10 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30003 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/5)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER

Ek-1 Madde Bağımlılığı Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Tamir Tarama Söküm İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Tamir Tarama Söküm İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Yeraltı Nakliyat İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Monoray-Kulikar Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7 Nezaretçi (Maden) (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8 Proje Yöneticisi (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

 

Ekleri için tıklayınız