılır.

Dönem projesi

MADDE 22 – (1) Kredisiz olan dönem projesine en erken ikinci yarıyılın başında kayıt olunur ve ilgili yarıyılda proje hakkında bir rapor verilir. Rapor, biri danışman olmak üzere Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca görevlendirilecek üç öğretim üyesi tarafından incelenerek salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verilir. Bu karar, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. İlgili enstitünün dönem projesi hazırlama kılavuzuna göre hazırlanmış ve kabul edilmiş dönem projesi, jüri üyelerince imzalanmış ve enstitü müdürü tarafından onaylanmış şekliyle en az üç nüsha olarak iki hafta içerisinde enstitüye teslim edilir. Dönem projesi reddedilen öğrenci, yeni bir dönem projesi ile devam eder. Dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve rapor ilgili jüri tarafından incelenerek karara bağlanır.

(2) Sınavların değerlendirilmesi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Ders başarı notu, ara sınavı ile yılsonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç, öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara sınav türünde olan sınavlar ilke olarak internet ya da iletişim ağları üzerinden yapılabilir. Yılsonu sınavları ise gözetim altında yapılır.

b) Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların ortalamasının etkisi %50, yılsonu sınavının etkisi %50’dir. Dersten başarılı sayılabilmek için, yılsonu sınavından en az 70 puan almış olmak, ara sınav ve yılsonu sınavının yüzdelerinin toplamının da en az 65 olması gerekir. Aksi takdirde öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) Teorik ve uygulamalı derslerin uygulama kısmının değerlendirilmesi, uygulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve ikinci ara sınav olarak kabul edilir.

ç) Uygulama derslerinin ara sınavı yoktur. Uygulama derslerinin değerlendirilmesi uygulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve geçme notu olarak kabul edilir. Dersten başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir. Dersten başarısız olunması durumunda ders tekrarı yapılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 23 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü Anabilim/Anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Senatoca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş kontenjanlarına başvurabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Doktora programı

MADDE 24 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı; dersler, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora yeterlik komitesi

MADDE 25 – (1) Doktora yeterlik sınavları, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve yeterli öğretim üyesi bulunması halinde aynı Anabilim/Anasanat dalından beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Yeterlik sınav jürisi, jüri üyelerinden biri öğrencinin tez danışmanı, en az ikisi Üniversitenin aynı Anabilim/Anasanat dalından ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun aynı Anabilim/Anasanat dalından olmak üzere beş asil, iki yedek üyeden oluşur. Aynı alandan öğretim üyesinin bulunmaması durumunda, en yakın Anabilim/Anasanat dalından öğretim üyesi/üyeleri görevlendirilir ve enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Doktora yeterlilik komitesi üyeleri, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla gerektiğinde değiştirilebilir.

Tez danışmanı

MADDE 26 – (1) Tez danışmanı belirleme esasları şunlardır:

a) Enstitülere bağlı Anabilim/Anasanat dallarında doktora programının en geç birinci yarıyılın sonuna kadar her bir öğrenci için ders seçiminde ve tezin yürütülmesinde yardımcı olacak bir danışman Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile görevlendirilir.

b) Bir öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesi için en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması ve en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

c) Birinci tez danışmanı Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır, ikinci tez danışmanı ise Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından veya Üniversite dışındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir.

ç) İlgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla Üniversite içinden, yurt içinden veya yurt dışından bir üniversiteden de ikinci danışman atanabilir.

d) Tez danışmanları öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danışmanlık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlüğünce tespiti halinde Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

e) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

f) Yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin istemeleri halinde tez döneminde olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Süre

MADDE 27 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması yüzlük sistemde 75’in altında kalan öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Dersler

MADDE 28 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora eğitimine kabul edilen adaylar, ilgili Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, derslerin en çok iki tanesini yüksek lisans dersleri arasından seçebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(3) Öğrencinin farklı Anabilim/Anasanat dallarından, farklı enstitülerden ve üniversitelerden ders alması durumunda alacağı dersler, ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Yüksek lisans eğitimi esnasında alınmamış ise, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin alınması zorunludur.

