9 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30002

YÖNETMELİK

Bozok Üniversitesinden:

BOZOK ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve çalışmalar yapmak, toplumsal, kültürel, ekonomik, hukuki, politik konular ile çalışma hayatı ve sağlık konularında kadının statüsünü korumak ve geliştirmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez faaliyet alanları şunlardır:

a) Atatürk ilke ve inkılâpları ile kazanılmış olan kadın haklarını korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda bütün toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,

b) Kadın haklarının korunması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak ve kadının çağdaş toplumun bir bireyi olması gerektiği anlayışından hareketle, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilir eğitim programı, kongre, sempozyum, konferans, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

c) Yayın organı oluşturmak ve yayın yapılmasını sağlamak,

ç) Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın çalışmaları ile ilgili derslerin açılması teşvik etmek,

d) Kamu kuruluşları, diğer tüzel kişiler veya özel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda danışmanlık hizmeti sunmak, yapılacak etkinliklerle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Toplumsal yapı içerisinde kadını daha güçlü, bilgili ve eşit kılmak amacıyla bölge ve ülke genelinde çalışmalar yapmak ve sonuçlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek,

f) Kadın sorunu olarak adlandırılan birçok sorunun gerçekte toplumun sorunu olduğu ve her bireyi ilgilendirdiği inancını toplumun her kesiminde yaygınlaştırmak amacıyla, öncelikle Üniversitenin öğrencilerine, işçilerine, idari ve akademik personeline daha sonra özellikle kırsal alanda ve kentsel alanda yaşayan ailelere resmi nikâhın önemi, küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmemesi, bakabileceği kadar çocuk doğurması, töre ile açıklanan baskılardan korunması ve benzeri eğitim programları hazırlamak ve seminerler vermek,

g) Yozgat ve çevre illerdeki üniversitelerin bünyelerinde bulunan kadın sorunları konusunda faaliyetlerini sürdüren merkezlerle işbirliği gerçekleştirerek rehberlik etmek,

ğ) Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin yönetiminde kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından bir öğretim elemanını Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı ikinci kez görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder.

(2) Müdür, Merkezin amaçlarını etkin olarak yerine getirmekten, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b)Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektör onayına sunmak,

e) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği beş üyeden olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak; çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek,

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gündemdeki ilgili projeleri hazırlayarak karara bağlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek ve sonraki yılın çalışma programlarını hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.