11 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30004

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE

İŞLETMELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İşletme müdürü harcama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gerçekleştiren personele her gün için 300 gösterge rakamının,” ibaresi “ve” şeklinde değiştirilmiş, “ise” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, birden fazla kurumdan üretimi teşvik primi almaya hak kazanan personelin toplam çalışma süresi 360 günü geçemez. Bu personele yürüttüğü görevlerden dolayı yüksek olan üretimi teşvik primi ödenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin    (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan “Fiilen Yapılan Görevin Önem ve Güçlüğü” tabloları ile (ç) bendinde yer alan “Hizmet sınıfı, kadro unvanı ve pozisyonu” tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altı” ibaresi “taşıtlar hariç on iki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü ve 5 inci maddeleri 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/1/2015

29253