9 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30002

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL VE DOĞA ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesi Tarımsal ve Doğa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve Merkezin çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Tarımsal ve Doğa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çiftlik: Merkez bünyesinde faaliyet gösteren Uşak Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliğini,

b) Danışma Kurulu: Uşak Üniversitesi Tarımsal ve Doğa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Uşak Üniversitesi Tarımsal ve Doğa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Uşak Üniversitesi Tarımsal ve Doğa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesi Tarımsal ve Doğa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesindeki ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek,

b) Tarımsal araştırma ve üretimde teknolojiyi takip ederek modern yetiştirme ve ıslah yöntemlerini uygulayıp geliştirmek, bölgesel problemler için çözüm üretmek ve bunları uygulamaya aktarmak,

c) Tarımsal üretimde strateji geliştirmek, araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak,

ç) Tarımsal üretimde kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmasını kurmak ve bu işbirliğini sürdürülebilir hale getirmek,

d) Çiftlik ölçeğinden bölgesel ölçeklere kadar etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermek, doğa araştırmalarına destek vermek, doğanın korunmasını desteklemek ve yaban hayatının devamlılığı için çalışmalar yapmak,

e) Üniversitenin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik uygulama ve staj imkanları oluşturmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, tarımla ilgili yüksekokullar ve meslek yüksekokulları ve ilgili diğer birimlerde yapılan tarımsal faaliyetleri mümkün olduğunca tek çatı altında birleştirmek,

b) Üniversitede bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi ile ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarının ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer temini, materyal ve hizmet sağlamak,

c) Ön lisans ve lisans öğretim programlarında belirtilen staj için bina, misafirhane, yemekhane, derslik, internet, sosyal alan, ulaşım, çiftlik çalışanları için büro, lojman gibi olanakları sağlamak,

ç) Yürütülecek araştırmalar ile lisans ve lisansüstü tez çalışmalarının uygun ortamlarda gerçekleştirilebilmesi için kurulacak Çiftlikte çalışanların, öğrencilerin ve araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü sosyal ve araştırma imkânlarını sağlamak,

d) Yukarıda belirtilen amaç ve faaliyetlerin etkili ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için Çiftlik kurmak ve bu Çiftliğin altyapı imkanlarını sağlamak,

e) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanlarında üretim planları yapmak, her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek arazi ve seralarda il ve bölgemiz için ekonomik değeri olan ve gelecek vaat eden bitki çeşitlerinin üretimi konusunda katkı sağlamak,

f) Her türlü bitkisel ve hayvansal üretim alanları, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda üretimi, bitki ve hayvan sağlığı, tarımsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, biyoenerji, tarım ekonomisi, toprak ve bitki besleme ve tarımı ilgilendiren diğer alanlarda, çağdaş temel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak,

g) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli bitki materyalleri ve damızlık hayvan üretimi için gen ve embriyo aktarımı yapabilecek altyapı kurmak, gen bankaları oluşturmak veya oluşturulmasına katkı sağlamak,

ğ) Bitkisel, hayvansal ve her türlü gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, tarımsal üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek, Üniversite içi teknik personel ve öğrencilere ve Üniversite dışı bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak,

h) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın materyali olarak kullanılabilecek film, video, kaset, slayt, kitap, dergi, gazete ve benzeri materyali hazırlamak ve bu amaçla kitle iletişim araçlarından yararlanmak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek,

ı) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak, burs vermek ve tarımsal ve doğa amaçlı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerine destek sağlamak,

i) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağlamak ve bu konuda denetim yapmak,

j) Üniversite kapsamında yapılacak çeşit, ilaç ve gübre denemelerine yönelik araştırmalara destek vermek,

k) Projelerle bölgede tarımı yapılan ürünlerde hastalık ve zararlıların teşhisine yönelik tedavi önermek ve gerektiğinde tedavi uygulamak,

l) Gıdalarda kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik testler yapmak ve bu testleri raporlandırmak,

m) Tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak ve raporlandırmak,

n) Çiftlik düzeyinde ekonomik analizler ve optimizasyon çalışmaları yapmak ve öneriler geliştirmek,

o) Üniversite kapsamında yapılan su ürünleri yetiştiriciliği konusunda araştırma yapmak veya yapılan araştırmaları desteklemek veya ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ö) Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon, toprak işleme teknikleri ve toprak muhafazası konularında araştırma ve uygulamalar yaparak bölge çiftçilerine önderlik etmek,