(5) Ders süresi 45 dakikadır.

Seminerler

MADDE 29 – (1) Tez danışmanı, seminerleri yürütmekle yükümlüdür. Öğrenci, en az bir seminer vermek zorundadır. Seminerin sunulacağı yer ve zaman Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir ve en az on gün önce ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup öğretim elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerinin izlemesine açıktır. Sunulan seminer, tez danışmanının görüşü alınarak Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerden başarısız olunması halinde öğrenci izleyen ilk yarıyılda seminerini tekrarlar. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.

(2) Yeterlik sınavında başarılı olan ağız, diş ve çene cerrahisi anabilim dalı doktora programı öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmeleri için Anabilim dalı başkanlığınca belirlenen rotasyonlardan en az dördünü yapmaları zorunludur.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Zorunlu derslerden ve seminerlerden başarılı olan, zorunlu kredilerini tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavının yapılacağı yer ve zaman Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından en az on beş gün önce enstitüye bildirilir. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sınavın sözlü kısmına dinleyiciler katılabilir. Doktora yeterlik sınavının yapılmasında yazılı kısımda en az iki gözetmen bulunur. Kullanılan sınav kâğıtları enstitü onaylı ve jüri imzalı olmalıdır. Yeterlik sınavında yazılı sınavını başaramayan öğrenci sözlü sınava giremez. Yazılı ve sözlü sınavda geçerli not doktora derslerindeki başarı notudur.

(2) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç yedinci yarıyılda yeterlik sınavına girer.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 31 – (1) Tez izleme komitesi belirleme esasları şunlardır:

a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan her doktora öğrencisi için, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde, üç öğretim üyesinden oluşan bir tez izleme komitesi oluşturulur. Komitede, tez danışmanından başka, ilgili Anabilim/Anasanat dalından bir üye ve Anabilim/Anasanat dalı dışından bir üye yer alır. İkinci tez danışmanı tez izleme komitesi içinde yer alamaz, ancak dilediği takdirde komite toplantılarına katılabilir. İlgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

b) Tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantı tarihi, tez danışmanının da görüşü alındıktan sonra Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca belirlenerek toplantı tarihinden en az bir ay önce ilgili enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Tez izleme komitesi üyesi, incelediği tez gelişim raporu ile ilgili görüşünü yazılı olarak ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığına bildirebilir. Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı bu raporları süresi içinde ilgili tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı yer alır. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez gelişim raporu ve ilgili evrak, on beş gün içerisinde enstitüye gönderilir. Komite tarafından üst üste iki kez, aralıklı olarak ise üç kez başarısız bulunan veya üst üste iki kez, aralıklı olarak üç kez, süresinde tez gelişim raporu vermeyen öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi

MADDE 32 – (1) Tez önerisi kabul esasları şunlardır:

a) Yeterlik sınavını başaran öğrenci en geç altı ay içerisinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine verir. Tez önerisi komite önünde sözlü olarak savunulur. Tez izleme komitesi tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca savunmayı izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.

b) Tez önerisi reddedilen öğrenciler, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptirler. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışman ile devam etmek isteyen bir öğrenci tez önerisi savunmasını izleyen üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tez önerisi savunmasına tekrar alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

c) Tez önerisi savunmasına, enstitü yönetim kurulunun geçerli sayacağı bir mazereti olmaksızın (a) bendinde belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezi

MADDE 33 – (1) Doktora tezi kabul esasları şunlardır:

a) Doktora tezinin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

b) Doktora öğrencisi tez savunma sınavına en az üç defa tez gelişim raporu sunup, en az ikisinde başarılı olmadan giremez. Öğrencinin en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması doktora tez savunmasına girme şartı olarak aranır.

c) Öğrenci, ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmış, ciltlenmemiş yedi adet taslak tez ve intihal programı raporu ile birlikte ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile bağlı bulunduğu enstitüye başvurur.

