9 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30002

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FİLİSTİN DEVLETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ KURULMASINA DAİR

PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6817                                                                                             Kabul Tarihi: 16/2/2017

MADDE 1 – (1) 24 Ekim 2013 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Konseyi Kurulmasına Dair Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/3/2017