9 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30002

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSLAM KALKINMA BANKASI

GRUBU ARASINDA TÜRKİYE VE İKB ÜYE ÜLKELERİ ARASINDAKİ

TİCARET VE YATIRIMLARIN TEŞVİKİ İÇİN İŞBİRLİĞİNE

DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6810                                                                                             Kabul Tarihi: 16/2/2017

MADDE 1 – (1) 2/3/2013 tarihinde Cidde’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye ve İKB Üye Ülkeleri Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Teşviki İçin İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/3/2017