ç) Doktora tez jürisi, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun aynı Anabilim/Anasanat dalından olmak üzere beş asil, iki yedek üyeden oluşur. Aynı alandan öğretim üyesinin bulunmaması durumunda, en yakın Anabilim/Anasanat dalından öğretim üyesi/üyeleri görevlendirilir.

d) Jüri üyeleri tezi teslim aldıkları tarihten itibaren yirmi günden az olmamak üzere en geç otuz gün içinde enstitü yönetim kurulunca belirlenen yer ve zamanda öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, akademik elemanların izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar.

e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 27 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

f) İlgili enstitünün tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanmış ve tez savunma jürisi tarafından kabul edilmiş tez, jüri üyelerince imzalanmış ve enstitü müdürü tarafından onaylanmış şekliyle en az üç nüsha olarak bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

g) Doktora tez savunması bir saatten az iki saatten fazla olamaz.

Doktora diploması

MADDE 34 – (1) Tez sınavında başarılı olan, gerekli koşulları yerine getiren ve doktora tezinin ciltlenmiş, jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi enstitü yönetim kurulunca biçim yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine, biçimi Senatoca belirlenmiş doktora diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Enstitü müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Anabilim/Anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Azami süresinin dolması halinde ise ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamaya Yönelik Esas Hükümler

Kayıt yenileme

MADDE 35 – (1) Lisansüstü öğrencisi, akademik takvimde belirtilen süre içinde şahsen veya noter tasdikli özel vekâlet yoluyla enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde kaydını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve tez çalışmasına devam edemez, yeterlik ve tez savunma sınavına giremez.

Kayıt dondurma

MADDE 36 – (1) İlgili enstitü yönetim kurulu, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, öğrencinin uzun süren bir hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı burs kazanma veya tabi oldukları özel kanunlarca ücretli veya ücretsiz izinli sayılma veya enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği durumlarda, en çok iki yıla kadar kayıt dondurma kararı verebilir.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 37 – (1) Dersler ve bu derslerin kredisinin belirlenmesi esasları şunlardır:

a) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin AKTS değeri de ayrıca belirlenir.

b) Lisansüstü derslerin kredi değerleri enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile kesinleşir.

c) Bir öğretim üyesi, bir yarıyılda en fazla üç lisansüstü dersi verebilir. Ancak enstitü yönetim kurulunun kararı ile ders sayısı dörde çıkarılabilir. Bu hesaplamaya tezsiz yüksek lisans dersleri, seminer ve uzmanlık alan dersleri dâhil edilmez.

ç) Bir öğretim üyesi, en fazla on iki lisansüstü öğrencinin tez danışmanlığını yapabilir. Bu on iki üst sınırın düşürülmesine veya %50’ye kadar artırılmasına enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

d) Tez danışmanı yönetim kurulunca onaylanmış olan bir öğrenci için uzmanlık alan dersi açılabilir.

e) Bitirme ödevi, dönem projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerini yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakılmaksızın toplam 2 saat/hafta uygulamalı ders yükü yüklenmiş sayılır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 38 – (1) Sınavların değerlendirilme esasları şunlardır:

a) Öğrenci, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav değerlendirmesine alınır. Ara sınav zorunlu değildir.

b) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70'ine, uygulamaların ise %80'ine devam etmiş olması gerekir.

c) Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından her yıl belirlenen ve duyurulan zamanlarda yapılır. Yarıyıl sonu sınavında geçer not, yüksek lisans için en az 65 ve doktora için en az 75 puandır. Ara sınavın başarı notuna katkısı % 30’dur. Başarı notu yüksek lisans için en düşük 65, doktora için en düşük 75'tir.

