10 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30003

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS

EĞİTİM–ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesine bağlı Devlet Konservatuvarının lisans devresi kredili sistemde eğitim verilen bölümlerinde lisans eğitim öğretimi ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemekdir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans düzeyinde öğrenim yapan bölümlerinde öğrenci kabulü, eğitim-öğretim, sınavlar, notlar, değerlendirmeler, diploma ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Bir öğrenciye, üniversite hayatı süresince, kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, ilgili bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Akademik faaliyet: Konser, çalıştay, ustalık sınıfı, seminer, atölye, yarışma ve benzeri faaliyetlerin tanımını,

c) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Ana sanat dalı: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatlarına ait Ana Sanat Dallarını,

d) Esas meslek dersleri: Bölüm Kurulunun önerisi ve Konservatuvar Kurulu tarafından belirlenen ve öğrencinin eğitim gördüğü Sanat Dalı için birinci derecede önemli olan zorunlu dersleri,

e) Esaslar: Üniversite senatosu tarafından çıkarılan Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Esaslarını,

f) Konservatuvar: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

g) Konservatuvar Kurulu: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulunu,

ğ) Mesleki hazırlık sınıfı: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Üst Kurul kararıyla ilgili Ana Sanat/Sanat Dallarında açılması uygun görülmüş mesleğe yönelik Hazırlık Sınıfını,

h) Muafiyet sınavı: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde, Mesleki Hazırlık Sınıfından muaf olmak için yapılan, öğrencinin mesleki bilgisini ölçmeye yönelik sınavı,

ı) Müzik bölümü: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünü,

i) Özel ve genel yetenek sınavı: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları ve Müzik Bölümlerine giriş için yapılan baraj sınavı ve kabul sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşan Özel ve Genel Yetenek Sınavını,

j) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

k) Rektörlük: Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü,

l) Sahne sanatları bölümü: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünü,

m) Sanat dalı: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ana Sanat Dallarına bağlı Sanat Dallarını,

n) Sanat dalı dersi: Öğrencinin eğitime kabul edildiği sanat dalına ait olan ve sanat dalının adı ve hedefi ile aynı ismi taşıyan (Enstrüman, Kompozisyon, Teori, Şan ve benzeri) dersi,

o) Sanat dalı öğretim elemanı: Öğrencinin Sanat Dalı Dersini yaptığı öğretim elemanını,

ö) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,

p) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

r) Yardımcı meslek dersleri: Bölüm Kurulunun önerisi ve Konservatuvar Kurulu tarafından belirlenen ve öğrencinin esas meslek dersi eğitimine yardımcı olması için alınması zorunlu olan dersleri,

s) Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Değerlendirmeleri, Kontenjanlar ve

Kayıt Kabulüne İlişkin Esaslar

Öğrenci statüsü

MADDE 5 – (1) Konservatuvarın lisans eğitim-öğretim programına tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Konservatuvara dinleyici ve özel öğrenci kabul edilmez.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Konservatuvarda eğitim-öğretim süresi; Müzik Bölümünde sekiz yarıyıl, Kompozisyon Sanat Dalı ile Sahne Sanatları Bölümü Opera Sanat Dalında bir yıllık mesleki hazırlık ile birlikte on yarıyıldır.

(2) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami öğrenim süresi sekiz yarıyıllık lisans dönemi için on dört yarıyıldır. Öğrencilerin mesleki hazırlık sınıflarında geçirdikleri süreler lisans dönemi eğitim süresine sayılmaz.

(3) Mesleki hazırlık eğitim-öğretim süresi azami iki yıldır. Geçirilen ikinci yıl lisans eğitim-öğretim süresinin hesaplamasına dâhil edilir.

Kontenjan

MADDE 7 – (1) Ana sanat dalları itibariyle Konservatuvara alınacak öğrenci sayısı, Konservatuvar Kurulu kararı ile Üniversite Rektörlüğüne bildirilir.

(2) Konservatuvara alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel koşullar Konservatuvar Kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile kesinleşir.

Dersler

MADDE 8 – (1) Öğretim programlarında yer alacak derslerin yarıyıllara göre dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm önerisi ile Yönetim Kurulunca düzenlenmesine müteakiben Senatonun onayına sunulur ve kesinleşir.

(2) Öğretim programlarındaki dersler ve bunlara ait sınavlar gerektiğinde Cumartesi, Pazar ile mesai saatleri dışında da Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük oluru ile yapılabilir.

Aday kaydı

MADDE 9 – (1) Öğrenci adaylarının kayıt süreleri ve işlemleri Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile kesinleşir.

(2) Özel ve genel yetenek giriş sınavı tarihleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, Rektörlük tarafından duyurulur.