p) Yeni anaç ve çeşitlerle ilgili gelişmeleri izlemek ve sürece katkı sağlayacak nitelikte anaç ve çeşit geliştirme çalışmalarında bulunmak,

r) Değişik ölçeklerde sulama, drenaj ve diğer arazi ıslahı plan ve projeleri hazırlamak,

s) Her türlü tarımsal konuda danışmanlık hizmeti vermek,

ş) Çiftlik düzeyinde ekonomik analizler ve optimizasyon çalışmaları yapmak, öneriler geliştirmek,

t) Kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniversiteler, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlar ile işbirliği olanaklarını geliştirmek, konuyla ilgili yayınlar yapmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

u) Doğanın korunması ve yaban hayatın devamlılığının sağlanması yönünde yazılı ve görsel bilgilendirmeler yapmak, seminerler ve konferanslar düzenlemek ve çalışmalar yapmak,

ü) Öğrencilere ve topluma doğa ve çevre bilincini kazandırmak için çeşitli toplantı, seminer, faaliyet ve aktiviteler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tam gün çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri arasından ve/veya yüksekokul ve/veya meslek yüksekokullarında konu ile doğrudan ilgili alanlarda çalışan öğretim üyeleri arasından ve/veya tam zamanlı çalışan ziraat mühendisleri arasından olmak üzere en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer. Merkez Müdürü ve yardımcılarının görevlerine Rektör tarafından son verilebilir.

(3) Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları Merkezin yönetiminden sorumludur.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezi yönetmek,

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

ç) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlük tarafından görevlendirilmelerini sağlamak,

d) Faaliyet raporlarını Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi işletmelerinin olanaklarının uyumlu ve ekonomik biçimde koordinasyonunu ve faaliyetlerinin yıllık plan ve programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

f) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

g) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak,

ğ) Danışma Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

b) Merkez Müdürü tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

c) Gerekli durumlarda Merkez Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet etmek,

ç) Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonu yürütmek ve yıllık faaliyet raporları başta olmak üzere Merkezle ilgili raporları hazırlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Merkez Müdürü, müdür yardımcıları, ilgili fakülte ve yüksekokulların konu ile doğrudan ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilecek üç öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Merkez Müdürünün değişmesi ya da görevinden ayrılması ile Yönetim Kurulundaki öğretim üyelerinin de görev süresi sona erer. Süresi biten ya da süresi dolmadan görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Rektördür. Görev vereceği Rektör yardımcılarından birisi Rektörün katılmadığı toplantılarda Rektör vekili olarak Yönetim Kuruluna başkanlık yapar.

(3) Yönetim Kurulu her yıl, en az iki kez gündemle toplanır. Rektör veya Merkez Müdürü gerektiğinde Yönetim Kurulunu gündemli olarak toplantıya çağırır.

(4) Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve programlarını inceleyerek Rektörün onayına sunmak,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

c) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri denetlemek,

ç) Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili plan ve program yapmak,

d) Merkezin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,

e) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

f) Merkeze sunulan projelerin değerlendirmesini yapmak ve karara bağlamak,

g) Merkez Müdürünün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektör, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı, Merkez Müdürü ve Rektör tarafından Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden üç, diğer fakülte ve meslek yüksekokullarından üç öğretim üyesinin üç yıl süre ile görevlendirilmesi ile toplam dokuz öğretim üyesinden oluşur. Merkez Müdürünün değişmesi ya da görevinden ayrılması ile Danışma Kurulundaki öğretim üyelerinin de görev süresi sona erer. Süresi biten ya da süresi dolmadan görevden ayrılan Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda Rektör vekili Danışma Kuruluna başkanlık yapar.

(3) Danışma Kurulu her yıl, Rektör veya Merkez Müdürünün çağrısı üzerine en az iki kez gündemle toplanır. Bu toplantılarda önceki işler hakkında bilgi alınır; gelecek dönemin ve ertesi yılın planı görüşülerek önerilerde bulunur. Rektör veya Merkez Müdürü gerektiğinde Danışma Kurulunu gündemli olarak toplantıya çağırır.

(4) Danışma Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kurulun ilk toplantısında Danışma Kurulu üyeleri arasından bir başkan yardımcısı ve iki raportör seçmek,

b) Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

c) Tarım, doğa ve yaban hayatın güncel sorunlarını belirleyerek tartışma açmak ve çözüm önerileri oluşturmak,

ç) Danışma Kurulu üyesi kamu ve özel sektör kuruluşlarının materyal ve altyapı olanaklarının araştırma ve uygulama faaliyetlerinde ortak kullanımını sağlayacak eşgüdüm çalışmaları yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.