ç) İlgili dönemde kayıt yaptığı dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olup da girmeyen veya girdiği halde başarılı olmayan öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınav sonucu, yarıyıl sonu sınavı sonucu yerine sayılır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 39 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir. Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre karşılıkları, Tablo-1’de gösterildiği gibidir. Tablo-2’de kısaltmaların açıklamaları yer almaktadır.

Tablo-1: Notların harf karşılıkları ve açıklamaları

Not                 Harf Karşılığı                               Açıklama                                  Katsayısı

93-100           AA                                                 Pekiyi                                           4

87-92             BA                                                    İyi                                            3,5

81-86             BB                                                   Orta                                            3

75-80             CB                            Doktora için en düşük başarı notu                    2,5

65-74             CC                       Yüksek lisans için en düşük başarı notu                 2

61-64             DC                                                Geçmez                                        1,5

60 ve altı        DD                                                Geçmez                                          1

 

Tablo-2: Kısaltmalar ve açıklamaları

Kısaltma                                                              Açıklama                                     Puan

FG                                                                  Sınava girmedi                                    0

DZ                                                                      Devamsız                                        0

                                                                        Başarılı                                          -

FF                                                                       Başarısız                                         -

 

Ders tekrarı

MADDE 40 – (1) Başarısız olunan zorunlu dersler tekrarlanır. Başarısız olunan seçmeli derslerin yerine öğrenci, ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı önerisiyle, enstitü yönetim kurulunca onaylanan başka dersi/dersleri alabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 41 – (1) Derslerin sınav sonuçlarına sadece maddi hataya ilişkin itirazda bulunulabilir. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Enstitü müdürü, sınav sonucu ile ilgili maddi hatanın bulunup bulunmadığını değerlendirmek üzere dersin öğretim üyesine bildirir. İlgili öğretim üyesi değerlendirme sonucunu enstitü yönetim kuruluna onbeş gün içerisinde sunar. Değişikliği enstitü yönetim kurulu karara bağlar.

Mazeret sınavı

MADDE 42 – (1) Doğum raporu veya hastalık için herhangi bir yataklı tedavi kurumundan alınacak bir kurul raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin mülki amirinden alınacak resmî ve gerekçeli bir yazıyla durumunu belgelendiren öğrenciye, giremediği yarıyıl sonu sınavları için ilgili enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Bunun dışındaki durumlarda enstitü yönetim kurulu karar verir.

Disiplin

MADDE 43 – (1) Öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Kayıt silinmesini gerektiren disiplin cezası almış olan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders saydırma ve muafiyet

MADDE 44 – (1) Öğrencinin bir yükseköğretim kurumundan lisansüstü seviyede alarak başardığı dersten muaf tutulma isteği, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren bir ay içerisinde başvurmak koşuluyla, ilgili Anabilim/Anasanat dalının görüşü alınarak kayıtlı bulunduğu programın kredi alt limitinin 1/3’ünü geçmemek kaydıyla ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu durumda olan öğrencilerin yeterlik sınavına alınma tarihi enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yarıyıl öne alınabilir.

(2) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş, en az yedi dersten başarılı olmuş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya kesilme durumuna gelmemiş bir öğrenci, doktora programına devam etmek istemediği takdirde başvuru değerlendirme tarihi itibarıyla 14 üncü maddede yazılı süre dolmamış olmak kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçme başvurusunda bulunabilir. İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi durumunda tezli yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci, bu programın uzmanlık dersi, seminer ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları yerine getirmek zorundadır.

Öğrenci değişimi

MADDE 45 – (1) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişimi programları çerçevesinde, öğrencilerin talebi ve ilgili kurulların kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde ilgili enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrencilerin tez danışmanlarının nezaretinde uygulanacak öğrenci değişimi programı, ilgili Anabilim/Anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ve diğer hükümler

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 11/4/2016 tarihli ve 29681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 46 ncı maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.