Özel ve genel yetenek giriş sınavları ve öğrenime kabul

MADDE 10 – (1) Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarına öğrenci Özel ve Genel Yetenek giriş sınavları ile alınır. Bu sınavlar, Esaslarda belirtilen maddeler doğrultusunda yapılır.

İki ayrı ana sanat dalında eğitim-öğretim

MADDE 11 – (1) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, adaylar aynı ana sanat dalının kabul sınavlarına en çok iki defa ve aynı sınav döneminde en çok iki ayrı ana sanat dalının sınavlarına girebilir. İki ayrı ana sanat dalının kabul sınavını başaran adaylar, bunlardan sadece birine kayıt yaptırabilir. Ancak başarılı oldukları ana sanat dallarından birinin ortaöğretimini üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarlarının Müzik ve Sahne Sanatları Liselerinde başarıyla tamamlamış adaylar, her iki ana sanat dalına da kayıtlarını yaptırabilir.

Kesin kayıt

MADDE 12 – (1) Özel ve Genel Yetenek sınavında başarılı olup asil listede yer alan adaylar kesin kayıt hakkını elde etmiş sayılır.

(2) Adayların kayıtlarını Üniversite senatosu tarafından onaylanan Esaslarda belirtilen süre içerisinde yaptırmaları gerekir.

Yatay geçişler

MADDE 13 – (1) Konservatuvara yatay geçiş için; öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumundan aldığı dersler ile geçiş yapacağı ana sanat dalında alması gereken dersler içerik yönünden karşılaştırılarak uygunluğu incelenir. Esas meslek derslerinin tamamının içerik bakımından Konservatuvarda görülen derslere uygun olması gerekir. Aksi halde yatay geçiş işlemi yapılmaz. Hazırlık sınıfı aşamasında ve lisans eğitiminin ise son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz.

(2) Yatay geçiş başvurusu uygun görülen öğrencilerin, ilgili Sanat Dalı dersinden performans sınavına girmeleri gerekir. Performans sınavı; ilgili Sanat dalınca oluşturulan komisyon tarafından yapılır. Bu sınavlarda başarı notu; tüm derslerde 100 tam puan üzerinden en az 70 puandır. Performans sınavında başarılı olamayan öğrencilerin yatay geçişi yapılmaz.

Katkı payı ve kayıt yenileme işlemleri

MADDE 14 – (1) Katkı payı 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre alınır.

(2) Katkı payı, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim

MADDE 15 – (1) Konservatuvarda eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre yürütülür. Akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Hazırlık eğitimi Opera Sanat Dalı ve Kompozisyon Sanat Dalında yıllık esasa göre yapılır. Eğitim programının uygulanmasına ilişkin tarih ve süreler Yönetim Kurulu önerisi ile Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirlenir.

(2) Lisans Öğretim programları, sekiz yarıyıl sonunda 240 AKTS olacak şekilde düzenlenir.

Ders grupları

MADDE 16 – (1) Konservatuvarda dersler; esas meslek dersleri, yardımcı meslek dersleri, ortak zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere gruplara ayrılır. Grupları oluşturan dersler, eğitim-öğretim programında gösterilir. Bu dersler Esaslarda belirtilir.

Ders alma

MADDE 17 – (1) Bir yarıyılda 30 AKTS ders alınır.

Devam zorunluluğu

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin esas meslek derslerine en az %80, yardımcı meslek, ortak zorunlu ve seçmeli derslere ise en az %70 oranında devam etmeleri zorunludur.

(2) Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına alınmazlar.

Danışmanlık

MADDE 19 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, Bölüm Başkanlığı tarafından ana sanat dalı öğretim elemanları arasından bir Akademik Danışman atanır. Akademik Danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirmek ve yönlendirmek.

b) Öğrenciyi üniversite hayatına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirmek ve yönlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Mazeretler, Değerlendirme ve Diplomalar

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Konservatuvarda eğitim-öğretim süresince ara, yarıyıl sonu, bütünleme, yatay geçiş, sanat dalı değiştirme ve mazeret sınavları yapılır. Sınavlara ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav; öğretim elemanı tarafından komisyonsuz olarak her dönem içinde her bir ders için en az bir defa yapılan sınavlardır.

b) Yarıyıl sonu sınavları; esas meslek dersleri için yarıyıl sonu sınavları sınav komisyonları tarafından yapılır, diğer derslerin yarıyıl sonu sınavının yapılacağı yönteme ilgili öğretim elemanı karar verir.

c) Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınavları yarıyıl sonu sınav esaslarına göre yapılır.

