9 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30002

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE SUDAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA HİDROKARBON ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT

ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6805                                                                                             Kabul Tarihi: 16/2/2017

MADDE 1 – (1) 26 Mayıs 2013 tarihinde Hartum’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/3/2017