ç) Yatay geçiş sınavları; yatay geçiş için başvuran öğrencinin geldiği üniversitede aldığı Sanat Dalı dersindeki yeterliliğini ölçmek için yapılan performans sınavıdır.

d) Sanat dalı değiştirme sınavı; öğrencilerin, öğrenim gördükleri sanat dalının hazırlık, ilk ve son sınıfları hariç bir defaya mahsus olmak üzere girdikleri sınavdır. Ancak; öğrenciler eğitim süresi içinde hastalık, kaza ve benzer nedenler ile fiziksel olarak mevcut Sanat Dalını devam ettiremeyecek şekilde bir engeli oluştuğunu, sağlık raporu ile belgelemeleri halinde sanat dalı değiştirme işlemi için tekrar başvurabilir. Sanat Dalı değiştirme başvurusu yapan öğrenciler, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, komisyonun öngördüğü Sanat Dalına ve yarıyıla Yönetim Kurulunun onayıyla, bu Yönetmelik hükümlerine göre intibak ettirilir.

(2) Burada bulunmayan hükümler için Esaslarda yer alan hükümler geçerlidir.

Sınav şekilleri ve komisyonları

MADDE 21 – (1) Tüm sınav yöntemleri, komisyonlar, değerlendirmeler ve idari yaptırımlar ile ilgili işlemler Esaslara göre yürütülür.

Mazeretler

MADDE 22 – (1) Ara sınav için mazeret kabul edilir ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret kabul edilmez. Mazeretlere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Konservatuvarı herhangi bir akademik faaliyette temsil ettiğini belgelendiren ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan etkinlikler sebebiyle sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının yapılacağı tarih Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

b) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

c) Mazeret sınavına giremeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

ç) Mazeret ile ilgili müracaat mazeretin başlangıcından itibaren beş iş günü içerisinde Ana Sanat Dalı Başkanlığına yapılır.

d) Birinci derece yakınlarının ağır hastalığı veya ölümü nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi gerekir.

e) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti sunması gerekir.

f) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış ise bu durum belgelendirilir.

(2) Sınavların uygulanma şekli Esaslara göre yürütülür.

Değerlendirme

MADDE 23 – (1) Hazırlık sınıfı olan bölümlerde, hazırlık sınıfının tekrarı durumunda tekrar edilen yıl lisans eğitiminin bitirilmesi gereken azami yıl süresine sayılır.

(2) Değerlendirmeler ve bunlarla ilgili yasal hükümlülükler Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Esaslarında belirtilir.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 24 – (1) Tüm derslerin başarılmış sayılabilmesi için başarı notunun, 100 tam puan üzerinden esas meslek dersleri için 70, yardımcı meslek dersleri için ise 50 olması gerekir. Başarılı olma tablosu, notlar ve anlamlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 100,00 tam puan üzerinden başarı notu verilir. Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının yüzde ağırlıkları ilgili öğretim elemanı önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirtilen sürelerde öğretim elemanı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programları ile birlikte Yönetim Kurulu önerisiyle Senatoda karara bağlanır.

b) Bir derse ilişkin sınavların yüzde ağırlıkları eğitim-öğretim yarıyılının başında öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

(2) Harf notlarına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) SG (Sınava Girmedi); derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Yarıyıl başarı notu hesaplanmaz ve başarısız olarak değerlendirilir.

b) DZ (Devamsız); devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrenciye verilen nottur. Yarıyıl başarı notu hesaplanmaz ve başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında devam koşulu aranır.

c) BZ (Başarısız); derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmesine rağmen sınavdan 50,00'dan az puan alan veya yarıyıl başarı puanı 50,00'dan az olan öğrencilere verilir. Başarısız olarak değerlendirilir.

ç) BL (Başarılı); derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girerek sınavdan 50,00 veya daha yüksek puan alan ve yarıyıl başarı puanı 50,00 veya daha yüksek olan öğrencilere verilir. Başarılı olarak değerlendirilir.

d) SR (Süren Ders); eğitim-öğretim süresi içinde henüz notlandırılmamış dersleri alan öğrencilere verilir.

e) MF (Muaf); muaf edilen dersler için verilir.

f) SD (Sorumluluğu Düşer); kapatma, değiştirme ve benzeri uygulamalar ile öğrencinin sorumluluğu dışında kalan daha önce başarısız olduğu dersler için verilir, ortalamaya girmez ve öğrencinin son başarı durumunu gösterir çizelgede dikkate alınmaz.

g) UZ (Uygulama Başarısız); uygulaması bulunan derslerin, her türlü uygulama çalışmalarından yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında devam koşulu aranır.

Not ortalaması

MADDE 25 – (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(2) Yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplamak için; öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notlar ile o derslerin kredilerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer yarıyılın akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır.

(3) Genel akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için; yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki basamak kullanılarak ifade edilir.

(5) Genel akademik başarı not ortalaması ve diğer not dönüşümleri Senato tarafından belirlenen esaslara dayanılarak hesaplanır.

(6) Daha önceden alınan veya başka bir üniversiteden alınan derslere ait muafiyet notları ortalamaya dâhil edilir.

(7) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında ulusal kredi dikkate alınır.

Notlarda maddi hata ve not düzeltme

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç gün içinde Konservatuvar Müdürlüğüne verecekleri dilekçe ile sorumlu öğretim elemanı veya komisyon tarafından yapılan sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itirazda bulunabilirler. İtiraz başvurusu, sınavı yapan sorumlu öğretim elemanına veya komisyona yeniden inceleme yaptırılarak sonuçlandırılır ve notunun düzeltilip düzeltilmediği Konservatuvar Müdürlüğünce öğrenciye bildirilir.

Sanat dalı öğretim elemanı değişikliği

MADDE 27 – (1) Sanat dalı öğretim elemanını herhangi bir nedenle değiştirmek isteyen öğrencilerin, ayrılmak ve gitmek istedikleri öğretim elemanlarının olurlarını belirten, ilgili Ana Sanat Dalı Başkanı ve ilgili Bölüm Başkanı tarafından onaylanmış dilekçe ile Konservatuvar Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Öğretim elemanı değişikliği isteği; lisans eğitim-öğretimi süresince sadece bir defa olmak koşulu ile en geç bir hafta içinde incelenerek Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Diplomalar

MADDE 28 – (1) Konservatuvarın müzik bölümünde sekiz yarıyıllık, mesleki hazırlık olan diğer bölümlerinde ise hazırlık sınıfı sonrası sekiz yarıyıllık eğitim-öğretim programının, lisans diploması için öngörülen 240 AKTS’yi kapsayan bütün derslerini ve çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere, Yönetim Kurulu kararı ile mezun edilerek lisans diploması verilir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin verilebilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir.

Ön lisans diploması

MADDE 29 – (1) Lisans düzeyinde öğrenim gören bir öğrenciye eğitim-öğretim planlarının ilk dört yarıyılında yer alan sayı ve türdeki dersi en az 120 AKTS kredi (hazırlık sınıfı olan ana sanat dalları için hazırlık ve dört yarıyıl 180 AKTS) toplamıyla tamamlamış olmak kaydı ile istekleri halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

Diploma onur öğrencileri

MADDE 30 – (1) Öğrenimini ilgili mevzuatta belirlenen normal süreler içinde tamamlayan, disiplin cezası bulunmayan ve genel akademik başarı not ortalaması, 80,00-89,99 arasında olan öğrenci onur öğrencisi; ortalaması 90,00 ve üstünde öğrenci ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.

İlişiğin kesilmesi

MADDE 31 – (1) Öğrencinin aşağıdaki hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Kendi isteği üzerine Yönetim Kurulu kararıyla kaydını alması durumunda.

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarılma cezası almış olması durumunda.

c) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin; sağlık raporu ile belgelenmesi ve raporun Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olması durumunda.

ç) Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sekiz yarıyıl üst üste katkı payını ödememiş/ödeyememiş veya kayıt yenilememiş/yenileyememiş olması durumunda.

d) Azami eğitim öğretim süresini doldurup açılan ek sınavlardan başarısız olması veya yeterli diğer şartları sağlamaması durumunda.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 32 – (1) Sınav kâğıtları, ödevler, projeler ve uygulama raporları gibi evrak Yönetim Kurulu tarafından daha uzun süre saklanmasına karar verilmiş olmadıkça, son işlem gördükleri tarihten itibaren iki yıl süre ile öğrenci işleri birimin arşivinde saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzinler

MADDE 33 – (1) Öğrencilere; belgelendirecekleri haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde, bir defada bir yıla kadar Yönetim Kurulu kararıyla izin verilebilir. İzin başvurularının, eğitim-öğretim yılının ilk ayı içinde yapılması gerekir.

(2) Eğitim-öğretim yılı içinde istenen izinler, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre karara bağlanır.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleşip kayıt yapan yabancı uyruklu öğrencilere, Türkçe düzeylerini yeterli seviyeye getirmek üzere tanınan izin süresi ikinci fıkrada tanımlanan süreye dâhil değildir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 34 – (1) Her türlü tebligat, öğrenci tarafından Konservatuara kayıt sırasında bildirilen adrese taahhütlü olarak yapılır.

(2) Adres değişikliklerinin öğrenci tarafından Müdürlüğe ve Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekir.

Disiplin işleri

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 10/9/2016 tarihli ve 29827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 10/8/2011 tarihli ve 28021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 2011-2012 eğitim-öğretim yılından önce öğrenime başlayan öğrenciler hakkında, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.